Site içi arama
 

Sürdürülebilir Bankacılık

 

TSKB Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi

TSKB Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi

2005 yılında sürdürülebilir bankacılık çalışmaları kapsamında çok önemli bir adım atarak Çevre Yönetim Sistemi’ni kurmuş, 2012 yılında bu sistem daha geliştirilerek Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi olarak daha üst seviyeye yükseltilmiş ve Kasım 2012 tarihinde TSKB Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

TSKB kurduğu Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi ile aşağıda yer alan 6 amacı hedeflemiştir:

 • Kredilendirme faaliyetinden kaynaklanan çevresel riskler: TSKB'nin dış çevre etkilerini sistematik bir şekilde değerlendirmek ve yönetmek,
 • TSKB'nin operasyonel hizmetlerinden dolayı oluşan iç çevresel etkilerinin tanımlanması, kontrolü ve azaltılması: elektrik, su, doğal gaz kullanımı, kâğıt tüketimi ve CO2 emisyonu gibi operasyonel etkilerin kontrolü ve sistematik yönetimi,
 • TSKB'nin ürün ve hizmetlerinin sürdürülebilir bankacılık konularında yoğunlaşması: yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve çevre yatırımlarının finansmanı;
 • Tüm TSKB çalışanlarının ve paydaşlarının bu konularda sürekli bilgilendirilmesi ve süreçlere aktif olarak katılımının sağlanarak bu konulardaki duyarlılığın sürekli artırılması.
 • Bankanın paydaşları ile paylaşılmak üzere Global Reporting Initiative (GRI) standartlarında periyodik olarak sürdürülebilirlik raporu hazırlanması ve iyi sürdürülebilirlik uygulamaları için paydaşların desteklenmesi.
 • ISO 14064 kapsamında Bankanın karbon ayak izinin periyodik olarak hesaplanması ve karbon ayak izinin sıfırlanarak sıfır karbon prensipleri ile bankacılık faaliyetlerinin sürdürülmesi.

TSKB, SYS projesini 2005 yılında başlatmış ve 2006 yılında ilk ISO 14001 Belgelendirme denetimini başarıyla tamamlamıştır. İzleyen yıllarda periyodik ISO 14001 denetimleri başarı ile tamamlanarak ISO 14001 Belgesi korunmaya devam etmiştir.

TSKB en son yıllık ISO 14001 Denetimini 21 Aralık 2012 tarihinde almış olup, TSKB ISO 14001 Belgesine sahip olmaya devam etmektedir.

 

TSKB SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB), 1950 yılında Dünya Bankası'nın desteği ve T.C. Hükümeti, T.C. Merkez Bankası ve ticari bankaların işbirliği ile kurulmuş, Türkiye'nin ilk özel sermayeli yatırım ve kalkınma bankasıdır. TSKB kuruluşundan bu yana yürüttüğü faaliyetlerinde kamu yararına ve sosyal sorumluluğa özen göstermektedir.

TSKB sürdürülebilir kalkınmayı desteklemektedir. Bu kapsamda TSKB, temiz teknolojiye sahip, verimlilik artışı sağlayan ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olan projelere orta ve uzun vadeli finansman sağlayarak Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaktadır.

Sürdürülebilirlik Politikası, kalkınmanın çevresel ve sosyal boyutlarını da dikkate alarak bu konuları Banka faaliyetleri içerisine dahil etmeyi hedeflemektedir. Banka, Sürdürülebilirlik Politikası yardımıyla, faaliyetlerinin öngörülebilirliğini, saydamlığını ve izlenebilirliğini yönetmeyi hedeflemektedir. Bu yaklaşımla oluşturulan temel ilkelerimiz aşağıda yer almaktadır:

 • Çevresel ve sosyal tüm ulusal kanun ve düzenlemelerle uyumlu çalışılması,
 • Proje değerlendirme ve kredilendirme aşamalarındaki çevresel ve sosyal etki değerlendirme çalışmalarının sadece yasal düzenleme ve ilgili yönetmeliklerle sınırlı tutulmaması,
 • Banka faaliyet alanlarıyla ilgili sürdürülebilirliği destekleyen inisiyatiflerle iş birliği içinde olunması,
 • Düzenli aralıklarla Banka'nın tüm paydaşlarına sunulmak üzere Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI) standartlarında sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanması,
 • Türkiye'de düşük karbon ekonomisine geçişin desteklenmesi,
 • Yatırım projelerinin değerlendirilmesi sürecinde çevresel ve sosyal etki boyutlarının da göz önünde bulundurulması ve söz konusu etkilerin azaltılabilmesi için proje sahipleri tarafından gerekli önlemlerin alınmasının teşvik edilmesi,
 • Tüm paydaşların Sürdürülebilirlik İlkeleri doğrultusunda bilgilendirilmesi ve sürdürülebilirlik uygulamalarına teşvik edilmesi,
 • Banka'nın faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkilerin (karbon emisyonu, enerji, su, kağıt, atık, ulaşım ve diğer) en aza indirilmesi için çalışılması, iyileştirme projelerinin hayata geçirilmesi,
 • Banka karbon ayak izinin periyodik olarak silinmesi ve bankacılık faaliyetlerinin karbon nötr olarak gerçekleştirilmesi,
 • Banka içinde sürdürülebilirlik konusunun kurumsallaştırılması, içselleştirilmesi, uygulamalarla geliştirilmesi ve tüm çalışanlara bu konuda düzenli eğitimler verilmesi.

 

Yürürlük ve Güncelleme

Bu Politika Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. Düzenli olarak her yıl Kasım ayında veya mevzuata uyum açısından ihtiyaç halinde TSKB Çevre Temsilcisi tarafından gözden geçirilir, güncellenmesi için gerekli aksiyon alınır.

Sürdürülebilirlik Kılavuzu ise TSKB'deki sürdürülebilir gelişmenin çevresel ve sosyal boyutlarını içermektedir. Projelerdeki kredilendirme aşamaşındaki çevresel ve sosyal çalışmaları detaylandırmasının yanında TSKB'nin iklim değişikliği, insan kaynakları, paydaş katılımı ve yönetişim konularına bakış açısını ele almaktadır.

 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİM EKİBİ

TSKB'de SYS'nin devamlılığı Sürdürülebilirlik Yönetim Ekibi tarafından sağlamaktadır. Sürdürülebilirlik Yönetim Ekibi'nin temeli 2005 yılında kurulmuş bulunan Çevre Yönetim Sistemi çalışma grubunda atılmıştır. Bu ekip TSKB'nin farklı birimlerinden temsilcileri bünyesinde toplamış olup zaman içinde ÇYS proje ekibine dönüşmüştür. TSKB'de ÇYS'nin kuruluş çalışmalarının tamamlanması ile birlikte aynı ekip TSKB'nin Çevre Yönetim Ekibi olarak görev almıştır. 2012 yılında ise Sürdürülelirlik Yönetim Sistemi'nin oluşturulmasıyla ekip Sürdürülebilirlik Yönetim Ekibi olarak görevine devam etmektedir. Ekip, doğrudan Genel Müdür'e bağlı çalışan TSKB Çevre Temsilcisi'nin koordinasyonunda faaliyet göstermektedir.

Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi'ne geçiş ile birlikte, 2 yeni prosedür ve sorumlu grup sisteme eklenmiştir. Sürdürülebilirlik Yönetimi Ekibi bu gelişmeler ile birlikte yenilenmiş ve genişletilmiştir.

TSKB Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi Organizasyon Şeması

Bu görev TSKB Organizasyon Şemasında, doğrudan Genel Müdür'e bağlı olarak yürütülmektedir.

Sayfayı Yazdır  
Google+