Sürdürülebilirliğin Finansmanı

Küresel ısınma ve iklim değişikliği konularının dünya çapında artan önemine paralel olarak yenilenebilir enerjinin yanı sıra çevre ve enerji verimliliği sektörleri de son on yılda ön plana çıktı; küresel finansal hizmet sağlayıcıları için önemli bir iş alanı ve sorumluluk penceresi açıldı.

Güçlü öngörü yetkinliğini kurumsal stratejisinde içselleştiren TSKB, 2003 yılında yenilenebilir enerjiyi Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasını destekleyerek ve düşük karbon ekonomisine geçişte kilit rol oynayacak sektörlerden biri olarak tanımladı. Bu kapsamda enerji sektörüne artan oranda odaklanma kararı alan TSKB’nin kredi portföyünde, yenilenebilir enerji ve enerji dağıtımı sektörleri ile enerji verimliliği projeleri önemli bir paya ulaştı.

Ayrıca 2013 yılının son çeyreğinden itibaren kaynak verimliliği projeleri de TSKB’nin portföyünde yer almaya başladı. Kaynak Verimliliği finansmanı projeleri ile doğal kaynakların daha verimli kullanılması, daha az atık oluşturulması, atıkların tekrar kullanılabilmesi ve bu sayede daha az karbon salımı oluşturularak, maliyetlerin düşürülmesi hedefleniyor.

TSKB yenilenebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliği ile çevre yatırımlarına özel olarak sunduğu finansman modellerinin yanı sıra tüm proje değerlendirme süreçlerinde çevresel ve sosyal risk faktörlerini ölçüyor, Türkiye’nin çevreye saygılı ve daha verimli bir üretim düzeyine geçişine destek veriyor.

Rakamlarla sürdürülebilirliğin finansmanı:

  • Bugüne kadar 300'e yakın temiz enerji projesine kaynak sağlayan TSKB, Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesinin yaklaşık yüzde 15’ine denk gelen 6.066 MW’lık kurulu gücün hayata geçmesini sağladı.
  • TSKB’nin finanse ettiği 184 enerji verimliliği projesiyle yılda 3.3 milyon ton CO2 salımı azaltılıyor.
  • TSKB tarafından fon sağlanan yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve kaynak verimliliği yatırımları ile Türkiye'de yıllık karbondioksit salımını 13 milyon ton azaltıyor.
  • 2018 yıl sonu verilerine göre TSKB’nin toplam kredi portföyünün yüzde 73'ü sürdürülebilir yatırım projelerinden oluşuyor.