İnsan Kaynağı

TSKB, başarıyı ödüllendiren, eğitime önem veren, bireysel gelişimi ve inisiyatif almayı teşvik eden, güvenli bir iş ortamını sürdürülebilir kılmayı hedefliyor.

TSKB’de İnsan Kaynağı ve İş Ortamı:

TSKB, vizyonu geniş, mesleki uzmanlığı ile piyasada örnek gösterilen, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı hedefleyen, gelişime açık çalışanlarıyla hedeflerine doğru ilerleyişini kararlı adımlarla sürdürüyor.

"TSKB ailesi yaratma" ve "kendi yöneticisini kendi yetiştirme" anlayışını benimseyen TSKB, yönetici adayı yeni mezunların işe alımı için geliştirdiği ”Kariyer Atölyesi “ uygulaması ile bankacılık sektöründe fark yaratıyor.

TSKB, sürdürülebilir kurumsal başarının elde edilmesi adına, insan kaynakları uygulamaları kapsamında;

  • İnsan kaynağının Banka politikaları doğrultusunda yönetimi,
  • Bireysel olduğu kadar grup seviyesinde de çalışan potansiyelinin keşfi ve geliştirilmesi,
  • İnsan kaynağının TSKB'nin faaliyetleri ve hedefleri konusunda etkileşimli ve derinlemesine bir diyalog içinde bulunması

konularına odaklanıyor. İnsan haklarına saygılı ve katılımı teşvik edici modern bir iş ortamı sunmayı önemli bir hedef olarak benimseyen TSKB, çalışanlarının yetkinlik ve uzmanlık bazlı gelişimlerinin sürekliliğini sağlıyor.

TSKB İnsan Kaynağı Yapısı

  • 2016 yılsonu itibarıyla TSKB Genel Müdürlüğü'nde ve Ankara Şubesi'nde çalışan toplam bankacı sayısı 319’dur.
  • TSKB çalışanlarının %51’i kadın, %49’ u erkektir.
  • TSKB' de ortalama kıdem 8 yıldır. TSKB çalışanlarının ortalama yaşı 36,5’dur.
  • TSKB çalışanlarının %97’si üniversite mezunu olup bunların %30'u lisansüstü akademik unvanlara sahiptir.
  • Bankacılık kadromuzda ortalama kıdem 7.2 yıldır.
TSKB İK Temel Göstergeleri – 2016 yılsonu verilerine göre
Çalışan sayısı (Bankacı) Kişi %
Toplam 319 100
Kadın 176 51
Erkek 143 49
Ortalama Bankacı Kıdem
7,2 yıl
Çalışanların Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı Kadın Erkek Toplam
Doktora 0 1 1
Yüksek Lisans 49 45 94
Üniversite Mezunu 118 95 213
Meslek Yüksek Okulu Mezunu 7 0 7
Lise Mezunu 2 1 3
Toplam 176 143 319

TSKB’DE İNSAN HAKLARI VE ÇALIŞMA HAYATI

TSKB, BM İnsan Hakları Beyannamesi'ne, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne ve Türkiye'de insan haklarını ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeveye ve mevzuata tam uyumu hedefleyerek çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Çalışan ve insan haklarına dair düzenlemeler 30 Kasım 2012 itibari ile TSKB Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak devreye giren “TSKB Sürdürülebilirlik Politikası ve Klavuzu'na da önemli bir yer tutuyor.

Çalışan ve İnsan Hakları

TSKB, çalışanlarına, insan haklarına saygılı ve eşit fırsatlarla katılımı teşvik edici modern bir iş ortamı sağlamak için çalışıyor. Başarıyı ödüllendiren, eğitime önem veren, bireysel gelişimi ve inisiyatif almayı teşvik eden, güvenli bir iş ortamını sürdürülebilir kılmayı hedefliyor.

TSKB, dünyada ve ülkemizde her türlü zorla çalıştırılmaya ve çocuk işgücünü kullanımına karşı olup bu tip kanun dışı uygulamaların engellenmesine yönelik inisiyatifleri destekliyor.

Çeşitlik ve fırsat eşitliği, TSKB insan kaynağı politikasının önemli bir bileşenidir.

Çeşitliliğe ve fırsat eşitliğine dayanan bir insan kaynakları politikası izleyen TSKB’de kadın çalışan oranının toplam erkek çalışan sayısına göre saha yüksek olması ve TSKB üst yönetiminde görev alan kadın çalışan sayısının, Banka'nın çeşitlilik ve fırsat eşitliği politikalarının en somut göstergesidir.

TSKB’DE SAĞLIK VE GÜVENLİK

TSKB, çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir yaşam kalitesi sunma hedefini insan kaynakları politika ve uygulamalarında içselleştirmiş bir kurumsal yaklaşım sergiliyor.

TSKB'nin İstanbul'daki Genel Müdürlük binaları ile Ankara Şubesi'nde, Türkiye'de geçerli iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına tam uyum gözetiliyor. Banka, bunlara ek olarak, dünyadaki çağdaş iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını dikkate alarak süreçlerini geliştirmeyi önemsiyor.

İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında Banka'nın fiziksel koşulları ve teknik alt yapısı periyodik olarak kontrol ediliyor.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.