Sürdürülebilirlik Performansı Hedeflerimiz

Bankamızın 2000’li yılların başından itibaren sistematik olarak ele aldığı sürdürülebilirlik konusunda uygulama öncelikleri aşağıdaki alt başlıklar altında konumlanmıştır;

(i) ilgili politikalar

(ii) yönetim sistemleri

(iii) tüm paydaşlarla yürütülen proaktif projelerTSKB, sürdürülebilirlik konusundaki hedeflerini 4 ana temada sınıflandırmış ve 2015-2016 yılları için bütçe plan ve strateji hedefleriyle bütünleşik olarak 4 ana başlıkta belirlemiştir:

1. Sürdürülebilirliğin Finansmanı,

2. Bankanın iç ve dış çevresel-sosyal etkilerinin yönetimi,

3. İnsan Kaynağı - Eğitim,

4. Kurumsal Sosyal Sorumluluk.1. Sürdürülebilirliğin Finansmanı

2014 yılında enerji verimliliği dahil olmak üzere kaynak verimliliği, yenilenebilir enerji, lojistik, sürdürülebilir turizm, gıda ve altyapı gibi sektörlerde çeşitli projelere finansman sağlayan Bankamızın finans sektörü hariç toplam kredi portföyünün yaklaşık %50’si sürdürülebilir yatırım projelerinden oluşmaktadır.

 • 2016 yılı sonuna kadar ülkemizde yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve kaynak verimliliği yatırımları gözetilerek Bankamız sürdürülebilir finans portföyünün 2014 yılı sonuna kıyasla %12 artırılması ve finans sektörü hariç toplam kredi portföyündeki payının %55’in üzerine taşınması hedeflenmektedir.
 • İnovatif yenilenebilir enerji finansmanı kapsamında, Bankamız tarafından 2016 yılı sonuna kadar minimum 50 MW gücünde güneş enerjisi santrali ve 100-150 MW rüzgar enerjisi santrali finanse edilmesi öngörülmektedir.
 • Sanayide verimliliğin artırılması, tükenebilir kaynakların etkin ve optimum kullanımını sağlamak amacıyla ülkemizde enerji ve kaynak (su, hammadde ve diğer üretim girdileri) verimliliğinin her anlamda iyileştirilmesine yönelik projelerin desteklenmesine devam edilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda 2016 yılı sonuna kadar 5 yeni su verimliliği projesi ile birlikte yeni 10 enerji ve/veya kaynak verimliliği projelerinin finanse edilmesi hedeflenmektedir.

2. Bankanın iç ve dış çevresel-sosyal etkilerinin yönetimi

2005 yılında Çevre Yönetim Sistemini kuran ve akabinde ISO 14001 Sertifikasını alan TSKB, 2008 yılından itibaren karbon ayak izini sadece ölçmekle kalmayıp, silmekte ve SıfırKarbon bankacılık yapmaktadır. ISO 14064 Sertifikası almak üzere çalışmalarını yapan TSKB, 2012 yılından itibaren ISO 14064 Sera Gazı Yönetim Standardı kapsamında da denetlenmektedir. 2011 yılında belirlenen düzenleyici ve önleyici faaliyetlerin 2012 yılında uygulanmasıyla ulaşılan emisyon değeri baz değer olarak kabul edilmiştir.

Bir finans kurumu için çevresel ve sosyal risk kapsamındaki en önemli konu hizmet faaliyetlerinden kaynaklanan dolaylı riskin ölçümlenmesi ve yönetilmesidir. TSKB’nin bu konudaki algısı, yatırım tutarı büyüklüğünden bağımsız olarak kredi verilecek her projenin çevresel ve sosyal riskinin ölçümlenmesinin gerekliliğidir ve Banka 2007 yılından itibaren geliştirmiş olduğu ERET (Environmental Risk Evaluation Tool) Modeli ile projelerin çevresel ve sosyal riskini ölçmektedir. Yatırım projelerinde, ulusal ve uluslararası çerçevede potansiyel çevresel ve sosyal etkiler değerlendirilerek, yatırım tutarı gözetilmeden tüm projeler “TSKB Çevresel ve Sosyal Riski Değerlendirme Sistemi Modeli”ne tabi tutulmaktadır. Çevresel riskin ortalamanın üzerinde çıkması ve/veya riskin yüksek bulunması durumlarında, çevresel etkilerin nasıl azaltılacağı ve nasıl izlenileceği müşteriyle işbirliği içinde hazırlanan bir plan dahilinde yapılandırılmaktadır.

TSKB;
 • Önümüzdeki yıllarda karbon ayak izini periyodik olarak hesaplamayı ve karbon ayak izinin sıfırlanarak sıfır karbon prensipleri ile bankacılık faaliyetlerini sürdürmeyi taahhüt etmekte,
 • 2012 yılına göre 2016 yılı sonuna kadar CO2 emisyonlarını ortalama %2,5 oranında azaltmayı hedeflemekte,
 • 2015 ve 2016 yıllarında da tüm çevresel ve sosyal etkilerini, sera gazı salımlarını ISO 14001 ve ISO 14064 Standartları çerçevesinde yönetmeyi hedeflemekte,
 • Proje tutarından bağımsız olarak tüm yatırım kredilerinin çevresel ve sosyal risk ölçümlerini yapmayı, belirlenen riske göre gerekli önlemlerin önceden alınmasını sağlamayı ve uygulandığını takip etmeyi taahhüt etmektedir.

3. İnsan Kaynağı - Eğitim

Bankamız sürdürülebilirliğin tüm boyutlarıyla sahiplenilebilmesi ve içselleştirilmesinde eğitimin önemine inanmakta ve düzenli eğitim başlıklarına ilave olarak her kademedeki yöneticileri için özel programlar yürütmektedir.

 • 2014 yılında, Grup Yöneticisi ve Yönetici düzeyindeki tüm çalışanlar (yaklaşık 80 kişi) için “Gelişim Atölyesi” programı (10 tam günlük sınıf içi eğitim programı ve proje çalışmalarından oluşan teori, pratik uygulama ve deneyimlemeye yönelik kapsamlı eğitim serisidir) başlatılmış olup, programın 2016 yılında tamamlanması hedeflenmiştir.
 • Tüm çalışanlara yönelik gelişime açık olan yetkinliklerin desteklenmesi amacıyla düzenli verilmekte olan eğitimlere 2015-16 yılında da devam edilecektir. TSKB temel yetkinliklerinden hareketle “Eğitim Kataloğu” sunulmaktadır. Katalog tüm katılımcılarımıza açık olmakla birlikte, özellikle uzman yardımcısı, uzman ve yönetici yardımcısı seviyesindekilere odaklanılmaktadır. Çalışanlar performans değerlendirme görüşmesinde yöneticisi ile birlikte yetkinliklerini değerlendirirken böylece kendi gelişimleri için ihtiyaç duydukları eğitim başlıklarını belirleme şansını yakalamaktadır. 2013 yılında başladığımız bu çalışma ile eğitim talep eden çalışanlarımızın her yıl en az 1 eğitime katılacağı şeklinde planlamalar yapılmaktadır. 2015 ve 2016’da da bu hedefimiz devam edecektir.
 • “TSKB ailesi yaratma" ve "kendi yöneticisini kendi yetiştirme" prensibinden hareketle; 2010 yılından başlayarak "TSKB'li olmak isteyen, yönetici adayı yeni mezunlar" için TSKB, Kariyer Atölyesi programı gerçekleştirilmektedir. Kariyer kararı alma aşamasındaki üniversite öğrencilerinin kişisel yetkinliklerini tanımasına ve potansiyelleri konusunda farkındalık oluşturmalarına yönelik 3 gün süren bu çalışma sonucu, TSKB için MT Adayları seçilmektedir. 2015 ve 2016 yıllarında da TSKB Kariyer Atölyesi programına devam edilecektir.
 • 2015-2016 yılları arasında Müdür seviyesindeki yöneticilerimiz için yapılandırılmış olan gelişim programı (koçluk ve yurtdışı eğitim programları) uygulanmasına devam edilecektir.

4. Kurumsal Sosyal Sorumluluk

TSKB 2007 yılından bu yana “Önceliğimiz Çevre” adı ile kapsamlı bir sosyal sorumluluk projesi yürütmektedir. Bu projenin temel hedefi iş dünyasında ve geleceğin yöneticilerini yetiştiren üniversitelerde çevre ve sürdürülebilirlik alanında farkındalığın artırılmasıdır.

TSKB’nin sosyal sorumluluk projesinin ana iletişim kanalı olan www.cevreciyiz.com, güçlü içeriği, mobil uyumlu tasarımı ve sosyal medya sayfaları ile bugün Türkiye’nin en kapsamlı çevre ve sürdürülebilirlik portali konumundadır.

 • 2015-2016 yılı hedefimiz bu platformun takipçi sayısının artırılarak daha geniş kitlelerde farkındalık yaratılmasıdır. Bu kapsamda: cevreciyiz web sitesinin mevcut ziyaretçilerinin korunması, “çevreciyiz” instagram takipçilerinde %40 artış sağlanması, “çevreciyiz” twitter takipçilerinde %25 artış sağlanması ve “çevreciyiz” facebook takipçilerinde %20 artış sağlanması hedeflenmektedir.
  TSKB, 2011 yılından bu yana geleceğin yönetici adayları üniversite öğrencileriyle, akademisyenler ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirerek sürdürülebilirlik alanında ilk okuryazarlık programı niteliğinde olan ‘Sürdürülebilirlik Atölyeleri’ni Banka kuruluşu Escarus ile birlikte hayata geçirmektedir. Şimdiye dek yaklaşık 200 üniversite öğrencisi atölye kapsamındaki vaka çalışmalarında yer almıştır.
 • 2015-2016 döneminde de Escarus ile birlikte Sürdürülebilirlik Atölyesi projesine devam edilmesi ve her yıl en az 1 atölye çalışması düzenlenmesi hedeflenmektedir. Türkiye’nin ilk karbon-nötr bankası olan TSKB, yaptığı etkinliklerin de karbon ayak izi konusunda duyarlı davranmaktadır.
 • 2015-2016 yıllarında” Sıfır-Karbon” organizasyon çalışmalarına devam edilerek IKSV-İstanbul Müzik Festivali kapsamında TSKB sponsorluğunda düzenlenen konserlerin, Kariyer Atölyelerinin, Sürdürülebilirlik Atölyelerinin ve Banka ev sahipliğinde düzenlenen konferanslara ait karbon ayak izlerinin hesaplanması ve bu karbon ayak izlerinin Gold Karbon Kredisi satın alınması suretiyle sıfırlanması öngörülmektedir.
 • TSKB, sürdürülebilirliği bir rekabet unsuru olarak değil, tüm iş dünyası için ortak bir hedef olarak değerlendirmekte ve bu yönde deneyim paylaşımının önemine inanmaktadır. Her yıl yaklaşık 50 konferans ve seminere kurumsal olarak katılım sağlayan ve bu organizasyonların çoğunda konuşmacılık yaparak deneyimlerini paylaşan TSKB, 2015-2016 döneminde de kendi faaliyet alanıyla ilgili organizasyonlarda sponsorluk, düzenleyicilik, konuşmacılık vb yapmaya devam edecektir.