Sağlık

Sektör Raporları Yaşlanan Nüfus ve Sağlık Harcamalarının Sürdürülebilirliği Toplumlar için her zaman kritik öneme sahip olan sağlık, eğitimle birlikte refah ve kalkınmanın en temel bileşenlerindendir. ‘Yaşlanan nüfus’ kavramı bugün çokça tartışılmakta ve sağlığın finansmanı boyutunda mali sürdürülebilirliğe ilişkin soruları gündeme getirmektedir. Sektörel Görünüm Sağlık Sektörel Görünüm Türkiye’de 2003 yılında uygulamaya konulan “Sağlıkta Dönüşüm Programı” çerçevesinde hizmet kalitesinde ve başta tedavi ile ilaç olmak üzere sağlık hizmetlerine erişimde önemli ilerlemeler kaydedilmiş ancak sağlık hizmetlerinin finansmanının sürdürülebilirliğine yönelik sorunlar önemini korumuştur. Son on yılda temel sağlık göstergelerinde iyileşmeler kaydedildiyse de birçok göstergede OECD ülkelerinin ortalamasının altında kalınmaktadır. Örneğin; 100.000 kişiye düşen yatak sayısı Türkiye’de 26,5 iken OECD ülkeleri ortalamasında 48, AB28 ülkeleri ortalamasında ise 54’tür.