15.10.2014

Bankamız Nezdindeki Emanet ve Alacakları Zaman Aşımına Uğrayacak Müşterilerimiz Hakkında Duyuru

06.12.2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 83 üncü maddesinin dördüncü fıkrası gereğince, yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi hâlinde Yatırımcı Tazmin Merkezine gelir kaydedilir.

Bu itibarla, 06.06.2013 tarih ve 28669 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırımcı Tazmin Merkezine İlişkin Yönetmelik”in 22’nci maddesi uyarınca ve Yatırımcı Tazmin Merkezi’nin Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğine gönderdiği 24.09.2014 tarihli yazıya istinaden 01.01.2015 - 31.12.2015 tarihleri tarihleri arasında zamanaşımına uğrayacak olan her türlü emanet ve alacakların listesi, tutarına bakılmaksızın 15.10.2014 tarihinden itibaren 31.12.2014 tarihine kadar Bankamızın İnternet sitesinde (www.tskb.com.tr) ilan edilmektedir.

2015 yılı içerisinde zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacaklara ilişkin olarak, hesap sahibinin yapmış olduğu en son talep, işlem ve yazılı talimat tarihinden itibaren on yıllık zamanaşımı süresi dolmadığı sürece, 2015 yılı içerisinde de yatırımcılar tarafından Bankamıza başvuruda bulunabilecek olup, söz konusu başvurular Bankamız tarafından dikkate alınacaktır. Bununla birlikte, on yıllık zamanaşımı süresi dolan hesaplarla ilgili yatımcılar tarafından yapılan başvuruların dikkate alınması mümkün olmayacaktır.

Kanun gereği zamanaşımına uğramış olan yatırım hizmet ve faaliyetinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getirileri 31 Ocak 2016 sonuna kadar Yatırımcı Tazmin Merkezine devredilecektir.

Saygılarımızla,
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
Listeyi görüntülemek için tıklayınız.