31.01.2014

Bankamız Nezdindeki Emanet ve Alacakları Zaman Aşımına Uğrayan Müşterilerimiz Hakkında Önemli Duyuru

Bilindiği gibi 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 62’nci maddesine göre, bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir.

Ayrıca, 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 62’nci maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 8’inci maddesi gereğince bankaların, nezdindeki zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini Şubat ayı başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay süreyle ilan etmesi gerekmektedir.

Ancak, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 83. Maddesine göre kurulan Yatırımcıları Tazmin Merkezi’ne İlişkin Yönetmelik’in 22. Maddesinde “Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri veya yan hizmetlerden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde zamanaşımına uğrar ve YTM'ye gelir kaydedilir.” hükmüne göre yatırım hizmetleri ve faaliyetleri nedeniyle zaman aşımına uğrayan her türlü emanet ve alacak ilgili mevzuat hükümlerine göre Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne devredildiğinden, yatırım hizmet ve faaliyetleri dışındaki bankacılık faaliyetleri ile ilgili ve BDDK’nun ilgili mevzuatına göre zaman aşımına uğramış müşteri alacak ve emaneti bulunmamaktadır.

Saygılarımızla,
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş