Sürdürülebilirlik ve Çevre

Sürdürülebilirlik alanındaki güçlü iştirakimiz Escarus – TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş. ile geliştirdiğimiz sinerjik işbirliği kapsamında, dünyada kabul görmüş sürdürülebilirlik yaklaşımlarını iş dünyasına entegre ediyoruz.

Günümüzdeki büyüme ve kalkınmanın, gelecek kuşakların yaşamlarını ve kaynaklarını tehlikeye atmayan bir perspektif ile düzenlenmesi için iş dünyasına önemli görevler düşmektedir.

Tüm bankacılık süreçlerimize entegre ettiğimiz öncü sürdürülebilirlik uygulamaları ve salt bu alanda danışmanlık vermek üzere kurduğumuz iştirak şirketimiz Escarus ile, sahip olduğumuz deneyimi ve bilgi birikimini iş dünyası ve finans sektörü ile paylaşarak sürdürülebilir kalkınmaya destek veriyoruz.

Sürdürülebilirlik Yönetimi

Etkin sürdürülebilirlik yönetimi ile şirketler maliyetlerini azaltırken, risklerini daha iyi yöneterek marka değerlerini ve itibarlarını artırabilirler.

Sürdürülebilirliğin sistematik bir şekilde yönetilmesi ve takip edilmesi konularında verdiğimiz danışmanlık hizmeti ile kurumsal müşterilerimizin uzun vadeli başarı ve performansları için katkı sağlıyoruz.

 • Sürdürülebilirlik ekseninde risklerin belirlenmesi
 • Sürdürülebilirlik stratejilerinin geliştirilmesi
 • Sürdürülebilirlik performans kriterlerinin ve hedeflerinin belirlenmesi ve raporlanması
 • Entegre Çevre ve Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi kurulumu
Çevresel ve Sosyal Değerlendirme

Çevresel ve sosyal değerlendirme hizmetimiz kapsamında enerji santralleri, sanayi tesisleri ve kentsel dönüşüm projelerinin çevresel ve sosyal durum tespitini gerçekleştiriyor, yatırımların sürdürülebilirliği için danışmanlık desteği sunuyoruz.

Sağladığımız Avantajlar

 • Ürün ve hizmetlerin çevresel etkilerinin en alt seviyeye indirilmesi
 • Çevresel yönetim ve kontrol önlemlerinin benimsenerek, para ve itibar kaybına sebep olan öngörülemeyen çevresel sorunların engellenmesi
 • Ulusal yasa ve mevzuat gerekliliklerinin yerine getirilmesi, mevzuat değişikliklerine uyum sağlanması
Teknik Danışmanlık

Teknik danışmanlık hizmetimiz kapsamında, tesislerin öncelikle operasyonel ve çevresel performansları ile çevre mevzuatına uyum analizlerini yapıyor, verimliliğe engel olan sorunları raporluyoruz. Belirlenen dönüşüm ihtiyacına gore gerekli yatırım ve girdi hesaplamalarını yaparak endüstriyel maliyet yapısını oluşturuyoruz.

 • Operasyonel verimliliğin irdelenmesi ve raporlanması
 • Uzun dönem yatırım gereksinimlerinin belirlenmesi
 • İş modelleri oluşturularak maliyet yapısı ve işletme giderlerinin belirlenmesi
 • Tesisler için fizibilite çalışmalarının hazırlanması
İklim Değişikliği Yönetimi

Çevresel risklerin ve iklim değişikliğine etki eden performans parametrelerinin rasyonel bir sistem dahilinde yönetimi için sunduğumuz danışmanlık hizmeti ve modellemeler ile düşük karbonlu ve daha verimli bir üretim düzeyine geçiş için katkı sağlıyoruz.

 • Sera Gazı ve envanteri danışmanlığı
 • Sera Gazı emisyonu azaltım stratejilerinin geliştirilmesi
Karbon Danışmanlığı

Üretim ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlere sera gazı emisyonlarının ölçülmesi, bu emisyonların harici ve dahili olarak azaltılması, sera gazı azaltım sürecinin iletişimi ve sera gazı envanterinin yönetimi gibi özellikli alanlarda sunduğumuz danışmanlık hizmetleri ile nitelikli uzman desteği sağlıyoruz.

 • Karbon Kredisi Geliştirme Danışmanlığı
  Temiz enerji ve/veya enerji verimliliği yatırımları yapan firmalara, karbon kredilerinin geliştirilmesi konusunda danışmanlık hizmeti de sunuyoruz.
 • Sıfır Karbon Sertifikasyonu
  Sürdürülebilirlik ve çevre konusunda yapılan çalışma ve yatırımların firmalara gerekli mali, idari ve sosyal katma değeri yaratabilmesi için bağımsız kurumlarca karbon sertifikasyonuna tabi tutulmaları özel önem taşımaktadır. Sıfır Karbon Prensipleri, karbon kredisi geliştirme danışmanlığı hizmetimiz kapsamında geliştirilen sertifikasyon sisteminin önemli bir parçasıdır.
  Sıfır Karbon Sertifikasyonu, Türkiye’nin düşük karbon ekonomisine geçiş sürecinde şirket ve organizasyonların sera gazı emisyonlarının ölçümlenmesi ve raporlanması konusunda pratik ve geniş kapsamlı bir araç oluşturmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu sayede şirketler, karbon-nötr olma yolundaki süreçlerini yönetebilmekte ve azaltım taahhütlerini kamuoyu ile saydam bir şekilde paylaşabilmektedirler.

Bu çerçevede müşterilerimize üç farklı sertifikasyon çeşidi sunmaktayız:

 • Sıfır Karbon Kurum
 • Sıfır Karbon Ürün
 • Sıfır Karbon Hizmet
Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi

ERET-Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirme Modeli ile finansal kuruluşlara finansman sağladıkları firmaları ve projeleri 35 farklı konu başlığı altında değerlendirebilecekleri detaylı, rasyonel, sistematik ve saydam bir platform sunuyoruz.

Yatırımın yeri ve etrafındaki yerleşim durumu, enerji ve kaynak tüketimi, flora ve fauna üzerine etkisi, çıkan atıklar, hava kirleticiler ve yatırımın doğal kaynaklara verebileceği olası zararların analizi sonucunda ortaya çıkan çevresel risk puanının ortalamanın üzerinde çıkması durumunda, projenin çevresel etkilerinin azaltımı ve yönetimi konularında danışmanlık sağlıyoruz.

Finansal Kurumlar İçin Yatırım İzleme

Yatırımlara finansman desteği sağlayan kurumlara yönelik teknik izleme danışmalığı kapsamında sunduğumuz hizmetler;

 • Saha ziyaretleri
 • Fizibilite raporunun kontrolü ve teyidi, risk perspektifiyle yorumlanması
 • “Proje Şirketi” tarafından hazırlanan bütçe ve aylık iş programlarının kontrolü, maliyet unsurlarının piyasada gerçekleşen maliyetler göz önüne alınarak değerlendirilmesi ve uygunluğunun tespiti
 • “Proje Şirketi” tarafından iletilen toplam yatırım tutarının incelenmesi, yorumlanması ve nihai yatırım tutarının tespiti
 • İnşaat ve ekipman sözleşmesinin incelenmesi, yatırım ilerleme raporlarının hazırlanması
 • Değerleme tarihindeki piyasa koşulları incelenerek yatırım tutarını oluşturan birim fiyatların değerlendirilmesi
 • Proje ile ilgili inşaat ve operasyon döneminde karşılaşılabilecek olası risklerin tespiti ve alınacak önlemlerin belirtilmesi
 • Projenin inşaatına başlamak için veya projenin teslimi için gerekli olan tüm belge ve izinlerin takibinin yapılması
Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Danışmanlığı

Yenilenebilir enerji alanındaki yoğun teknik tecrübemiz ile geliştirilmiş metedolojiler ışığında yatırımcılara ve finansal kuruluşlara proje değerlendirme, izleme ve raporlama hizmetleri veriyoruz. Enerji verimliliği alanında ise iş dünyasında farkındalığın artırılması için eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz.

 • Hidroelektrik, rüzgar, bio-kütle, çöp gazı ve güneş konusunda teknik değerlendirme
 • Kapasite, üretim ve yatırım projeksiyonu
 • Proje izleme
 • Finansal kurumlar için raporlama
 • Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren kurumlarda kapasite geliştirme eğitimleri
 • Vaka analizi çalışmaları

Escarus – TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş.
Gücünü TSKB'nin Türkiye’de öncü rol üstlendiği başarılı sürdürülebilirlik uygulamalarından alan Escarus–TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş., deneyimli ve profesyonel kadrosuyla sürdürülebilirlik alanında danışmanlık hizmetleri vermekte ve dünyada kabul görmüş çevre ve sürdürülebilirlik yaklaşımlarını iş dünyasına entegre etmektedir.
2011 yılında bir TSKB iştiraki olarak kurulan Escarus, bankanın çevre, sürdürülebilirlik, karbon ve iklim değişikliği alanındaki danışmanlık hizmetlerinde en güçlü iş ortağıdır.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.