Kişisel Verilerin Korunması

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. olarak başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerinizin korunmasına önem veriyoruz. Bu kapsamda, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, işlenmesi, paylaşılması ve saklanması faaliyetleri esnasında gizliliğinizi korumak için azami ölçüde güvenlik tedbirlerini aldığımızı belirtir ve sizleri şeffaf bir şekilde bilgilendirmek isteriz.

Veri Sorumlusu

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (“TSKB” veya “Banka”) olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) tahtında ve aşağıda belirtilen çerçevede toplamakta ve işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlarla bağlantılı ve sınırlı şekilde ve amacın gerçekleşmesini temin edecek ölçüde, KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde belirtilen işleme şartlarına dayanarak işlemekteyiz.

 • KVKK md 5/2-(a) bendi uyarınca kanunlarda açıkça öngörülen hallerde aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında

5411 sayılı Bankacılık Kanunu tahtında belge saklama yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi,

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun tahtında düzenlenen kimlik tespiti ve şüpheli işlem bildirimi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu tahtında sağladığımız saklama hizmetinin yerine getirilmesi,

Sair kanunda açıkça öngörülen hallerde,

 • KVKK md 5/2-(c) bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması nedeniyle aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında,

Her türlü nakdî ve gayrinakdî kredi tahsis işlemleri, nakdi ve gayrinakdi kredi teminat işlemleri, nakdi ve kaydî ödeme ve fon transferi işlemleri, muhabir bankacılık veya çek hesaplarının kullanılması dahil her türlü ödeme ve tahsilat işlemleri, kambiyo vasfını haiz senetlerin ciro edilmesi, teminat olarak alınması ve iştirası işlemleri, saklama hizmetleri işlemleri, efektif dahil kambiyo işlemleri, para piyasası araçlarının alım-satım işlemleri ile bunlara aracılık işlemleri, ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri, birden fazla türev aracı içeren basit veya karmaşık yapıdaki finansal araçların alım-satımı ile bunlara aracılık işlemleri, sermaye piyasası araçlarının alımı-satımı ile geri alım veya tekrar satım taahhüdü işlemleri, sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık işlemleri, daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık maksadıyla alım satımının yürütülmesi işlemleri, üçüncü kişiler lehine teminat ve garanti yükümlülüklerinin üstlenilmesi işlemleri, yatırım danışmanlığı işlemleri, Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası ve Türkiye Bankalar Birliği nezdinde oluşturulan bir sözleşme kapsamında üstlenilen yükümlülükler çerçevesinde alım satım işlemlerine ilişkin, bankalar arası piyasada para alım satımı işlemlerine aracılık işlemleri, finansal kiralama işlemleri, akreditif işlemleri, sigorta acenteliği işlemleri, kurumsal finansman işlemleri, danışmanlık işlemleri, bunlarla sınırlı olmamak üzere yatırım ve kalkınma bankacılığı kapsamında yürütülen tüm işlemlerin planlanması ve icrası, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen faaliyetlerin planlanması ve icrası, diğer kanunlarda öngörülen faaliyetlerin planlanması ve icrası ile bu kapsamda müşterilerimiz ve potansiyel müşterilerimizle akdettiğimiz sözleşmelerde yüklenmiş olduğumuz edim/borç/taahhütlerin ifası ile hak ve alacaklarımızın takibi,

 • KVKK md 5/2-(ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması nedeniyle aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında,

Finansal risklerin ölçümlenmesi için müşteriler ve potansiyel müşterilerin mali durumunu analiz etme ve izleme yükümlüklerinin planlanması ve icrası,

Bankamız ürün ve hizmetlerine yönelik risk yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,

Bankacılık faaliyetleri kapsamında dolandırıcılık, kara para ve suç gelirlerinin aklanması, terörün finansmanı faaliyetlerinin önlenmesi ve şüpheli işlemlerin yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilmesi,

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Rekabet Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu, Kredi Garanti Fonu, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından ve diğer otoritelerce kanunen öngörülen bilgilendirme, rapor düzenleme ve denetim yükümlülüklerimizin ifası,

Yerine getirmekle yükümlü olduğumuz iç kontrol ve teftiş faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

Bankamız bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası,

Bankamız ürün ve hizmetlerimize özgü operasyonel ve sistemsel altyapı süreçlerinin planlanması ve icrası,

Yasal mevzuata uyum süreçlerinin planlanması ve icrası,

 • KVKK md 5/2-(d) bendi uyarınca İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması nedeniyle aşağıdaki amaçlar kapsamında,

Bankacılık faaliyetleri yanı sıra iletişim ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

 • KVKK md 5/2-(e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

Müşterilerden veya üçüncü kişilerden gelen Bankamız tüm faaliyetlerine yönelik istek, itiraz ve şikâyet taleplerinin sonuçlandırılması, yerine getirilmesi, değerlendirilmesi ve bu çerçevede müşteri ilişkilerinin planlanması ve icrası

TSKB hak ve alacaklarının takibi/tahsili/korunması için idari ve yasal takip işlemlerinin yapılması, taraf olunan soruşturma ve davalarda hak ve yükümlülüklerimizin ifası, yargı faaliyetlerinin icrası,

Birleşme ve devralma işlemlerinde hukuki inceleme ve durum tespiti süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,

 • KVKK md 5/2-(f) bendi uyarınca İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

KVKK ve ilgili sair mevzuat izin verdiği ölçüde Bankacılık faaliyetleri kapsamında sağlanan ürün ve hizmetlerin tanıtımı, pazarlama ve bilgilendirme faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

Müşteri segmentasyon ve modelleme işlemlerinin yerine getirilmesi, risk analizi, istatistik ve rapor çalışmaları, pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

Kurumsal yönetim ve kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

Bankamız genel müdürlük ve şubesinin ziyaret edilmesi durumlarında yerleşkelerin ve tesislerinin güvenliğinin temini,

Bankacılık faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik analizlerinin planlanması ve icrası,

Müşteri ve/veya potansiyel müşteri bilgilendirme ve iletişim ile kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

Bankamızın sosyal sorumluluk veya sivil toplum aktivitelerinin ve sponsorluk faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

Bankamızın münhasıran ve diğer kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde düzenlediği etkinlik ve davetlerin planlanması ve organizasyon faaliyetlerinin icra edilmesi ile bu etkinlik ve davetlere ilişkin haberlerin Bankamız web sitesinde ve sosyal medya kanallarında yayınlanması

Bankamız kurumsal iletişim, pazarlama iletişimi ile marka iletişimi faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi ve bu çerçevede iş ortağı olduğumuz kurum, kuruluş ve kişilerle olan iş birliği faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi,

Bankamızın paydaşı olduğu sivil toplum ve sosyal sorumluluk projelerinde yüklenmiş olduğu edimlerin ifası ve bu çerçevede kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Kişisel Verilerin Aktarımı ve Amacı

Kişisel verileriniz, işbu metinde yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve ilgili mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere KVKK’nın kişisel veri aktarımını düzenleyen 8. ve 9. maddelerine uygun bir şekilde aşağıda sayılan kurum, kuruluş, mercii ve kişilere aktarılmaktadır.

 • Yasal mevzuat çerçevesinde bilgi verme ve denetim yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Rekabet Kurulu,, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu, Kredi Garanti Fonu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer otoriteler, mahkemeler ve icra müdürlükleri, bağımsız denetçiler,
 • Bankamızın sağladığı ürün ve hizmetlere ilişkin akdedilen sözleşmelerde yüklenmiş olduğumuz edimleri yerine getirebilmek amacıyla yurtdışında yerleşik Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Alman Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, Fransız Kalkınma Ajansı, Japon Uluslararası İş Birliği Bankası, Uluslararası Finans Kurumu, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Çin Kalkınma Bankası, Avusturya Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Fonu, FMO Entrepreneurial Development Bank, U.S International Development Finance Corporation, Citibank dahil kredi kaynak kuruluşlarına, muhabir bankalara, destek hizmeti aldığımız kuruluşlara, tedarikçi firmalara ve diğer finansal kuruluşlara,
 • Bankamız hukuki yükümlüklerini yerine getirebilmek amacıyla hissedarlarımıza,
 • Bankamız faaliyetlerini yerine getirebilmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak, bu doğrultuda haklarınızın tesisi, kullanılması ve korunmasını temin edebilmek amacıyla ürün ve hizmet satın aldığımız tedarikçi firmalara, kişilere, iş ortaklarımıza, destek hizmeti kuruluşlarına, danışmanlarımıza, avukatlara,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile Bankamız meşru menfaatlerini temin etmek amacıyla, iş ortaklarımıza, iştiraklerimize ve finansal kuruluşlara,
 • Bankamızın tek başına veya üçüncü kişilerle birlikte düzenleyici olduğu etkinlik, konferans ve davetlerde mekan fiziksel güvenliğini sağlanması amacıyla mekan sahibi kurum veya kişilerle, mekanın fiziksel güvenliğinden sorumlu özel güvenlik şirketleri ile,
 • Bankamızın tek başına veya üçüncü kişilerle birlikte düzenleyici olduğu etkinlik, konferans ve davetlerin duyurularını ve organizasyonunu gerçekleştirmek için Bankamızın sözleşme ilişkisi içerisinde bulunduğu ve hizmet tedarik ettiği ajanslar ve organizasyon şirketleri ile,

Bu doğrultuda kişisel verileriniz, aktarılan üçüncü kişiler tarafından KVKK’ya uygun olmak kaydı ile kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, yeniden düzenlenebilir, açıklanabilir, aktarılabilir, devralınabilir, sınıflandırılabilir, işlenebilir.

Kişisel Verileriniz Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; Bankamız genel müdürlük ve şubelerinde veya dışarıda gerçekleşen sözlü veya yüz yüze görüşme ve iletişimden, düzenleme veya onaylama şeklinde akdedilen bankacılık faaliyetlerine yönelik her türlü sözleşmeler, protokoller, talimatlar, bilgi formları ve sair belgelerden, sesli iletişimden, e-mail ve faks aracılığı ile gerçekleştirilen yazılı iletişimden, internet bankacılığı sisteminden, Bankamız web sitesi üzerinden, iş ortaklarımız ve diğer finansal kuruluşlardan, kimlik ve adres paylaşım sistemlerinden, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nden, tarafınızca alenileştirilmiş bilgilerden, Bankamızın sözleşme ilişkisi içerisinde bulunduğu iş ortakları, Müşterilerimizin vermiş olduğu bilgiler, EMIS (Emerging Market Information Service) platformu, S&P Capital IQ platformu, gazete ve dergilerde yayımlanan haberler, web siteleri, sanayi ve ticaret odası listeleri, sosyal medya platformları, sektöre yönelik etkinlik ve davetlerde karşılıklı iletişim gibi çok çeşitli kanallardan her türlü sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmakta ve/veya elde edilmektedir.

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmesi, tarafı olduğumuz sözleşmelerin kurulması ve edimlerimizin ifa edilmesi, sözleşmeden ve yasal mevzuattan doğan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması zorunlu olması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile meşru menfaatlerimizin temin edilmesi şeklindeki hukuki sebepler ile toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi ile “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca veri sahibi gerçek kişi olarak;

 • kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve diğer kanunlara uygun olarak işlenen kişisel verilerinizin, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz buna itiraz etme,
 • kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme

haklarınız bulunmaktadır. Bu kapsamda başvurularınızı 10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5/2 maddesinde belirtilen usule uygun olmak kaydı ile;

 • Meclisi Mebusan Cad. No:81 Fındıklı 34427 Beyoğlu- İstanbul adresinde bulunan Bankamız genel müdürlüğüne veya Aziziye Mah. Piyade Sok. B Blok No:3/7 Çankaya /Ankara adresinde bulunan Ankara şubemize kimliğinizi tespit etmeye elverişli belgelerle birlikte ibrazı ile bizzat;
 • Noter marifetiyle genel müdürlük adresimize yapılacak bir bildirimle,
 • http://www.tskb.com.tr/i/assets/document/pdf/verisahibibasvuruformu.pdf adresindeki başvuru formunu doldurarak Bankamızın “tskb@hs02.kep.tr” kayıtlı elektronik posta adresine göndereceğiniz elektronik posta ile,
 • http://www.tskb.com.tr/i/assets/document/pdf/verisahibibasvuruformu.pdf adresindeki başvuru formunun doldurularak güvenli elektronik imza veya mobil imza imzalanmış dijital suretinin “kvkbasvuru@tskb.com.tr ” e-posta adresine göndereceğiniz e-posta ile,
 • http://www.tskb.com.tr/i/assets/document/pdf/verisahibibasvuruformu.pdf adresindeki başvuru formunun doldurulmuş ve tarafınızca imzalanmış bir suretinin Bankamız sistemlerinde kayıtlı ve teyit edilmiş e-posta adresiniz üzerinden “kvkbasvuru@tskb.com.tr” e-posta adresine göndereceğiniz e-posta ile

gerçekleştirebilirsiniz.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

Meclisi Mebusan Cad. 81 Fındıklı 34427 İstanbul
Tel : +90 (212) 334 50 50
Fax : +90 (212) 334 52 34
Mail : kvkbasvuru@tskb.com.tr
Ticaret sicil numarası : 15159-42527
Mersis numarası : 1879003330900013

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.