Global Kaynaklarımız

Kalkınma Finansmanı Banka ve Kuruluşlarından Sağlanan Kaynaklar

Alman Kalkınma Bankası (KfW) İklim Değişikliği ile Mücadele Kredisi

Kapsamı: Türkiye genelinde özel sektöre ait işletmelerin gerçekleştirecekleri yenilenebilir enerji, kaynak ve enerji verimliliği ile çevre kirliliğini önlemeye yönelik yatırımlarına finansman sağlamak amaçlıdır. İklim değişikliği üzerinde olumlu etki yaratacak diğer yatırım projelerinin de finansmanı mümkündür.

Kredi Kriteri: Proje bazında toplam yatırım tutarının azami %80’inin finansmanı mümkün olup bir projeye kullandırılabilecek azami kredi tutarı 15 milyon Euro’dur.

Kredinin Vadesi:Vade yapısı finanse edilmesi planlanan projenin niteliğine göre belirlenecektir.

Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi

Kapsamı:Türkiye genelinde faaliyet gösteren firmaların gerçekleştirecekleri, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve altyapı projelerine finansman sağlamayı amaçlamaktadır. Söz konusu kredi T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı geri ödeme garantisi altında temin edilmiştir.

Kredi Kriteri: Bir projeye kullandırılabilecek kredi tutarı proje bazında belirlenecektir.

Kredinin Vadesi:Vade yapısı finanse edilmesi planlanan projenin niteliğine göre belirlenecektir.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) MidSEFF III Kredisi

Kapsamı: Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı III (Mid-Size Sustainable Energy Financing Facility III - MidSEFF III) altında Türkiye genelinde özel sektörde faaliyet gösteren firmaların gerçekleştirecekleri yenilebilir enerji ve kaynak verimliliği yatırımlarına finansman sağlamak amaçlıdır.

Kredi Kriteri: Bir projeye kullandırılabilecek kredi tutarı proje bazında belirlenecektir. Finansman tutarı azami 50 milyon Euro tutarında veya eşdeğeri döviz cinsi olabilmektedir.

Kredinin Vadesi: Vade yapısı finanse edilmesi planlanan projenin niteliğine göre belirlenecektir.

Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Enerji ve Çevre Kredisi A ve B

Kapsamı: Türkiye genelinde yenilenebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliği ve sınai süreçlerin çevresel verimliliklerini önemli ölçüde artıracak nitelikteki küçük ve orta ölçekli yatırımlara finansman sağlamak amaçlıdır. Söz konusu kredi Hazine Müsteşarlığı garantisi altında temin edilmiştir.

Kredi Kriteri: Bir projeye azami olarak yatırım tutarının %50’si kadar finansman sağlanabilir.

Kredinin Vadesi: Vade yapısı finanse edilmesi planlanan projenin niteliğine göre belirlenecek olup, asgari alt-kredi vadesi 4 yıldır.

Çin Kalkınma Bankası Kredisi (2019)

Kapsamı: Çin Halk Cumhuriyeti tarafından yürütülen "Bir Kuşak Bir Yol Girişimi" (Belt and Road Initiative) kapsamında temin edilen krediyle Türkiye'deki üretim sanayi, KOBİ, enerji, altyapı, sağlık ve eğitim projeleri desteklenecektir.

Kredi Kriteri: Bir projeye kullandırılabilecek kredi tutarı proje bazında belirlenecektir.

Kredinin Vadesi: Vade yapısı finanse edilecek projenin niteliğine göre belirlenecek olup asgari vade 8 yıldır.

Avrupa Yatırım Fonu (EIF) - Innovfin Garanti Anlaşması

Kapsamı: Türkiye genelinde özel sektörde faaliyet gösteren inovatif KOBİ’ler ve orta boy şirketlerin finansmana erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla, Bankamızın finanse ettiği ve uygun kriterleri karşılayan Firmalara verilen kredilerden oluşacak, azami 20 milyon Euro büyüklüğündeki kredi portföyüne, Innovfin KOBİ Garanti Mekanizması altında kredi başına %50 oranında EIF garantisi temin edilmektedir.

Kredi Kriteri: Azami 5 milyon Euro’ya kadar olan ve Innovfin kriterlerini karşılayan bir kredinin %50’sine kadarı EIF garantisi için portföye dahil edilebilmektedir.

Kredinin Vadesi: Portföye dahil edilebilecek krediler için asgari vade 1 yıl, azami vade ise 10 yıldır.

Dünya Bankası (IBRD) Yenilikçi Finansmana Erişim Kredisi

Kapsamı: Katılım Bankaları ve Faktoring Şirketleri aracılığıyla Türkiye genelinde özel sektörde faaliyet gösteren KOBİ’ler ve ihracatçı orta ölçekli şirketlere finansman sağlamak amaçlıdır. Söz konusu kredi Hazine Müsteşarlığı garantisi altında temin edilmiştir.

Kredi Kriteri: TSKB kredi kullandırımında IBRD ile Katılım Bankaları ve Faktoring Şirketleri arasında aracı banka görevini üstlenmiştir.

Kredinin Vadesi: Vade yapısı finanse edilecek projenin niteliğine göre belirlenecektir.

Dünya Bankası (IBRD) Jeotermal Geliştirme Projesi Kredi

Kapsamı: Özel sektör firmalarının gerçekleştirecekleri jeotermal enerji yatırımlarına finansman sağlamak amaçlıdır. Söz konusu kredi Hazine Müsteşarlığı garantisi altında temin edilmiştir.

Kredi Kriteri: Toplam yatırım tutarının %85'ine kadar finansman yapılabilmektedir.

Kredinin Vadesi: Vade yapısı finanse edilecek projenin niteliğine göre belirlenecek olup asgari vade 8 yıldır.

Dünya Bankası (IBRD) Kapsayıcı Finansmana Erişim Proje Kredisi

Kapsamı:Bu kredi kapsamında desteklenmesi hedeflenen iki ana temanın ilki kadının işgücüne katılımını özendiren ve buna uygun çalışma ortamı sunan özel sektör firmalarının finanse edilmesi olacaktır. İkinci tema ise halihazırda ülkemizde yaşamlarına devam eden geçici koruma altındaki Suriyelilerin de yoğunlukta bulunduğu az gelişmiş alt-bölgelerde faaliyet gösteren özel sektör firmalarının desteklenmesine yöneliktir. Kredinin belli bölümünün ihtiyaç sahibi firmalara aktarımına ticari bankalar da aracılık edeceklerdir. Söz konusu kredi T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı geri ödeme garantisi altında temin edilmiştir.

Kredi Kriteri:Bir projeye kullandırılabilecek kredi tutarı proje bazında belirlenecektir.

Kredinin Vadesi:Vade yapısı finanse edilmesi planlanan projenin niteliğine göre belirlenecektir.

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD)-Kadın İstihdamı Kredisi

Kapsamı:Türkiye’de yer alan, çalışma ortamında cinsiyet eşitliğini gözeten ve kadınların istihdama katılmasını destekleyen firmaların yapacağı yatırımlar desteklenecektir.

Kredi Kriteri:AFD kaynağı ile bir projeye sağlanacak azami kredi tutarı 5 milyon Euro’dur.

Kredinin Vadesi:Vade yapısı finanse edilmesi planlanan projenin niteliğine göre belirlenecek olup asgari 4 yıl olmalıdır.

Japon Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) Yeşil TSKB Kredisi

Kapsamı: Türkiye genelinde faaliyet gösteren firmaların gerçekleştirecekleri, sera gazı emisyonlarının azaltılmasını destekleyen yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırım projelerine finansman sağlamayı amaçlar. Söz konusu kredi Hazine Müsteşarlığı garantisi altında temin edilmiştir.

Kredi Kriteri: Bir projeye kullandırılabilecek kredi tutarı proje bazında belirlenecektir.

Kredinin Vadesi: Vade yapısı finanse edilmesi planlanan projenin niteliğine göre belirlenecektir.

Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Sürdürülebilir İklim Kredisi

Kapsamı: Türkiye genelinde özel sektörde faaliyet gösteren firmaların gerçekleştirecekleri iklim değişikliğinin azaltılması, iklim değişikliğine adaptasyon ve ilgili diğer özel yatırımlara finansman sağlamak amaçlıdır.

Kredi Kriteri: Bir projeye kullandırılabilecek kredi tutarı proje bazında belirlenecektir.

Kredinin Vadesi: Vade yapısı finanse edilmesi planlanan projenin niteliğine göre belirlenecektir.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.