Yatırım Alanları

Kaynak verimliliği nedir?

Kaynak verimliliği az girdi ile daha çok üretim yapma yöntemidir.

Kaynakların yaşam döngülerinin daha verimli hale getirilmesi sayesinde toplam ekonomik değerleri artar. Bunun için kaynakların çevre ve diğer kaynaklar üzerindeki etkilerini en aza indirerek sürdürülebilir bir şekilde kullanılması gerekir.

Kaynak Verimliliği Yatırımı nedir?

Üretimde kullanılan girdilerin tüketimini azaltmak ve atığı en aza indirerek yeniden kazanmak için yapılan her türlü ekipman, sistem, teknoloji ve proses iyileştirme yatırımlarıdır.

Kaynak Verimliliği Yatırımlarının Sunduğu Avantajlar

 • Maliyet tasarrufu ile daha fazla kar
 • Atık yönetimi ve geri dönüşüm ile daha fazla verimlilik
 • Kaynak verimliliği denetimleri ile yatırım riskinde azalma
 • Kaynakların tedarik güvenliği
 • Teknolojik modernizasyon ile daha yüksek üretim kapasitesi
 • Ürün kalitesindeki artışla daha fazla satış geliri
 • CO2 emisyonlarının azaltılması ile düşük karbonlu üretim
 • Kaynakların çevresel etkilerinin azaltılması
 • Uzun vadeli rekabet gücü

Önemli uygulama alanları

Su

Toplum ve ekosistemin devamlılığı için vazgeçilmez bir kaynak olan su, tarım, enerji üretimi, imalat ve hizmet sektörleri için de önemli bir girdi niteliğinde. Su kullanımına ilişkin temel sorunlar ise doğadaki kaynaklarının miktarı, kullanılabilirliği ve kalitesi olarak karşımıza çıkıyor. Su kaynaklarının kullanılma durumu yerel koşullara bağlı olsa da iklim değişikliği su konusunda önemli bir tehdit oluşturuyor. Diğer taraftan, su ve enerji arasındaki bağlantı da göz ardı edilmemesi gereken başka bir konu. Su pompalama, taşıma ve arıtma prosesleri için gereken yüksek enerji miktarı günümüzdeki yaşam standartlarını geliştirebilmek ve hatta gelecekte de koruyabilmek için suyun verimli kullanılmasını gerektiriyor.

Su verimliliği uygulamaları:

 • Şebeke suyu kullanımında azaltım
 • Yerüstü veya yeraltı su kaynaklarının kullanılmaması
 • Yeniden kullanılan veya geri dönüştürülen proses suyu oranının artırılması
 • Atık su boşaltımlarının en aza indirilmesi
 • Gri su ve proses atık suyu geri dönüştürme teknolojisi
 • Atık suyun ve endüstriyel suyun başka kullanımlar için işlenebilmesi amacıyla su iyileştirme teknolojileri
 • Islak endüstriyel proseslerden kuru endüstriyel proseslere geçiş sağlayacak teknolojiler
 • Damla sulama, kapiler teknolojileri ve yağmurlama sistemleri gibi gelişmiş sulama teknolojileri
 • Yağmur suyu toplama ekipmanları/donanımları
 • Akıllı su sayacı sistemleri
Atık

Üretimde kullanılan doğal kaynaklar, proses edildikten sonra mal veya hizmet olarak tüketiliyor. Üretim ve tüketimle bağlantılı materyallerin etkin kullanımıyla atık miktarını azaltmak günümüz ekonomisinin önemli bir hedefi durumunda. Toksik özellikte olan ve doğada çözünemeyen atıkların ise itina ile yönetilmesi gerekiyor. Üretim aşamasında atık olarak ortaya çıkan tüm materyallerin, enerjinin ve emisyonun azaltımı enerji tasarrufu ve doğal kaynakların korunması açısından büyük önem taşıyor.

Atık azaltma uygulamaları

 • Üretim sistemlerinin modernize edilerek atığın en aza indirilmesi
 • Atık yığınlarının yeniden kullanımı
 • Ticari değere sahip atık materyallerin geri kazanımı
 • Atığı ve atık yığını bileşenlerinin geri dönüştürülmesi
 • Atık ürünlerin kullanımı ile enerji üretimi
Enerji

Ülkelerin yaşam standartları yükselirken enerji tüketimleri de doğru orantılı olarak artıyor. Günümüzde enerji talebi en çok fosil yakıtlardan karşılanıyor. Alternatif enerji kaynakları kullanımı ve enerji verimliliği uygulamaları ile fosil yakıtların tüketiminin ve buna bağlı olarak sera gazı emisyonlarının azaltılmasımümkün.

Enerji verimliliği uygulamaları

 • Enerji verimli teknolojiler
 • Tesis modernizasyonu
 • Atık ısıdan enerji üretimi
 • Enerji optimizasyonu
 • Birincil enerji tüketiminin azaltılması
 • Fosil yakıtların kullanımının azaltılması
 • İzolasyon
 • Yenilenebilir kaynaklı enerji kullanımı

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.