Kurumsal Yönetişim

TSKB için, kurumsal yönetim ve yasalara tam uyum,

  • sürdürülebilir ekonomik performansın güç kaynağını,
  • etik ve dürüst rekabetin çerçevesini,
  • paydaş menfaatlerini dengelemenin ve gözetmenin temel aracını oluşturmaktadır.

Bu noktalardan hareketle TSKB, kurumsal yönetim ve yasalara tam uyumu, bankacılığın sorumlu bir anlayışla yürütülmesini önemli bir temel taşı olarak kabul ediyor.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

TSKB, Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanmış bulunan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne sürekli ve tam uyumu hedefliyor. Banka bu ilkelerin hayata geçirilmesinin, gerek ulusal ve uluslararası sermaye piyasalarının gelişmesi, gerekse Banka ve paydaş kitlesinin menfaatleri açısından son derece yararlı olduğuna inanıyor. TSKB, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı’nı SPK’nın yayınlamış olduğu çerçeve kapsamında, uluslararası ve sektör ilkelerini göz önüne alarak hazırlıyor. SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş. (SAHA), TSKB’nin kurumsal yönetim derecelendirme notunu 21 Ekim 2014 tarihinde 10 üzerinden 9,40’dan, 9,44’e yükseltti. Bu notla, Banka 2014 yılında en yüksek kurumsal yönetim derecelendirme notuna sahip kuruluş oldu. 2014 yılında güncellenen Kurumsal Yönetim Derecelendirme Metodolojisi çerçevesinde, kurumsal yönetim derecelendirme notuna sahip tüm kuruluşların 2013 yılı notları revize edilmiştir. TSKB’nin kurumsal yönetim derecelendirme notu 10 üzerinden 9,06 olarak güncellenmiştir.

TSKB’DE RİSK YÖNETİMİ

Risk yönetimi, sermaye ve diğer kaynakların hissedarlara maksimum getiriyi sağlayacak plasmanlara aktarılması sürecinde temel bir araçtır. TSKB risk yönetimini, kurumsal yönetimin ve sürdürülebilir başarının temel taşlarından biri olarak benimsiyor.

2008-2009 küresel ekonomik krizi, risk yönetimi kavramını dünya çapında her zamankinden daha önemli bir konuma taşıdı. Türk bankacılık sektörü, 2008 yılının son çeyreğinden itibaren Türkiye’yi de etkilemeye başlayan finansal krizden başarılı bir performans sergileyerek dünya çapında bir örnek oluşturdu. Bu sağlıklı sonucun elde edilmesinde, 2000’li yılların hemen başında gerçekleştirilen yapısal değişimin çok büyük rolü oldu.

Yasalara tam uyum ile şeffaflığa ve hesap verilebilirliğe büyük önem veren TSKB, ülkemizde son dönemde risk yönetimi alanında uygulamaya alınan yeni düzenlemelerin gereklerini eksiksiz yerine getiriyor. Bu süreçte risk yönetimi fonksiyonları, TSKB içinde etkin olarak yeniden yapılandırılarak güçlendiriliyor.

TSKB’nin risk yönetimi süreci, kârlı ve sofistike bankacılık işlemlerinin hayata geçirilmesine imkân tanıyan çağdaş analiz yöntemleri kullanılarak, Banka yönetiminin karar alma sürecine sürekli ve sistemli girdi sağlamayı hedefliyor.

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de para aklama ile mücadele konusunda çalışmalar yürütülüyor.

2006’da kabul edilen “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun” ve 2013’te kabul edilen “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun” para aklama ile mücadelenin ülkemizdeki yasal çerçevesini oluşturuyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele eden kurum statüsündedir. Türkiye’de bankacılık sistemi yolu ile kara para aklanmasının önlenmesi amacıyla yatırım bankaları hariç olmak üzere uyum programı hazırlama yükümlülüğü 2008 yılında yayınlanan yönetmelikle zorunlu hale geldi.

TSKB, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda Türkiye’de geçerli mevzuata tam uyumu benimseyerek, iş süreçlerinde gerekli olan kontrol, uyarı ve diğer mekanizmaları eksiksiz yürütüyor.

TSKB İç Kontrol Merkezi, günlük bazda gerçekleştirilen izleme ve iç kontrol faaliyetlerini sürdürüyor. Uyum Programı’nın bütününün etkinliği ve yeterliliğini denetleyerek, aksaklıkları Yönetim Kurulu’na düzenli olarak raporluyor. Diğer taraftan TSKB’de gerçekleştirilen müşteri işlemleri günlük, aylık ve üçer aylık dönemlerle kontrol edilip raporlanıyor.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.