Sürdürülebilirlik Performansı Hedeflerimiz

Bankamızın 2000’li yılların başından itibaren sistematik olarak ele aldığı sürdürülebilirlik konusunda uygulama öncelikleri aşağıdaki alt başlıklar altında konumlanmıştır;

(i) ilgili politikalar

(ii) yönetim sistemleri

(iii) tüm paydaşlarla yürütülen proaktif projelerTSKB, sürdürülebilirlik konusundaki hedeflerini 4 ana temada sınıflandırmış ve 2019-2020 yılları için bütçe plan ve strateji hedefleriyle bütünleşik olarak 4 ana başlıkta belirlemiştir:

1. Sürdürülebilirliğin Finansmanı,

2. Bankanın iç ve dış çevresel-sosyal etkilerinin yönetimi,

3. İnsan Kaynağı - Eğitim,

4. Kurumsal Sosyal Sorumluluk.1. Sürdürülebilirliğin Finansmanı

Enerji verimliliği dahil olmak üzere kaynak verimliliği, yenilenebilir enerji, lojistik, sürdürülebilir turizm, gıda ve altyapı gibi sektörlerde çeşitli projelere finansman sağlayan TSKB'nin  toplam kredi portföyünün %73’ü sürdürülebilir yatırım projelerinden oluşmaktadır.

 • 2020 yılı sonuna kadar ülkemizde yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve kaynak verimliliği yatırımları gözetilerek TSKB'nin sürdürülebilir ve kapsayıcı finansman portföyünün, önceki kredilerin geri ödemeleri de dikkate alınarak, finans sektörü hariç toplam kredi portföyündeki payının en az %60 olarak korunması hedeflenmektedir.
 • Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve kapsayıcı finansman kapsamında, kadın istihdamını ve mültecilerden etkilenen bölgelerdeki ekonomiyi desteklemek amacıyla 2020 yılı sonuna kadar ülkemize 300 mn USD tutarında finansman sağlanması öngörülmektedir.
 • İnovatif yenilenebilir enerji finansmanı kapsamında, TSKB tarafından 2020 yılı sonuna kadar en az 150 MW gücünde yenilenebilir enerji ve toplam 10 enerji ve/kaynak verimliliği projesine ilişkin yeni kredi sözleşmesi imzalanması amaçlanmaktadır.

2. Bankanın İç ve Dış Çevresel-Sosyal Etkilerinin Yönetimi

TSKB, çevresel ve sosyal etki yönetiminde hem banka içi faaliyetlerinden kaynaklanan tüketim rakamlarını hem de kredilendirme hizmetlerinden kaynaklanan dolaylı riski dikkate almaktadır.

2005 yılında Çevre Yönetim Sistemini kuran ve hemen ardından ISO 14001 Sertifikasını alan TSKB, 2008 yılından bu yana karbon ayak izini sadece ölçmekle kalmayıp aynı zamanda sıfırlayarak Sıfır Karbon Bankacılık yapmaktadır. TSKB, 2012 yılından bu yana ISO 14064 Sera Gazı Yönetim Standardı kapsamında da denetlenmektedir. Bu kapsamda 2011 yılında belirlenen düzenleyici ve önleyici faaliyetlerin 2012 yılında uygulanmasıyla ulaşılan emisyon değeri baz değer olarak kabul edilmiştir.

Bir finans kurumu için çevresel ve sosyal risk kapsamındaki en önemli konu, hizmet faaliyetlerinden kaynaklanan dolaylı riskin ölçümlenmesi ve yönetilmesidir. TSKB’nin bu konudaki yaklaşımı, yatırım tutarı büyüklüğünden bağımsız olarak kredi verilecek her projenin çevresel ve sosyal riskinin ölçümlenmesidir. Banka, geliştirdiği ERET (Environmental and Social Risk Evaluation Tool) Modeli ile projelerin çevresel ve sosyal riskini 2007 yılından bu yana ölçmektedir. Yatırım projelerinde, ulusal ve uluslararası çerçevede potansiyel çevresel ve sosyal etkiler değerlendirilerek, yatırım tutarı gözetilmeden tüm projeler “TSKB Çevresel ve Sosyal Riski Değerlendirme Sistemi Modeli”ne tabi tutulmaktadır. Çevresel riskin ortalamanın üzerinde çıkması ve/veya riskin yüksek bulunması durumlarında, çevresel etkilerin nasıl azaltılacağı ve nasıl izleneceği müşteriyle işbirliği içinde hazırlanan bir plan dahilinde yapılandırılmaktadır.

TSKB;
 • Önümüzdeki yıllarda karbon ayak izini periyodik olarak hesaplamayı ve karbon ayak izini sıfırlayarak sıfır karbon prensipleri ile bankacılık faaliyetlerini sürdürmeyi taahhüt etmektedir.
 • 2021 yıl sonuna kadar sera gazı emisyonlarını geçmiş 5 yılın (2012-2016) ortalamasına göre %10 düşürmeyi hedeflemektedir.
 • Atık azaltımına / atık geri kazanımına yönelik farkındalık kazandırmak amacıyla Banka içi eğitim düzenlenmesi hedeflenmektedir.
 • Binalarda tüketilen kağıdın tamamını geri dönüşüm tesislerine gönderilmesine ve kağıt atıkta %100 geri dönüşüm hedefi uygulamasına gelecek yıllarda da devam edilecektir. 
 • 2019 ve 2020 yıllarında da tüm çevresel ve sosyal etkilerini, sera gazı salımlarını ISO 14001 ve ISO 14064 Standartları çerçevesinde yönetmeyi hedeflemektedir.
 • Proje tutarından bağımsız olarak tüm yatırım kredilerinin çevresel ve sosyal risk ölçümlerini yapmayı, belirlenen riske göre gerekli önlemlerin önceden alınmasını sağlamayı ve bu önlemlerin uygulandığını takip etmeyi taahhüt etmektedir.

3. İnsan Kaynağı - Eğitim

TSKB, sürdürülebilirliğin tüm boyutlarıyla sahiplenilmesi ve içselleştirilmesinde eğitimin önemine inanmakta ve düzenli eğitim başlıklarının yanı sıra her kademedeki yöneticileri için özel programlar yürütmektedir.

 • 2014 yılında, Grup Yöneticisi ve Yönetici düzeyindeki tüm çalışanlar (yaklaşık 80 kişi) için “Gelişim Atölyesi” programı (10 tam günlük sınıf içi eğitim programı ve proje çalışmalarından oluşan teori, pratik uygulama ve deneyimlemeye yönelik kapsamlı eğitim serisi) başlatılmış olup, program 2016 yılında tamamlanmıştır. 2016 yılı içerisinde programın 2. etabı yine aynı hedef kitleye yönelik olarak (yaklaşık 45 kişi) başlatılmış ve 2018 yılında tamamlanmıştır. 2019 yılında liderlik gelişim odağında program kapsamının çeşitlendirilerek tekrar tasarlanması planlanmaktadır. 
 • Tüm çalışanlara yönelik olarak gelişime açık yetkinliklerin desteklenmesi amacıyla verilen düzenli eğitimlere devam edilmektedir. 2019 yılı ile birlikte çalışmanın kapsamı kişiye özel gelişim planlarının oluşturulması şeklinde genişletilecek ve kapsamlı bir gelişim takibi ile süreç ilerleyecek olup, eğitim kataloğu çalışmaları dünyada trend olan konu ve başlıklarla güncellenerek devam edecektir. 
 • “TSKB ailesi yaratma" ve "kendi yöneticisini kendi yetiştirme" prensibinden hareketle; "TSKB'li olmak isteyen, yönetici adayı yeni mezunlar" için 2010 yılından bu yana TSKB Kariyer Atölyesi programı gerçekleştirilmektedir. Kariyerlerinin başlangıç noktasındaki üniversite öğrencilerinin kişisel yetkinliklerini tanımasına ve potansiyelleri konusunda farkındalık oluşturmalarına yönelik 3 gün süren bu çalışma sonucunda, TSKB yeni Yönetici Adaylarını seçmektedir. 2019 yılında yeni mezun işe alımlarında farklı platformlarda da güçlü işveren markalaşmasına yönelik çalışmalar devam edecektir. 
 • TSKB Kariyer Atölyesi ile seçilen yeni yönetici adayları işe başlamaları ile beraber, MT Yetiştirme programına dahil edilmektedirler. Kalkınma ve Yatırım Bankacılığı alanında donanımlı bankacılar yetiştirmek üzere yapılandırılmış uzun soluklu bu eğitim programı ile yönetici adaylarının geleceğe hazırlanması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, yönetici adayları iç ve dış eğitmenler tarafından yürütülen “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği”, “Sürdürülebilirlik”, “Kurumsal Yönetim, Etik İlkeler, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele”, “İş Sürekliliği”, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi”, “Kişisel Verilerin Korunması”, “Rekabet Hukuku”, “Risk Yönetimi” ve “Bilgi Güvenliği ve Farkındalığı” vb. konulu eğitimlere ilaveten, Bankacılık ile ilgili mesleki eğitimlere de katılmaktadırlar. Yönetici adaylarının bankacılık ile ilgili mesleki eğitimlerine ilaveten söz konusu eğitimlere katılımına devam etmesi planlanmaktadır. 
 • 2019-2020 yılları arasında Müdür seviyesindeki yöneticiler için yapılandırılmış olan gelişim programı (koçluk ve yurt dışı eğitim programları) uygulanmasına devam edilecektir.

4. Kurumsal Sosyal Sorumluluk

TSKB 2007 yılından bu yana “Önceliğimiz Çevre” adı ile kapsamlı bir sosyal sorumluluk projesi yürütmektedir. Bu projenin temel hedefi iş dünyasında ve geleceğin yöneticilerini yetiştiren üniversitelerde çevre ve sürdürülebilirlik alanında farkındalığın artırılmasıdır.

 • TSKB’nin sosyal sorumluluk projesinin ana iletişim kanalı olan www.cevreciyiz.com, güçlü içeriği, mobil uyumlu tasarımı ve sosyal medya sayfaları ile bugün Türkiye’nin en kapsamlı çevre ve sürdürülebilirlik portali konumundadır. 2019-2020 döneminde bu platformun takipçi sayısının artırılarak daha geniş kitlelerde farkındalık yaratılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda: Çevreciyiz web sitesinin mevcut ziyaretçilerinin korunması, Çevreciyiz sosyal medya takipçilerinde artış sağlanması hedeflenmektedir.
 • TSKB, 2011 yılından bu yana geleceğin yönetici adayları üniversite öğrencileriyle, akademisyenler ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirerek sürdürülebilirlik alanında ilk okuryazarlık programı niteliğinde olan ‘Sürdürülebilirlik Atölyeleri’ni Banka kuruluşu Escarus ile birlikte hayata geçirmektedir. Şimdiye dek yaklaşık 240 üniversite öğrencisi atölye kapsamındaki vaka çalışmalarında yer almıştır. 2019-2020 döneminde de Escarus ile birlikte Sürdürülebilirlik Atölyesi projesine devam edilmesi ve her yıl en az 1 atölye çalışması düzenlenmesi hedeflenmektedir.
 • Türkiye’nin ilk karbon-nötr bankası olan TSKB, yaptığı etkinliklerin de karbon ayak izi konusunda duyarlı davranmaktadır. 2019-2020 yıllarında” Sıfır-Karbon” organizasyon çalışmalarına devam edilerek Kariyer Atölyelerinin, Sürdürülebilirlik Atölyelerinin ve Banka ev sahipliğinde düzenlenen konferanslara ait karbon ayak izlerinin hesaplanması ve bu karbon ayak izlerinin Gold Karbon Kredisi satın alınması suretiyle sıfırlanması öngörülmektedir.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.