İnsan Kaynakları Politikası

TSKB, en büyük gücü olan insan kaynağına, kişiye özel değerlendirme ve gelişim programları ile sürekli yatırım yapıyor.

İnsan Kaynakları Politikası

TSKB, BM İnsan Hakları Beyannamesi'ne, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne ve Türkiye'de insan haklarını ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeveye ve mevzuata tam uyumu hedefleyerek çalışmalarını gerçekleştiriyor.

TSKB, çalışanlarına, insan haklarına saygılı ve eşit fırsatlarla katılımı teşvik edici modern bir iş ortamı sağlamak için çalışıyor. Banka’nın gelişimini ve ilerlemesini sürekli kılmak amacıyla; başarıyı ödüllendiren, eğitime önem veren, bireysel gelişimi ve inisiyatif almayı teşvik eden bir iş ortamını sürdürülebilir kılmayı hedefliyor.

TSKB, dünyada ve ülkemizde her türlü zorla çalıştırılmaya ve çocuk işgücünü kullanımına karşı olup bu tip kanun dışı uygulamaların engellenmesine yönelik inisiyatifleri destekliyor.

Çeşitliliğe ve fırsat eşitliğine dayanan bir insan kaynakları politikası izleyen TSKB’de kadın çalışan oranının erkek çalışan oranından  yüksek olması ve TSKB üst yönetiminde görev alan kadın çalışan sayısı, Banka'nın çeşitlilik ve fırsat eşitliği politikalarının en somut göstergesi durumunda.

TSKB yıllardır "TSKB ailesi yaratma" ve "kendi yöneticisini kendi yetiştirme" anlayışını benimsiyor ve bu prensipten hareketle işe alımlardaki öncelikli hedef kitlesini, "TSKB'li olmak isteyen, yönetici adayı yeni mezunlar" olarak belirliyor.

İnsan kaynağının geliştirilmesinde en önemli hedef olarak verimliliğin artırılması göz önünde tutuluyor. Bu hedefe ulaşmak için tüm çalışanların, Performans Yönetimi Sistemi kanalıyla objektif olarak değerlendirilmesi ve çeşitli eğitim planlarıyla sürekli gelişimleri sağlanıyor.

Kariyer yönetiminin etkin bir şekilde uygulandığı TSKB’de, yeterli bilgi, deneyim ve yetkinliklere sahip olan çalışanlar daha üst görevlere terfi ederek kariyer gelişimlerini sürdürüyorlar.

Bankamızda yönetimin süreklilik ve sürdürülebilirliğinin devamını sağlamak üzere halefiyet planlaması yapılarak, görev değişikliklerinin Banka yönetiminde neden olabileceği aksaklıkların önüne geçilmesi hedefleniyor

Çalışanları da karar alma süreçlerinin içerisine dâhil edici mekanizmalar geliştiren Banka, gerek periyodik olarak uygulanan anketler gerekse farklı konu başlıklarında kurulan komiteler ve onlara bağlı farklı çalışma grupları aracılığı ile çalışanların karar alma süreçlerine katılımını sağlamaktadır. Ayrıca, 2017 yılında her departmandan seçilen temsilcilerle hayata geçirdiği “İK Temsilcisi” uygulaması ile çalışanların talepleri değerlendirilmektedir.


cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.