TSKB Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Bilgilendirme

Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-39.1 Sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkkında Tebliğ"inin 28.'inci Maddesi Çerçevesinde Zorunlu Açıklama

6362 sayılı SPKN. uyarınca sunmaya yetkili olunan yatırım hizmet ve faaliyetleri ve yan hizmetler

TSKB'nin sahip olduğu yetki belgeleri için tıklayınız.

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği sayfasındaki Bankamız Kamuyu Aydınlatma Formunu görmek için tıklayınız.

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği’nden alınmış Sermaye Piyasası Kurul’undan Bankaların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Duyuru‘ya ulaşmak için tıklayınız.

  • İşlem Aracılığı
  • Portföy Aracılığı
  • Halka Arza Aracılık
  • Yatırım Danışmanlığı
  • Sınırlı Saklama Hizmeti
  • Yan Hizmetler

Bankamızın sunduğu yan hizmetler şunlardır:


.     Sermaye Piyasaları İle İlgili Danışmanlık Hizmetleri

.     Döviz Hizmetleri

.     Genel Yatırım Tavsiyesi

.     Aracılık Yüklenimi Yürütülmesi ile İlgili Hizmetler

.     Finansman Sağlanmasında Aracılık Hizmeti

Lehine faaliyet gösterilen kuruluşlar ve iştirakler

TSKB, Bir Türkiye İş Bankası Grubu şirketidir.

Hisselerinin %50’si Türkiye İş Bankası Grubu şirketlerine ait olan TSKB’nin %39,2 oranındaki hissesi de BİST Ulusal Pazar’da “TSKB” sembolü ile işlem görmektedir.

Banka, faaliyetlerini İstanbul’daki Genel Müdürlüğü ve Ankara şubesi aracılığıyla yürütmektedir. Bankamıza bağlı iştiraklerimiz: Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TSKB GYO), TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ve ESCARUS Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş. ‘dir. İştiraklerimize ulaşmak için tıklayınız.

Yapılan ișlemlerin asgari unsur ve riskleri

Yatırım Bankacılığı hizmetlerimizin asgari unsur ve riskleri için Yatırım bankacılığı bölümümüze gözatınız.

Yatırım hizmet ve faaliyetleri genel risk bildirim formu için tıklayınız

Tezgahüstü piyasalar, türev araç alım-satım işlemleri, türev araçlar risk bildirim formu için tıklayınız

Borçlanma araçları alım-satım işlemleri risk bildirim formu için tıklayınız

Alınan kișisel verilerin saklama ve kullanım koșulları

Bankamız, müşterilerimize ait bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlama konusunda Bankacılık Kanunu’nun açık düzenlemesi ile yasal bir yükümlülük altında bulunmakta ve gerekli azami hassasiyeti göstermektedir. Bankamız tüm çalışanlarının bu konuda gereken hassasiyeti en yüksek düzeyde gösterebilmesi için, Bankamız mevzuatında bu hususta detaylı düzenlemelere gidilmekte, yürütülen her türlü uygulama ve süreçte müşteri bilgilerinin korunması hususu önemle göz önünde bulundurulmaktadır. Banka ve müşterilerimize ilişkin tüm bilgilerin yetkisiz erişimlerden, hatalı kullanım ve değişikliklerden, bozulma ve yok edilmekten korunması; bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve kullanılabilirliğinin sağlanması temel yaklaşımımızdır.

Yasal mevzuat gereği çalışanlarımızın ve müşterilerimizin Bankamızda gerçekleştirdiği tüm işlemlerin kayıtları tam ve doğru şekilde, güvenli bir ortamda saklanmaktadır. Yasal merciler tarafından talep edilmesi halinde müşteriye bilgi verilmeksizin sunulan bu bilgiler, hiçbir şekilde 3. kişilerle paylaşılmamaktadır.

TSKB A.Ş. söz konusu bilgileri müşterilerin onayı dışında ya da yasal bir yükümlülük altında bulunmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşmayacaktır. TSKB A.Ş. destek hizmetler almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışılması durumunda, bu firmaların bankanın gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlayacaktır.

Emir iletimi, ișlemlerin gerçekleștirilmesi ve takas veya tasfiyesi

Emir iletimi işlemlerin gerçekleştirilmesi ve tasfiyesi dökümanına ulaşmak için tıklayınız.

Emir gerçekleștirme politikaları

Müşteri Emri Gerçekleştirme Politikası için tıklayınız

Borsada ișlem görmeyen sermaye piyasası araçları anlık alım satım fiyat teklifleri

Fiyat ve oranlar bilgisine ulaşmak için tıklayınız.

Elektronik ortamda müșteriler tarafından yapılabılecek ișlemler ile müşteriye elektronik ortamda yapılacak bildirimlere ilişkin esaslar

Müşterilerimize online şubemiz üzerinden görüntüleme hizmeti sağlanmaktadır. İşlemlere ilişkin belgeler müşteri talepleri doğrultusunda karşılanmaktadır.

Sermaye piyasası araçları, borsa ve piyasa bilgileri

Piyasa verilerine ulaşmak için tıklayınız.

Profesyonel müșterilerin yararlanamayacağı mevzuat hükümleri

Bu açıklama metni III.39.1 saylı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluşu ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in 28/2.(h) ve 31/2 maddesi uyarınca profesyonel müşterilere yararlanamayacakları mevzuat hükümlerini bildirmek amacıyla harılanmıştır. Bu çerçevede profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümleri aşağıda sıralanmaktadır.

a) Yazılı onay alınması kaydıyla saklamadaki varlıklarına ilişkin mutabakat alınması zorunlu değildir:

SPK’nın III-37.1 no.lu “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği”nin “müşteri ile saklamacı kuruluş arasında mutabakat” başlıklı 68 inci maddesinin birinci fıkrasına göre saklama hizmeti sunulan müşteriler ile saklamaya yetkili yatırım kuruluşunun iç kontrolden sorumlu birimi veya personeli tarafından müşteriye ait sermaye piyasası araçları ve nakde ilişkin her takvim yılında en az 1 defa yazılı veya elektronik ortamda mutabakat sağlanması zorunludur. Aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca profesyonel müşterilerden yazılı onay alınması durumunda birinci fıkrada yer alan mutabakatın yapılması zorunlu değildir.

b) Sözleşme yapılması kaydıyla saklama hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ilişkin aylık bildirim yapılmak zorunda değildir:

İlgili Tebliğin “müşteri varlıklarına ilişkin bildirim” başlıklı 69 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre saklamaya yetkili yatırım kuruluşu tarafından müşterilere ait sermaye piyasası araçlarına ve nakde ilişkin olarak müşterilere Kurulun belge ve kayıt düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde asgari olarak ayda bir bildirim yapılması esas olup, bildirim yapılmaması hususunda profesyonel müşterilerle sözleşme imzalanması veya bu hususa çerçeve sözleşmede yer verilir.

c) Uygunluk testi yapılması zorunlu değildir:

Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin “uygunluk testi” başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında yalnızca genel müşterilere uygunluk testi yapması zorunludur.

d) Yerindelik testinde yatırım amaçlarına ilişkin olarak yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri hakkında bilgilerin alınması yeterlidir:

Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin “yerindelik testi” başlıklı 40 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre talebe dayalı olarak kabul edilenler hariç olmak üzere profesyonel müşteriler ile ilgili olarak;

- Müşterinin mali durumunun yatırımın risklerini karşılayacak yeterlilikte olup olmadığına ilişkin olarak; gelir düzeyi ve yatırım amaçlı varlığı

- Müşterinin portföyünde veya hesabında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin riskleri anlayacak bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığına ilişkin olarak; müşterinin yaşı ve mesleği, eğitim durumu, genel ya da profesyonel müşteri olduğu, geçmişte gerçekleştirdiği işlemlere konu olan sermaye piyasası araçları, söz konusu işlemlerin türü, niteliği, hacmi ve sıklığı hakkında bilgilerin alınması zorunlu değildir (ilgili maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bendinde yer alan bilgiler).

e) Genel risk bildirim formu dışında ilave risk bildirimleri talep halinde açıklanır:

Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin “müşteriye risklerin bildirilmesi yükümlülüğü” başlıklı 25 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık faaliyeti kapsamında genel müşterilerine hizmet sunmadan önce birinci fıkra uyarınca yapılan genel risk bildirimine ek olarak üçüncü fıkrada belirtildiği üzere işleme konu sermaye piyasası araçlarının risklerini müşteriye açıklamak ve açıklamaların müşteri tarafından okunup anlaşıldığına dair yazılı bir beyan almak zorundadır. Aynı maddenin yedinci fıkrasında ise profesyonel müşterilerin talep etmesi durumunda yatırım kuruluşunun ikinci ve üçüncü fıkralar kapsamındaki açıklamaları yapmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

Acil ve beklenmedik durum planı

Bankamız iş sürekliliği ve acil durum merkezi planları ile operasyonel risk yönetimine ilişkin süreçler, tanımlı uygulanabilir ve periodlar halinde teste tabi tutulan haldedir. Acil durumlarda Bankamız sistemlerinin yedek işleyiş yapı ve süreçleri sistem bazında tanımlı ve güncel tutulan şekilleri ile Bankamız iç mevzuatında tanımlıdır. Acil durumlarda müşteri riskini azaltacak tedbirler kapsamında iletişim, ulaşım ve işlem süreçleri için risk değerlendirmesi yapılmakta ve aksiyon planları uyarınca risk azaltıcı tedbirler alınmaktadır.

Acil ve beklenmedik durumlar için iletişim bilgileri:

Tel: 8502054010

Fax: 0216 527 33 05

hazine@tskbodm.com

Yasal not

Web sayfalarımızda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler (bilgiler) hazırlandığı tarih itibarı ile mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve tamamen bilgi verme amaçlı olarak hazırlanmıştır. Web sayfalarımızda yer alan bilgiler ve doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir. Yatırımcıların alım - satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve bağlı kuruluşları, görüş sahipleri, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

Genel Müdürlük : Meclisi Mebusan Cad. No:81 34427 Fındıklı-İstanbul Tel : 0212 334 50 50 e-posta : info@tskb.com.tr Ticaret Sicil No : 42527 Yer sağlayıcı : Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yer Sağlayıcı Belge No : 947 Yetkili Denetim Mercii : BDDK-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu”

Kullanılan bilgisayar ağı ve şifreleme sisteminin olası riskleri ve güvenliği

Bankamız iç ve dış ağları katmanlı koruma yapısına sahiptir. Dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı bağımsız bir ağ ile konfigüre edilmiş yapımız güvenlik donanım ve yazılımları ile de korunmaktadır.

Bilgisayar iç ağımız sanal ağlara bölünmüş durumdadır. Bu yapı ile daha güvenli bir yapı sağlanırken, iç ağımıza konuşlandırılmış olan ağ erişim kontrol sistemi ile kuruma ait olmayan hiçbir cihaz ağımıza bağlanamamakta ve ek güvenlik katmanı sağlanmış olmaktadır.

Kablosuz ağımız kurumsal yapıya uygun teknolojik olarak güncel standartlardaki şifreleme teknolojisini kullanmaktadır.

Kullanıcılarımıza ait bilgisayarlardaki veriler şifrelenmekte ve erişim kontrol yapısı ile muhafaza edilmektedir.

İç ve dış ağlarımız her yıl gerçekleştirilen sızma testleri ile güvenlik açısından denetlenmektedir. Güncel tehditlere karşı sürdürülen bir yapıda tedbirler alınmakta ve düzenlemeler yapılmaktadır.

Kullanılan işlem platformu ve bilgisayar ağının özellikleri, riskleri ve güvenlik tedbirleri ile platformda meydana gelebilecek risklere karşı kullanılabilecek alternatif iletişim yöntemleri

Bankamız iç ağı ve dış erişimler için kullanılan sistem, mobil cihaz ve bilgisayar ağı yapısı gerekli güvenlik gereksinimlerini karşılamak üzere konfigüre edilmiş ve Bilgi Güvenliği Politikamız uyarınca gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Tüm süreçler tabi olduğumuz tebliğ ve diğer regülasyonlar uyarınca tanımldıır. Operasyonel risk yönetimine ilişkin rehber ve mevzuatlar uyarınca risk değerlendirme çalışmaları yapılmakta, bu çalışmalar neticesinde gerekli risk azaltıcı tedbirleri içeren aksiyon planları hazırlanmaktadır. Alternatif dağıtım ve erişim yedek yöntemleri ile süreçler tanımlı ve test edilir durumdadır.

Web Sitemiz diğer web sitelerine link vermektedir. Gizlilik Politikamız'da yer alan taahhütlerimiz sadece web sitemiz içerisinde geçerlidir ve diğer web sitelerini kapsamamaktadır. Gizlilik prensipleri, nitelik ve servis kalitesi ile bu sitelerde oluşabilecek herhangi bir maddi / manevi zarar ve kayıplardan TSKB A.Ş. sorumlu değildir.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.