Komiteler

Denetim Komitesi

Denetim Komitesi 2 üyeden oluşmakta olup, üyeler icraî görevi bulunmayan Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmiştir.

Denetim Komitesi başkanı Sn. Mahmut Magemizoğlu, Denetim Komitesi üyesi ise Sn. Gamze Yalçın'dır.

Denetim Komitesi ;

 • İç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin etkinlik ve yeterliliğinin ilgili mevzuat çerçevesinde sağlanması,
 • Bağımsız denetim kuruluşlarının seçilmesi ve çalışmalarının düzenli olarak izlenmesi aşamalarında Yönetim Kurulu’na yardımcı olmak,
 • Konsolide denetime tâbi kuruluşların iç denetim işlevlerinin konsolide olarak sürdürülmesi ve eşgüdümünün sağlanması,
 • İç sistemler kapsamında oluşturulan birimler ve bağımsız denetim kuruluşlarından görevlerinin ifası ile ilgili olarak düzenli rapor alınması ve tespit edilen aksaklıkların Yönetim Kurulu’na bildirilmesi,
 • Bankanın tüm birimlerinden, anlaşmalı destek hizmeti kuruluşları ve bağımsız denetim kuruluşlarından bilgi ve belge alınması, konularında ihtisas sahibi kişilerden Yönetim Kurulunun onayına bağlı olarak danışmanlık hizmeti sağlanması,
 • Yetkili müfettişlerce 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 29. maddesinin ikinci fıkrası kapsamında en az üçer aylık dönemler itibarıyla düzenlenecek iç denetim raporunun incelenmesi ve Yönetim Kuruluna tevdii edilmesi görevlerinden sorumludur.

Ayrıca, Banka’nın izleyeceği risk yönetim stratejilerinin ve politikalarının hazırlanmasından, Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmasından ve uygulamaların izlenmesinden sorumlu olan Üst Düzey Risk Komitesi’nin görev ve sorumlulukları, Eylül 2012’de Denetim Komitesi’ne devredilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi en az iki yönetim kurulu üyesinden oluşmakta olup, üyeler icraî görevi bulunmayan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmiştir. Ayrıca, SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Kurumsal Yönetim Komitesi’nin doğal üyesidir

Kurumsal Yönetim Komitesi, halihazırda Banka'nın yönetim kurulu üyeleri olan Sn. Gamze Yalçın ve Sn. Zeynep Hansu Uçar ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olan Sn. Özen Çaylı’dan oluşmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi’nin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

 • Yönetim Kurulu adına Bankada kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve yönetim kuruluna uygulamaları iyileştirici önerilerde bulunmak,
 • Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün çalışmalarını koordine etmek, bu kapsamda; Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün Komite bünyesinde ve Komite Başkanına bağlı olarak, ortaklar ve yatırımcılar arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve bunların bilgi edinme hakları gereklerinin eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Banka’nın yatırımcılar ile iletişimine ilişkin temel esasları belirlemek ve bunları düzenli olarak gözden geçirmek,
 • Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile birlikte, Banka ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin sağlanması, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesi ve çözüme ulaştırılması amacına hizmet eden geliştirici önerileri Yönetim Kurulu’na sunmak,
 • Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunu, Banka’nın yıllık faaliyet raporunda yayımlanmadan önce gözden geçirerek, görüşlerini Yönetim Kurulu’na sunmak,
 • Yönetim Kurulu’nun bağımsızlığını ve etkinliğini sağlamak, Komite, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarını ve ticari sır niteliğindeki bilginin kötüye kullanılmasını önleyen iç düzenlemelere uyumu gözetmek,
 • Banka’nın Bilgilendirme Politikası'nın belirlenmesine veya değiştirilmesine yönelik tavsiye ve değerlendirmelerde bulunarak, Yönetim Kurulu'na sunar. Bilgilendirme Politikası'nın Banka’nın menfaat sahipleri ile iletişimi açısından mevzuatta belirlenen asgari içeriği kapsamasını ve Banka tarafından bilgilendirme amaçlı hazırlanan döküman, sunum ve açıklamaların kapsamını, niteliğini, tutarlılığını ve doğruluğunu gözden geçirerek, Bilgilendirme Politikasına uygun olarak hazırlanmasını gözetmek,
 • Kamuoyunun aydınlatılmasında yapılacak bildirimlerden sorumlu yöneticilerle yakın işbirliği içinde çalışmak,
 • Banka etik kurallarının ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin Banka içerisinde her seviyedeki yönetici ve çalışan tarafından benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak,
 • Yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen diğer sorumluluklar ile Yönetim Kurulu tarafından bu çerçevede verilen görevleri yerine getirmek,
 • Yürüttüğü faaliyetlerin sonuçları ile görev ve faaliyet alanına giren konularda alınması gereken önlemlere ve önemli gördüğü diğer hususlara ilişkin tespit, görüş ve önerilerini Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirmek.

27 Şubat 2013 tarihli 2104 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, Aday Gösterme Komitesi görevleri de Kurumsal Yönetim Komitesi görev ve sorumlulukları içerisinde yapılandırılmıştır. Kurumsal Yönetim Komitesi’nin aday gösterme konusundaki görev ve sorumluluklarına aşağıda yer verilmektedir:

 • Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak,
 • Yönetim Kurulu’nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu’na sunmak,
 • SPK tarafından her yıl açıklanan Banka’nın dahil olduğu grup tarafından uygulanması zorunlu olan, Yönetim Kurulu için bağımsız üyelerin aday gösterilmesine ilişkin mevzuatta öngörülen görevleri yerine getirmek.

Kurumsal Yönetim Komitesi toplantıları yılda en az 4 kez ve gerekli görüldüğünde üyelerden birinin talebi üzerine önceden belirlenen gündem ile toplanacaktır.

Ücretlendirme Komitesi

Komite, Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Gamze Yalçın ve Sn. Zeynep Hansu Uçar’dan oluşmaktadır.

Ücretlendirme Komitesi’nin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usûl ve esasları Yönetim Kurulu tarafından aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir;

 • Komite, banka faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapılarına uyumlu, aşırı risk alımını önleyici ve etkin risk yönetimine katkı sağlayacak yazılı bir ücretlendirme politikasından sorumlu olması,
 • Yönetim Kurulu, ücretlendirme politikasının etkinliğinin sağlanmasını teminen ücretlendirme politikasını yılda en az bir kez gözden geçirilmesi,
 • Ücretlendirme Komitesi, her yıl, Ücretlendirme Politikası ve uygulamalarını risk yönetimi çerçevesinde değerlendirerek, önerileri ile birlikte bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na sunması,
 • Bankanın ücretlendirme ile ilgili uygulama kriterleri ve esaslarına ilişkin prosedürlerinin hazırlanması, yayınlanması, güncellenmesi ve etkin bir biçimde uygulanmasının sağlanması ile ilgili görev ve faaliyetler İnsan Kaynakları Bölümü bünyesinde yürütülmesi, yönetilmesi ve koordine edilmesi,
 • Bankanın her kademedeki tüm personeli, Ücretlendirme Politikası ve prosedürlerin etkin bir biçimde uygulanması için üzerine düşen görev ve sorumlulukları devamlı surette doğru ve eksiksiz olarak yerine getirmesi.

Bankanın ücretlendirme ile ilgili faaliyetleri; ilgili mevzuat ve politika hükümleri doğrultusunda uygulandığına dair düzenli olarak denetim ve değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.