11.12.2012

Hisse senedi ve yatırım fonu katılma belgesi sahiplerine duyuru

25.02.2011 tarihli ve 27857 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan 6111 sayılı Kanun’un 157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6. Maddesinde, “Her bir sermaye piyasası aracı için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlemenin başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları hisse senedi ise, ihraççıya kanunen intikal eder. Bu durumda paydan doğmuş olan haklar, hisse senetlerinin ihraççıya intikal tarihinde kendiliğinden sona ermiş sayılır. Söz konusu payların satışı, ihraççılarca üç ay içerisinde yapılır. Teslim edilmeyen diğer sermaye piyasası araçlarından doğan alacaklar, bu tarihte zamanaşımına uğrar” hükmüne yer verilmiştir.

31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmek üzere Bankamıza teslim edilmeyen fiziki durumdaki

-Bankamızın hisse senetleri kanunen Bankamıza intikal edecek ve üzerlerindeki tüm haklar da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacak;
-yatırım fonu katılma belgeleri ise zamanaşımına uğrayacaktır.
Bankamızca ihraç edilmiş olan hisse senetleri ve yatırım fonu katılma belgelerini halen fiziki olarak ellerinde bulunduran hisse senedi ve yatırım fonu katılma belgesi sahiplerinin haklarının kaybolmamasını teminen, en kısa sürede kaydileştirme işlemlerinin tamamlanması amacıyla Genel Müdürlüğümüzün aşağıda belirtilen adresine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
Bahsi geçen uygulama ile ilgili detaylı bilgi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)’nın
http://www.mkk.com.tr/wps/portal/MKK/BilgiMerkezi/Listeler/HakKaybiBilgileri adresli web sayfasında yer almaktadır.

Kaydileştirme, Bedelsiz ve Kar Payı Ödemeleri için gerekli evraklar:

  • Üzerinde bulunması gereken kuponlarla birlikte hisse senetleri (fiziki)
  • T.C. Vatandaşlık Numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanı
  • Gerekli bilgileri içeren dilekçe (yapılması talep edilen işlem, teslim edilecek hisse senetleri ve üzerindeki kuponların dökümü, açık adres ve telefon numarası, aracı kurum adı/hesap numarası, banka/şube/hesap numarası, IBAN, Merkezi Kayıt Kuruluşu sicil numarası)
  • Hisse edinim şekli ve tarihini gösteren herhangi bir belge,
  • Tam mükellef tüzel kişiler ile dar mükellef kurumlar için mükellefiyet durumlarını gösteren belge.

Bilgi ve randevu için:
Sn. Çiğdem Özel
Tel : 212 334 53 69,
operasyonspislemleri@tskb.com.tr
Hazine ve Sermaye Piyasası Operasyonları Müdürlüğü

İşbu duyuru, pay sahiplerimizin haklarının korunması amacıyla yapılmış olup, 31.12.2012 tarihine kadar kaydileştirme işlemleri için zamanında Genel Müdürlüğümüze başvurmayan hisse senedi ve/veya yatırım fonu katılma belgesi sahiplerinin anılan Kanun hükümleri çerçevesinde 31 Aralık 2012 tarihinde doğabilecek hak kayıplarından dolayı Bankamızın hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını ilanen tebliğ ederiz.

Saygılarımızla,
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.