06.10.2015

Beşinci Ulusal Verimlilik Kongresi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 6-7 Ekim 2015 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek

Ulusal Verimlilik Kongresi ile verimlilik alanındaki bilimsel kapasitenin güçlendirilmesi, verimlilik artırma teknikleri ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması ve verimliliği etkileyen politika ve stratejilerin tartışılarak öneriler geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Beşinci Ulusal Verimlilik Kongresi kapsamında öncelikle tercih edilecek konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

• İşletmelerde Verimlilik Artırıcı Yeni Teknik ve Yöntemler
• İşgücü Verimliliğini Belirleyen Mikro ve Makro Etmenler
o Ücret, işsizlik, işgücüne katılım, sendikalaşma, motivasyon, çalışan memnuniyeti ve verimlilik ilişkisi
• İşletmelerde Verimlilik Artırıcı İyi Uygulama Örnekleri
• Verimlilik ve Ekonomik Büyüme
• İş Sağlığı Güvenliği ve Verimlilik
o Meslek hastalıkları, İSG denetimi ve risk değerlendirmesi ve verimlilik ilişkisi
• İşletmelerde Örnek İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
• İşletmelerde Ar-Ge ve Yenilik Yönetimi İyi Uygulama Örnekleri
• İmalat Sanayi Verimlilik Analizleri
• İşletmelerde Çevre Dostu Örnek Uygulamalar
o Temiz Üretim, Kaynak Verimliliği, Eko-İnovasyon, Eko Tasarım / Eko-Etiketleme, Temiz Teknolojiler, Enerji Verimliliğini Artırıcı Tasarım ve Uygulamalar vb. örnek uygulamalar

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.