07.11.2014

Cari açığın düşürülmesi için enerji sektörüne çeşitli destekler sağlanacak

Onuncu Kalkınma Planı kapsamında yer alan 25 öncelikli dönüşüm programının 9’una ilişkin eylem planları Kalkınma Bakanlığının internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün (MTA) yurt dışında madencilik faaliyetleri yapabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler gerçekleştirilecek.

Güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi üreten tesislerde kullanılan mekanik veya elektro-mekanik teçhizatın 2018 yılında yüzde 45’inin yurt içinde üretilmesi hedefleniyor.

Yenilenebilir enerji teçhizatında gaza basılıyor

Söz konusu planlar doğrultusunda, cari açığa sebep olan teçhizatların yerli üretimle karşılanması konusunda da adım atılıyor. Bu doğrultuda, 2018 yılında güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi üreten tesislerde kullanılan mekanik veya elektro-mekanik teçhizatın yüzde 45’inin yurt içinde üretilmesi hedefleniyor.

Hidroelektrik santrallerde kullanılan 50 megavat ve üstü türbinlerin tamamının yerli olarak üretilmesi sağlanacak. Yeni eylem planıyla, jeotermal, biokütle enerjisi santral ve tesislerinde kullanılan yerli girdi miktarının da artırılması öngörülüyor.

Doğal kaynaklar daha etkin değerlendirilecek

Eylem planları kapsamında mevcut doğal kaynakların daha aktif değerlendirilmesi de hedefleniyor. Türkiye, özellikle toryumun nükleer enerji üretiminde kullanılmasına dönük uluslararası çalışmalara aktif katılım sağlayacak, bu yönde Ar-Ge faaliyetleri de öncelikle desteklenecek.

Maliyetler düşürülecek

Plan doğrultusunda demir-çelik sektöründe, enerji verimliliğinin arttırılması çalışmalarına hız verilecek. 2016 yılı sonunda ark ocaklı tesisler başta olmak üzere demir-çelik ve demir dışı metaller sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik tedbir ve öneriler belirlenecek ve bu öneriler desteklenecek.

Yine 2016 sonuna kadar özel sektörün işbirliğiyle küme analiz ve yol haritaları tamamlanacak, Aliağa ve Ceyhan-Yumurtalık bölgelerinde kümelenme modeli oluşturulacak. Ceyhan-Yumurtalık bölgesinde, petrol rafineri ve petrokimya tesisleri kurulması yönünde çalışmalar yürütülecek.

Yerli girdi kullanımı artacak

Plan kapsamında uygun standartta ve maliyette sürekli yerli girdi temininin artırılması da en önemli hedefler arasında yer alıyor.

Önümüzdeki dönemde hükümetin enerji ithalatını azaltma noktasında araçlarından biri de atıkların değerlendirilmesi olacak.

Atık elektronik ve elektrikli eşyalar ve tehlikesiz atıkların geri dönüşümü, toplanması ve ayrıştırılmasına yönelik tesisler için de standart belirlenecek.

Türkiye Sınai Kalkınma BankasıTurkey’s comprehensive environmental portal cevreciyiz.com is supported by TSKB.