01.06.2014

Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi duyuruldu. (UNIDO-UNDP-GEF)

Şubat 2011 tarihinde başlayan Projenin amacı, enerji verimliliği önlemleri ve enerji verimli teknolojiler kullanarak etkin bir enerji yönetimi oluşturulmasında sanayi kuruluşlarını teşvik etmek suretiyle Türk sanayinde enerji verimliliğinin iyileştirilmesidir.

Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenen Genel Müdürlüğümüz, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Birleşmiş Milletler Sınaî Kalkınma Örgütü (UNIDO) işbirliği ile yürütülecek olan 5 yıl süreli ve toplam bütçesi 35.058.400 $ olan proje çerçevesinde; ülkemiz sanayi sektöründe enerji verimliliğinin arttırılması amacı doğrultusunda sanayi sektörü enerji tüketim bilgileri ile ilgili veri tabanın güçlendirilmesi, sektörel enerji tüketimleri ve tasarruf fırsatları hakkındaki mevcut bilgilerin güncellenmesi, Enerji Verimliliği Portalı’nın mevcut veri tabanı ile KOSGEB veri tabanının uyumlaştırılması ve iletişiminin sağlanması; sektörel enerji tüketimi kıyaslama (benchmarking) kriterlerinin ortaya konulması, en iyi uygulamalar (best practices) ile teknolojilerin envanterinin çıkarılması, 10 organize sanayi bölgesinde “Enerji Yönetim Biriminin” kurulumunun sağlanması, Türk sanayisine uygun finansal modellerinin geliştirilmesi konularında önerilerin belirlenmesi, enerji verimliliği, enerji ve sistem optimizasyonu konusunda bilinçlendirme ve farkındalığının arttırılması, EVD şirketlerine yönelik sektörel eğitimlerin verilmesi, mevcut enerji verimliliği eğitim dokümanlarının güncellenmesi, “Enerji Etüt Metodolojisi” ile “Ölçme ve Doğrulama Metodolojisinin” geliştirilmesi ve standardizasyonu çalışmaları, KOBİ ve endüstriyel işletmelerde model etütlerle enerji tasarrufu potansiyellerinin belirlenmesi ve EVD şirketlerinin etüt yapma kapasitelerinin ve deneyimlerinin artırılması için 300 ön etüt ve 150 detaylı etüt gerçekleştirilmesi, “enerji yönetim standardı”nın uygulanması ve yaygınlaştırılması çalışmaları, KOBİ ve endüstriyel işletmelerde 65 demostrasyon proje ve etütlerle belirlenen tasarrufların gerçekleştirilmesi için yapılan verimlilik artırıcı projelerin, enerji sistem optimizasyonu imkanlarının, enerji verimli proses ve teknolojilerinin, detaylı fizibilite analizleri ve finansman modelleri ile birlikte tanıtılması planlanmaktadır.

Türkiye Sınai Kalkınma BankasıTurkey’s comprehensive environmental portal cevreciyiz.com is supported by TSKB.