07.11.2014

Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretim Programı Eylem Planı 2014-2018 açıklandı.

Onuncu Kalkınma Planı (2014 – 2018) kapsamındaki Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretim Programı Eylem Planı’na göre, 2012 ve 2013 yıllarında dış ticaret açığının sırasıyla yüzde 62 ve yüzde 49’u net enerji ithalatından kaynaklandı. Hızla büyümekte olan enerji talebinin karşılanabilmesi için petrol, doğalgaz ve taşkömürü ithalatı sürekli arttığı için enerjide yüksek oranlı dışa bağımlılığın sürmesine yol açıyor, cari işlemler dengesi ve enerji arz güvenliği üzerinde baskı oluşturuyor.

Türkiye ekonomisinin yüksek ve istikrarlı büyüyebilmesi için mümkün olan bütün yerli kaynakların enerji üretimi amacıyla değerlendirilmesi öncelikli husus olarak görülürken, özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının hem birincil enerji arzı hem de elektrik üretimi amacıyla değerlendirilmesinin sürdürülebilir kalkınmanın temini açısından önem taşıyor. Program, yerli kaynakların enerji üretimindeki payının artırılması suretiyle enerjide dışa bağımlılığı azaltılmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda programla 2012 yılı sonunda birincil enerji üretiminde yüzde 27 olan yerli kaynak payının, 2018 sonunda yurt içi ve yurt dışı petrol ve doğal gaz çıkarımları dahil olmak üzere yüzde 35’e yükseltilmesi hedefleniyor. 2013 yılında 32 milyar kilovatsaat olarak gerçekleşen yerli kömür kaynaklı elektrik enerjisi üretiminin 2018 yılında 57 milyar kilovatsaate çıkarılması ve plan döneminde 10 bin megavatlık ilave hidrolik kapasitenin devreye alınması öngörülüyor.

Programın Hedefi
2012 yılı sonunda birincil enerji üretiminde yüzde 27 olan yerli kaynak payının, 2018 sonunda yüzde 35’e yükseltilmesi(*)

2013 yılında 32 milyar kWh olarak gerçekleşen yerli kömür kaynaklı elektrik enerjisi üretiminin 2018 yılında 57 milyar kWh’e çıkarılması

Plan döneminde 10.000 MW’lık ilave hidrolik kapasitenin devreye alınması

Türkiye Sınai Kalkınma BankasıTurkey’s comprehensive environmental portal cevreciyiz.com is supported by TSKB.