Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

26.02.2010

Kar payı dağıtımına ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararı hakkında

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 26/02/2010
Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi : 01.01.2009-31.12.2009
Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL) : 85.000.000,00
Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%) : 14,17
Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 30.000.000,00
Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı :  
Brüt (TL) : 0,050000
Net (TL) : 0,042500
Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi : Bedelsiz kaydi pay şeklindeki temettünün dağıtımının, sözkonusu hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasını müteakiben ve 30.0000.000,-TL'lik nakit temettü dağıtımının ise 03.05.2010 tarihinden itibaren başlamasına,

Bankamızın 26.02.2010 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

"2009 yılı net karı olan 174.887.526,00 TL'nin Ana Sözleşmemizin 55'inci maddesine göre aşağıdaki şekilde ayrılmasına ve dağıtılmasına;

 1. Ana Sözleşmemizin 55'inci maddesinin (a) fıkrasının 1'inci bendine göre net karın %5'i olan 8.744.376,30 TL'nin kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına
 2. Ana Sözleşmemizin 55'inci maddesinin (a) fıkrasının 2'nci bendine göre net karın %5'i olan 8.744.376,30 TL'nin ileride meydana gelebilecek zarar karşılığı olarak ayrılmasına
 3. Ana Sözleşmemizin 55'inci maddesinin (b) fıkrasına göre, 1 kuruş itibari değerde bedelli ve bedelsiz 60 milyar adet hissenin, (%6 hesabıyla) beherine 0,06 kuruş olmak üzere toplam 36.000.000,-TL birinci kar payı olarak ayrılmasına
 4. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5-(1)/e maddesine göre 2.795.107,50 TL'nin gayrimenkul satış karı olarak özkaynaklarda özel bir hesapta tutulmasına
 5. Yukarıda 1-4 sayılı maddelerdeki kalemlerin indirilmesinden sonra kalan 118.603.665,90 TL kar bakiyesinin Ana Sözleşmemizin 55'inci maddesinin (c) fıkrasına göre
  a- %5'i (ödenmiş sermayenin 200.000 TL'lik bölümü ile sınırlı) olan brüt 1.976,73 TL'nin beher kurucu hissesine 19,76 TL hesabıyla kurucu hisselerine dağıtılmasına
  b- %0,5'i olan brüt 593.018,33,- TL'nin Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılmasına
  c- %3'ü olan 3.558.109,98 TL'nin Yönetim Kurulu kararı ile çalışanlara dağıtılmak üzere ayrılmasına
 6. Ana Sözleşmemizin 55'inci maddesinin (d) fıkrasına göre 1 kuruş itibari değerde bedelli ve bedelsiz 60 milyar adet hissenin, (%13,17 hesabıyla) beherine 0,132 kuruş olmak üzere toplam 79.000.000,-TL ikinci kar payı olarak ayrılmasına
 7. Türk Ticaret Kanunu' nun 466'ncı maddesinin 2'nci fıkrasının 3 numaralı bendine göre 8.915.310,50 TL kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına
 8. Geriye kalan 26.535.250,36. TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına
 9. Yukarıda 3 ve 6 sayılı maddelerde sözü edilen birinci ve ikinci kar payları toplamı olan 115.000.000,-TL'nin brüt 30.000.0000,-TL'sinin nakit olarak ortaklara dağıtılmasına ve geriye kalan 85.000.000,-TL'nin tamamının, Bankamız sermayesinin 600.000.000,-TL'den 700.000.000,-TL'ye artırılması sebebiyle artan 100.000.000,-TL'nin 85.000.000 TL'lik kısmının karşılanmasında kullanılmak üzere hisse senedi olarak verilmesine
 10. 2009 yılı 85.000.000,-TL'lik bedelsiz kaydi pay şeklindeki temettünün dağıtımının, sözkonusu hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasını müteakiben ve 30.0000.000,-TL'lik nakit temettü dağıtımının ise 03.05.2010 tarihinden itibaren başlamasına yukarıda öngörülen tüm hususlara ilişkin işlemlerde Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasının Genel Kurul'a teklif edilmesine
 11. 2009 yılı hesap ve işlemlerine dair Yönetim Kurulu Raporu ile Kurulumuzca onaylanmış bulunan 31.12.2009 tarihi itibariyle Bilanço ve Kar-Zarar tablosunun Pay Sahipleri Genel Kurulu'na sunulmasına" karar verilmiştir.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.