Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Tarihi

26.05.2010

Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Pay Dağıtım Duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.05.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-670 sayılı yazısı ile; Bankamızın 1.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin, 85.000.000.- TL'si 2009 yılı karından ve 15.000.000.-TL olağanüstü yedek akçelerden karşılanmak suretiyle 600.000.000.-TL'den 700.000.000.-TL'ye arttırılması nedeniyle ihraç edilecek 100.000.000.- nominal değerli payların Kurul kaydına alınması ve sermaye artırımının tamamlanmasına ilişkin tescile mesnet belge verilmesi talebimiz Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 27.04.2010 tarih ve B.02.1.BDK.0.12.00.00.10/1-8382 sayılı yazısı çerçevesinde, 18.05.2010 tarih ve 14/400 sayılı Kurul Kararı ile uygun görülmüştür.

Bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen 21.05.2010 tarihli ve 34/400 numaralı "Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Bulunan Anonim Ortaklıklarca Yapılan Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belge" ve eki Yönetim Kurulu Kararı ile, tescil edilmek üzere, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 26.05.2010 tarihi itibariyle müracaat edilmiştir.

Ortaklarımızın %16,66667 bedelsiz yeni pay alma hakları bulunmakta olup, bedelsiz kaydı paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki saklama hesaplarına 31.05.2010 tarihinden itibaren aktarılacaktır. Hisse Senetlerini kaydileştirmeyen ve fiziksel olarak elinde bulunduran ortaklarımız ise Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde hisse senetlerini kaydileştirmelerini takiben bedelsiz pay alma haklarını kullanabileceklerdir.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.