Genel Kurul Toplantısı Sonucu

25.03.2011

2010 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları

Genel Kurul Toplantı Türü

:

Olağan

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi

: 01.01.2010-31.12.2010

Genel Kurul Tarihi

:

25.03.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Bankamızın 25.03.2011 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir.

 1. Başkanlık Divanı seçimi yapılarak Başkanlık Divanı'na Olağan Genel Kurul Tutanağı'nı imzalamak üzere yetki verilmesi kararlaştırılmıştır.
 2. Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları okunarak müzakere edillerek onaylanmıştır.
 3. Türk Ticaret Kanunu'nun 315'inci maddesi ve Ana Sözleşmemizin 16. maddesine uygun olarak yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan üye seçimleri onaylanmıştır.
 4. 2010 yılı Bilançosu ile Kar ve Zarar Hesabı onaylanmıştır.
 5. Karın dağıtımı konusunda; "2010 yılı net karı 211.628.987,30 TL'nin Ana Sözleşmemizin 55'inci maddesine göre ayrılmasına ve dağıtılmasına, birinci ve ikinci kar payları toplamı olan 142.000.000,-TL'nin ödenmiş sermayenin %6'sına denk gelen brüt 42.000.000,-TL'sinin ortaklara nakit olarak dağıtılmasına ve %14,29'una denk gelen 100.000.000,-TL'nin ise, Bankamız sermayesinin 700.000.000,-TL'den 800.000.000,-TL'ye artırılmasında kullanılmak üzere bedelsiz hisse senedi olarak verilmesine ve 2010 yılı 100.000.000-TL'lik bedelsiz kaydi pay şeklindeki temettünün dağıtımının, sözkonusu hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasını müteakiben ve 42.000.000-TL'lik nakit temettü dağıtımının ise 31.03.2011 tarihinden itibaren başlamasına," karar verilmiştir.
 6. Yönetim Kurulu ve Denetçiler, 2010 yılının işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.
 7. 2011 yılı denetçiliklerine Sn.Volkan Kublay ve Hamide Esma Uygun Çelikten seçilmişlerdir.
 8. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere aylık net 4.125.-TL tahsisat verilmesi kararlaştırılmıştır.
 9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ilk olarak 16.03.2006 tarihinde belirlenen ve son olarak 28.02.2011 tarihinde revize edilen Bankamız Bilgilendirme Politikası ile Türkiye Bankalar Birliği tarafından 29 Temmuz 2006 tarihinde yayımlanan, 25 Haziran 2010 ve 15 Eylül 2010 tarihinde yenilenen ve Bankamızca 28.02.2011 tarihinde yenilenen hali kabul edilen Bankacılık Etik İlkeleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir.
 10. 2010 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir.
 11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmiştir.

Genel Kurul Tutanağı, Hazirun Cetveli ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.