Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Tarihi

17.05.2011

Bedelsiz Sermaye Arttırımına İlişkin Pay Dağıtım Duyurusu

Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : 1000000000
Artırım Öncesi Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : 700000000
Artırım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : 800000000
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL) : 100000000
İç Kaynaklardan (TL) : 0
Temettüden (TL) : 100000000
Bedelsiz Artırım Oranı (%) : 14,285714285714285714285714290
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi : 24.05.2011
Artırılan Sermayeyi Temsilen İhraç Edilen Paylar İlk Defa Hangi Hesap Dönemi Karından Yararlanacak? : 2011

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.05.2011 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-105.01.01.02-969/5151 sayılı yazısı ile; Bankamızın 1.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin, 100.000.000.- TL'si 2010 yılı karından karşılanmak suretiyle 700.000.000.-TL'den 800.000.000.-TL'ye arttırılması nedeniyle ihraç edilecek 100.000.000.- nominal değerli payların Kurul kaydına alınması ve sermaye artırımının tamamlanmasına ilişkin tescile mesnet belge verilmesi talebimiz Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 15.04.2011 tarih ve B.02.1.BDK.0.12.00.00.10/1-9662 sayılı yazısı çerçevesinde, 12.05.2011 tarih ve 15/447 sayılı Kurul Kararı ile uygun görülmüştür.

Bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen 16.05.2011 tarihli ve 36/447 numaralı "Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Bulunan Anonim Ortaklıklarca Yapılan Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belge" ve eki Yönetim Kurulu Kararı ile, tescil edilmek üzere, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 18.05.2011 tarihi itibariyle müracaat edilmiştir.

Ortaklarımızın %14,28571 bedelsiz yeni pay alma hakları bulunmakta olup, bedelsiz kaydı paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki saklama hesaplarına 24.05.2011 tarihinden itibaren aktarılacaktır. Hisse Senetlerini kaydileştirmeyen ve fiziksel olarak elinde bulunduran ortaklarımız ise Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde hisse senetlerini kaydileştirmelerini takiben bedelsiz pay alma haklarını kullanabileceklerdir.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.