Finansal Duran Varlık Satışı

02.02.2013

Finansal Duran Varlık satış karı kullanımı hk.

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 26.12.2012
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı : İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Sermaye piyasası araçları ve kıymetli madenlerden oluşan portföyünün işletilmesidir.
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 160.599,284,00 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 11.02.2013
Satış Koşulları : Peşin ödeme
Satılan Payların Nominal Tutarı : 2.297.411,00 TL
Beher Pay Fiyatı : 1,23 TL
Toplam Tutar : 2.825.815,53 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) : %1,43
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) : %5,82
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%) : %0,00007
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) : %0,02337
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : Yok
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı : 643.275,08 TL (ticari kar)
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği : Satış işleminden, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre elde edilen iştirak satış karı 525.528,49 TL olup bu tutarın %75'i olan 394.146,37 TL'nin Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5(1)e maddesi çerçevesinde gerektiğinde sermaye artışında da kullanabilmek üzere pasifte özel bir hesapta tutulmasına Bankamız Yönetim Kurulu'nda karar verilmiştir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 21.02.2013
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı : İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi : İş Bankası grup şirketi
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Piyasa fiyatı ve İMKB Toptan Satışlar Pazarının Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesi'ne göre taraflarca belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : Düzenlenmedi
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : Şirket yönetiminin el değiştirmesine yol açmayacak Toptan Satışlar Pazar işlemidir.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar : -
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi : -

11.02.2013 tarihinde açıkladığımız Finansal Duran Varlık Satımına ilişkin olarak, söz konusu finansal varlığın satış karının kullanımı ile ilgili Bankamız Yönetim Kurulunda verilen karar açıklanmaktadır.

İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 160.599.284 TL olan sermayesinde, Bankamıza ait %1,43 oranında 2.297.411 TL nominal A grubu hisseler İMKB Toptan Satışlar Pazarında İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne satılmıştır.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.