Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

27.02.2013

2012 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı

 1. Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
 2. Banka'nın 2012 yılı hesap ve muamelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Denetçi ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi,
 3. Banka'nın 2012 yılı bilanço ve kar zarar hesabının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması,
 4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibrası,
 5. Dağıtılacak karın tespit ve tevzii hususunda karar alınması, temettü dağıtım tarihinin tespiti,
 6. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek tahsisatın tespiti,
 7. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimlerinin ve önerilen Bağımsız Üyenin onaya sunulması, üyelerin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
 8. Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun seçilmesi,
 9. Esas Sözleşme tadil metninin Genel Kurul'un onayına sunulması,
 10. Yıl içinde yapılan bağışların bilgiye sunulması ve 2013 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
 11. Banka'nın Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
 12. Banka Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin İç Yönerge'nin onaya sunulması,
 13. Banka'nın Ücretlendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
 14. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi,
 15. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.