Özel Durum Açıklaması

27.02.2013

Kar Dağıtım Politikası hakkında

Bankamızın 27.02.2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Kar Dağıtım Politikası'nın aşağıda belirtilen şekilde güncellenmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Kar Dağıtım Politikası, Bankamız Esas Sözleşme tadilinin ilgili mercilerce ve Genel Kurulca onaylanmasını takiben yürürlüğe girecektir.

"Kar dağıtım politikası olarak, dünya ve ülke ekonomik sartlarında herhangi bir olumsuzluk olmaması ve Bankanın finansal durumu ile sermaye yeterlilik oranının öngörülen seviyelerde bulunması halinde, dağıtılabilir karın %30'una kadar hesaplanacak birinci temettünün nakit olarak dağıtılması öngörülmektedir.

Bankamızın kar dağıtımına ilişkin esaslar Esas Sözleşme'nin 47. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

Bankanın bir yıllık işlemlerinden elde edilen gelirlerden bütün genel giderler ile bu giderler kapsamında çalışanlara ödenebilecek prim, ikramiye ve benzeri tutarlar ve olası amortisman bedelleri ve gerekli karsılıkların indirilmesinden sonra kalacak net kar, asağıda yazılı şekil ve oranlarda sıra ile kismen yedek akçeye ayrılır ve kismen de dağıtılır;

Banka'da karın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Banka'nın tabi olduğu sair mevzuat hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda Genel Kurul tarafından karara bağlanır.

a) Bu suretle meydana gelen yıllık net k rdan -çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşılıncaya kadar- %5'i genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır ve kanun sınıra ulaşıldıktan sonra da Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrasının a ve b bentleri uyarınca öngörülen tutarlar genel kanun yedek akçeye eklenir.

b) Kalandan sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen oranda birinci temettü dağıtılır.

c) Banka kendi paylarını iktisap etmişse Türk Ticaret Kanunu'nun 520. maddesi uyarınca iktisap değerlerini karşılayacak tutarda yedek akçe ayırır.

d) Yukarıda yazılı yedek akçelerle, birinci kar payının ayrılmasından sonra net kardan geri kalanın:

  • % 5'i kurucu hisselerine (ödenmiş sermayenin 200 bin Türk Liralık bölümü ile sınırlı olarak)
  • % 0,5'ine kadar Yönetim Kurulu üyelerine,
  • % 3'üne kadar ve üç maaşı aşmayacak şekilde çalışanlara,
  • Yönetim Kurulu önerisi ve Genel Kurul onayıyla, ayrılır.

e) (a), (b), (c) fıkralarında yazılı ayırım ve ödemelerin yapılmasından sonra geriye kalacak kısmın kısmen veya tamamen dağıtılması veya yedek akçe olarak ayrılması genel kurulun yetkisindedir.

f) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrasının c bendi uyarınca kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Kanuni ve Esas Sözleşme'de öngörülen isteğe bağlı yedek akçeler ayrılmadıkça pay sahiplerine dağıtılacak kar payı belirlenemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Esas Sözleşme hükümlerine göre, genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Sermaye Piyasası Mevzuatında düzenlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla temettü avansı dağıtılabilir."

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.