Genel Kurul Toplantısı Sonucu

26.03.2013

2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu- Kar Dağıtım Tarihi

Genel Kurul Türü : Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati : 26.03.2013 16:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi : Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi : 31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı? : Evet
Alınan Kararlar : Bankamızın 26.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir: 1- Toplantı Başkanlığı seçimi yapılarak Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Tutanağı'nı imzalamak üzere yetki verilmiştir 2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Denetçi ve Bağımsız Denetim Raporları okunarak ve müzakere edilerek onaylanmıştır. 3- 2012 yılı Bilançosu ile Kar ve Zarar Hesabı onaylanmıştır. 4- Yönetim Kurulu ve Denetçiler, 2012 yılının işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir. 5- 2012 yılı net karı 307.263.663,43 TL'nin Banka Esas Sözleşmesi'nin 55'inci maddesine göre dağıtılmasına karar verilmiştir. 6- Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 7.700 TL (yedibinyediyüztürklirası) tahsisat verilmesi kararlaştırılmıştır. 7- Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimleri onaylanmıştır. Sayın Yonca Koçak'ın Bağımsız Üye olarak seçimi onaylanmıştır. 8- 2013, 2014, 2015 yılları için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere belirlenen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmiştir. 9- Banka Esas Sözleşmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2013 tarih ve 2600 sayılı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 20.02.2013 tarih ve 4751 sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 20.03.2013 tarih 1998 sayılı yazıları ile onayından geçmiş hali ile onaylanmıştır. 10- Yıl içinde yapılan bağışlar bilgiye sunulmuştur. 2013 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 200.000 TL (ikiyüzbintürklirası) olarak belirlenmiştir. 11- Banka'nın Kar Dağıtım Politikası onaylanmıştır. 12- Banka Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin İç Yönerge onaylanmıştır. 13- Banka'nın Ücretlendirme Politikası bilgiye sunulmuştur. 14- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmiştir. 15- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. Genel Kurul Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi, Kar Dağıtım Tablosu, Genel Kurul İç Yönerge ekte sunulmuştur.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi;

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? : Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli : Evet
Pay Grup Bilgileri : 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı
1 TL Nominal Değerli Paya : TSKB(Eski),TRATSKBW91N0
Brüt (TL) : 0,0545500
Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) : 0,0463600
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi : 28.03.2013
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? : Evet
Pay Grup Bilgileri : TSKB(Eski),TRATSKBW91N0
Pay Biçiminde Dağıtılması Kararlaştırılan Kar Payı Tutarı (TL) : 168.000.000,000
Pay Biçiminde Dağıtılması Kararlaştırılan Kar Payı (%) : 15,27272

Genel Kurul Toplantısında, 2012 yılı 168.000.000-TL'lik bedelsiz kaydi pay şeklindeki temettünün dağıtımının, sözkonusu hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasını müteakiben başlamasına karar verilmiştir.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.