Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Tarihi

05.06.2012

Bedelsiz Sermaye Arttırımına İlişkin Pay Dağıtım Duyurusu.

Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : 2500000000
Artırım Öncesi Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : 800000000
Artırım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : 1100000000
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL) : 300000000
İç Kaynaklardan (TL) : 163000000
Temettüden (TL) : 137000000
Bedelsiz Artırım Oranı (%) : 37,500
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi : 11/06/2012
Artırılan Sermayeyi Temsilen İhraç Edilen Paylar İlk Defa Hangi Hesap Dönemi Karından Yararlanacak? : 2012

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.05.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-105.01.01.02-1487/5937 sayılı yazısı ile; Bankamızın 2.500.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin, 137.000.000,- TL'si 2011 yılı karından, 163.000.000,TL'si olağanüstü yedek akçelerden karşılanmak suretiyle 800.000.000,-TL'den 1.100.000.000,-TL'ye arttırılması nedeniyle ihraç edilecek 300.000.000,-TL nominal değerli payların Kurul kaydına alınması ve sermaye artırımının tamamlanmasına ilişkin tescile mesnet belge verilmesi talebimiz uygun görülmüştür.

Bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen 28.05.2012 tarihli ve 44/585 numaralı "Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Bulunan Anonim Ortaklıklarca Yapılan Sermaye Artırımının

Tamamlanmasına İlişkin Belge" ve eki Yönetim Kurulu Kararı ile, tescil edilmek üzere, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 05.06.2012 tarihi itibariyle müracaat edilmiştir.

Ortaklarımızın %37,50 bedelsiz yeni pay alma hakları bulunmakta olup, bedelsiz kaydı paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki saklama hesaplarına 11.06.2012 tarihinden itibaren aktarılacaktır. Hisse Senetlerini kaydileştirmeyen ve fiziksel olarak elinde bulunduran ortaklarımız ise Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde hisse senetlerini kaydileştirmelerini takiben bedelsiz pay alma haklarını kullanabileceklerdir.

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.