Sürdürülebilirlik Politikalarımız

A. AMAÇ

Sürdürülebilir bankacılığın ülkedeki öncüsü olan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB), sürdürülebilirlik kavramını ekonomik, çevresel ve sosyal eksenlerde tanımlayarak ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına ve büyümesine destek olmayı hedeflemiştir. Bu kapsamda oluşturulan Sürdürülebilirlik Politikası, TSKB faaliyetlerine yön veren temel ilkeleri belirler.

B. KAPSAM

TSKB’nin Genel Müdürlük ve Ankara Şubesi'nde yürütülen tüm faaliyetlerini kapsar.

C. İLKE VE ESASLAR

 • Banka tarafından yürütülen faaliyetlerin çevresel ve sosyal etkileri dikkate alınır.
 • İklim değişikliğinin ekonomik ve sosyal refah ile büyüme üzerindeki bütüncül etkilerini dikkate alarak düşük karbon ekonomisine geçişte aktif rol oynanması, sürdürülebilirlik ekseninde mevcut ve yeni kredi temalarıyla toplumun taleplerine karşılık verilmesi benimsenir.
 • İnsan haklarına saygılı, sosyal adaletin ve çalışma haklarının sürekli geliştiği, çağdaş ve güvenli bir iş ortamı yaratılır ve bu anlayışın bütün paydaşlar nezdinde benimsenmesi için bilinç oluşturulur ve farkındalık artırılır.
 • Fırsat eşitliği ilkesine aykırı olarak, cinsiyet, din, siyasi düşünce, ırk, kültürel ya da toplumsal köken doğrultusunda kişileri ayırt eden, dışlayan ya da seçmeye yönelik her türlü ayrımcılık reddedilir. İş gücünde çeşitlilik entelektüel sermayenin temel bir bileşeni olarak benimsenir.
 • Sürdürülebilir büyüme, eğitim ve fakirliğin azaltılmasında kadın iş gücünün ekonomideki payı desteklenir. Banka’nın müşterilerinin ve tedarikçilerinin de cinsiyet eşitliği konusunda duyarlılığı gözetilir.
 • Oluşturulan ve biriktirilen değerler, hissedarlar, müşteriler, çalışanlar ve diğer paydaşlar ile adil olarak paylaşılır.
 • Etik değerleri, stratejik hedefleri ve çalışanın başarıya olan katkısını dikkate alan ve ortak çalışma kültürünü içeren adil bir ücretlendirme ve ödüllendirme anlayışı Banka’nın Ücretlendirme Politikası kapsamında desteklenir.
 • Farklı kademelerde bulunan tüm yönetici ve uzmanlık pozisyonlarındaki kalifiye iş gücü, fırsat eşitliği ilkesi dikkate alınarak; global olarak rekabet eden Banka olma hedefini destekleyecek şekilde yetiştirilir.
 • Rüşvet ve yolsuzluğa hiçbir şekilde müsamaha gösterilmez; ilgili durumlarda Banka’nın Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası çerçevesinde hareket edilir.
 • Tedarik zinciri dolayısıyla oluşan çevresel ve sosyal etkileri yönetmek için tedarikçilerle yakın ilişki içerisinde olunur. Tedarikçiler çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik performansının artırılması için desteklenir. Bu konu Sürdürülebilir Tedarik Yönetimi Politikası’na göre yürütülür.
 • Orta ve uzun vadeli stratejiler tüm paydaşların hak ve çıkarları ile kamu yararını gözetecek şekilde kurgulanır.
 • Sürdürülebilirlik ile ilgili uygulamalar sürekli olarak geliştirilir ve ilgili kişiler düzenli olarak bilgilendirilir.
 • Çevre ve Sosyal Etki, İnsan Hakları, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sürdürülebilir Tedarik Yönetimi, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele, Bağış ve Yardım politikaları, Bankacılık Etik İlkeleri ile sosyal, çevresel konularda ve kurumsal yönetim alanındaki diğer politikalar Sürdürülebilirlik Politikası’nın tamamlayıcı dokümanlarıdır.
 • Banka’da sürdürülebilirlik uygulamalarının üst yönetim seviyesinde yürütülmesi amacıyla Sürdürülebilirlik Komitesi oluşturulmuştur.

D. YÜRÜRLÜK

Bu politika, Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.


Sürdürülebilir Bankacılık Esaslı Diğer Politikalarımız

TSKB Çevre ve Sosyal Etki Politikası
TSKB Finanse Edilmeyen Faaliyetler Listesi
TSKB İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
TSKB İnsan Hakları Politikası
TSKB Sürdürülebilir Tedarik Yönetimi Politikası
Hediye ve Ağırlama Politikası
TSKB Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası
a. TSKB Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Programı
b. 2020 Sonuçları
Fırsat Eşitliği Politikası
TSKB Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikası
TSKB İklim Değişikliği İle Mücadele ve Uyum Politikası

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.