search

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’den Kamuoyu’na Duyuru

1 Nisan 2017
- 3 dk Okuma

06.12.2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 83’üncü maddesine dayanılarak 27.02.2015 tarihli 29280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği” uyarınca yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden; yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi hâlinde zamanaşımına uğrar ve Yatırımcı Tazmin Merkezine gelir kaydedilir.

Bu itibarla, 27.02.2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırımcı Tazmin Merkezine İlişkin Yönetmelik”in 25 inci maddesi uyarınca ve Yatırımcı Tazmin Merkezi’nin Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne gönderdiği 12.03.2015 tarihli yazıya istinaden 2018 yılı içerisinde zamanaşımına uğrayacak olan her türlü emanet ve alacakların listesi, tutarına bakılmaksızın 01.04.2017 tarihinden itibaren 31.12.2018 tarihine kadar Bankamızın İnternet sitesinde (www.tskb.com.tr) ilan edilmektedir.

2018 yılı içerisinde zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacaklara ilişkin olarak, hesap sahibinin yapmış olduğu en son talep, işlem ve yazılı talimat tarihinden itibaren on yıllık zamanaşımı süresi dolmadığı sürece, 2018 yılı içerisinde de yatırımcılar tarafından Bankamıza başvuruda bulunabilecek olup, söz konusu başvurular Bankamız tarafından dikkate alınacaktır. Bununla birlikte, on yıllık zamanaşımı süresi dolan hesaplarla ilgili yatımcılar tarafından yapılan başvuruların dikkate alınması mümkün olmayacaktır.

Kanun gereği zamanaşımına uğramış olan yatırım hizmet ve faaliyetinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getirileri 31 Ocak 2019 sonuna kadar Yatırımcı Tazmin Merkezine devredilecektir.

Saygılarımızla,

2018 Yılı içerisinde Zamanaşımına Uğrayacak Hesaplar Listesi için tıklayınız.