search

İnsan Kaynakları

En büyük gücümüz olan insan kaynağına, kişiye özel değerlendirme ve gelişim programları ile sürekli yatırım yapıyoruz.

Başarıyı ödüllendiren, sürekli öğrenmeye önem veren, bireysel gelişimi ve inisiyatif almayı teşvik eden, güvenli bir iş ortamını sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz. 

İnsan Kaynakları Politikası

BM İnsan Hakları Beyannamesi'ne, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne ve Türkiye'de insan haklarını ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeveye ve mevzuata tam uyumu hedefleyerek çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.

Çalışanlarımıza insan haklarına saygılı ve eşit fırsatlarla katılımı teşvik edici modern bir iş ortamı sağlamak için çalışıyoruz.  Sürdürülebilir kurumsal başarının elde edilmesi adına; insan kaynağının TSKB politikaları doğrultusunda yönetimi, bireysel olduğu kadar ekipler seviyesinde de çalışan potansiyellerinin keşfi ve geliştirilmesi, insan kaynağının TSKB faaliyetleri ve hedefleri doğrultusunda ilerlemesi konularına odaklanıyoruz.

Dünyada ve ülkemizde her türlü zorla çalıştırılmaya ve çocuk işgücünü kullanımına karşı olup bu tip kanun dışı uygulamaların engellenmesine yönelik inisiyatifleri destekliyoruz.

Çeşitliliğe ve fırsat eşitliğine dayanan bir insan kaynakları politikası izleyerek eğitim, performans ve kariyer yönetimi, ücretlendirme ve terfi aşamalarının her birinde teknik ve kişisel yetkinlik kriterlerine göre hareket ediyoruz. Kadın-erkek çalışan oranını yakın tutmaya özen gösteriyoruz. Bankacılık kadromuzda %53 kadın çalışan oranına ulaşarak politikamızın gereğini yerine getiriyoruz. 

Terfi sistemimizi fırsat eşitliği üzerine kuruyor ve performans odaklı terfi sistemini tercih ediyoruz. Performans ve başarı öncelikli olmak üzere tüm çalışanlarımızın üst pozisyonlara hazırlanması ve gelişim yolculukları üzerine çalışıyoruz.

İnsan kaynağımızı geliştirmede en önemli hedefi verimliliğin artırılması olarak görüyoruz. Bu hedefe ulaşmak için yönetim kadrolarından en az deneyimdeki çalışanlara kadar performans yönetimi sistemi uyguluyoruz. Güçlü bir performans yönetim sistemi oluşturulmasıyla, bu sistemin başarıyı ölçerken; kariyer yönetimi, ödüllendirme ve gelişim gibi İnsan Kaynakları’na ilişkin pek çok uygulamayı da desteklemeyi hedefliyoruz.

Potansiyeli yüksek, bir üst pozisyon için yeterli bilgi, beceri, deneyim ve yetkinliklere sahip olan çalışanlarımıza terfi imkanı tanıyor, teknik bilgi ve beceri doğrultusunda yatay gelişime de önem veriyoruz.

Yönetimin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğinin devamını sağlamak üzere yedekleme planlaması yaparak görev değişikliği çözümleri geliştiriyoruz. Yenilikçi, verimli ve karşılıklı güvene dayanan yeni çalışma modelleri ile iş-özel yaşam dengesinin korunmasına olanak sağlıyoruz.

İnsan Kaynakları Fonksiyonları

 • İşe Alım Fonksiyonu Banka’ya en uygun adayların doğru yöntem ve ölçme-değerlendirme araçları ile bulunmasından, yeni çalışanların Banka’ya adaptasyonundan ve güçlü işveren markalama çalışmalarından,
 • Organizasyonel Gelişim Fonksiyonu Çalışanların teknik, mesleki, yetkinlik ve liderlik gelişimlerinin ölçümlenmesinden ve kariyer planlamalarından,
 • Eğitim ve Gelişim Fonksiyonu Çalışanların teknik, mesleki, yetkinlik ve liderlik gelişimlerinin takibinden ve ilgili eğitimlerin tasarımlarının yapılmasından ve hayata geçirilmesinden,
 • Tutundurma ve Bağlılık Fonksiyonu Kişilerin Banka’ya olan bağlılık ve memnuniyetlerinin periyodik olarak ölçümlenmesinden, raporlanmasından ve sonuçlara göre aksiyon alınmasından,
 • İK Yönetimi Fonksiyonu Çalışanların yıllık sayısal hedeflerinin ölçüldüğü performans yönetim sisteminin uygulanmasından, ücret ve ödüllendirme süreçlerinden, çalışanların özlük haklarından, yasal otorite ve mevzuata uyumdan,

TSKB İnsan Kaynakları Departmanı sorumludur. 

Çalışan Bağlılığı

Kariyer gelişim, terfi, eğitim-gelişim gibi Banka uygulamalarının çalışan gözündeki algısını ölçmek üzere her yıl gerçekleştirdiğimiz Çalışan Bağlılığı Araştırması'nı 2023 yılında yineledik.

2023 yılında iş ortağımız AON Hewitt Kincentric ile yaptığımız çalışan memnuniyeti anketimize 347 kişi yanıt verdi, katılım oranı %84 oldu. Genel Memnuniyet puanımız %86 olarak ölçüldü. Çalışan bağlılığını geliştirme yönündeki çalışmalarımız, anket sonuçlarına da yansıdı.

Çalışan Bağlılığı Anketi’nin belli başlı sonuçları;

 • Çalışan bağlılığında en yüksek puan "İlk Kademe Yöneticiden Memnuniyet" ve "İş Birliği" boyutlarında elde edildi. İlgili boyutları “Çeşitlilik ve Kapsayıcılık” ve “İş Tatmini” takip etti.
 • "İş Tatmini" boyutu son 5 yıldır yükselen bir trend çiziyor.
 • "Toplumsal ve Çevresel Duyarlılık", "İşyeri Güvenliği", "Çalışan Sağlık ve Esenliği" ve "Eğitim & Gelişim" güçlü yönlerimiz arasında yerini aldı.
 • Kadın ve erkek çalışanlarımızın “Bağlılık” skorunda dengeli bir dağılım gözlemlendi.
 • "Şirketin değerleri benim kişisel değerlerimle örtüşüyor.", "Bu şirket çalışanlarının eğitim ve gelişimini kuvvetli bir şekilde destekler.", "Kurumumda, düşünce ve fikirlerim dikkate alınıyor.", "Bireysel farklılıkların ve değişik fikirlerin kabul gördüğü bir çalışma ortamımız var." ve "Bu şirkette, bana yeni beceriler kazandıracak görev/projelerde çalışmak için yeterli imkan vardır." soruları Bankacılık başta olmak üzere diğer sektörlere kıyasla en yüksek sonuca ulaştığımız sorulardan oldu.

Çeşitliliğe ve fırsat eşitliğine dayanan bir insan kaynakları politikası izleyerek, insan kaynakları uygulamalarının tamamında eşitlik ilkesini benimsemeye devam ettik. Bu kapsamda "Şirketimde kadın ve erkek çalışanlar eşit eğitim ve gelişim fırsatlarına sahiptir." sorusuna yanıt %93 olarak ölçüldü.

İş Ortamı

Vizyonu geniş, mesleki uzmanlığı ile piyasada örnek gösterilen, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı hedefleyen, gelişime açık çalışanlarımızla hedeflerimize doğru kararlı adımlarla ilerliyoruz.

Sürdürülebilir kurumsal başarının elde edilmesi adına, insan kaynakları uygulamaları kapsamında;

 • İnsan kaynağının TSKB politikaları doğrultusunda yönetimi,
 • Bireysel olduğu kadar ekipler seviyesinde de çalışan potansiyelinin keşfi ve geliştirilmesi,
 • İnsan kaynağının TSKB'nin faaliyetleri ve hedefleri konusunda etkileşimli ve derinlemesine bir diyalog içinde bulunması konularına odaklanıyoruz. İnsan haklarına saygılı ve katılımı teşvik edici modern bir iş ortamı sunmayı önemli bir hedef olarak benimsiyor, çalışanlarımızın yetkinlik ve uzmanlık bazlı gelişimlerinin sürekliliğini sağlıyoruz.

TSKB İnsan Kaynağı Yapısı

Çalışan Sayısı (Bankacı) Kişi %
Toplam 402 100
Kadın 212 53
Erkek 190 47
Ortalama Bankacı Kıdem 7 yıl
2023 yıl sonu verilere göre

Çalışanların Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı

Çalışan Sayısı (Bankacı) Kadın Erkek Toplam
Doktora 1 1 2
Yüksek Lisans 70 53 123
Üniversite Mezunu 133 136 269
Ön Lisans 6 0 6
Diğer 2 0 2
Toplam 212 190 402

TSKB’de Ücret

Çeşitliliğe ve fırsat eşitliğine dayanan bir insan kaynakları politikası izleyen TSKB, insan kaynakları uygulamalarının tamamında olduğu gibi ücret yönetiminde de cinsiyet eşitliğine uygun hareket eder. Pozisyon ve cinsiyet bazında ücret farkı dengesi sürekli olarak gözetilir.

2023 Yılı - Ortalama ve Medyan Ücretler Farkı (Kadın/Erkek)

Medyan Ücret Farkı (Kadın/Erkek) Ortalama Ücret Farkı (Kadın/Erkek)
Üst Yönetim % 0.00 % 3.83
Orta Yönetim % 4.11 % 6.02
Diğer Bankacı % 3.29 % 3.27

2023 yıl sonu itibarıyla kadınların aldığı maaşların erkeklerin aldığı maaşların medyan ücretler oran farkı 0.02, ortalama ücretler oran farkı ise 0.06’dır. (Dış denetimden geçmiş bilgi).

İnsan Hakları ve Çalışma Hayatı

TSKB olarak çalışmalarımızı BM İnsan Hakları Beyannamesi'ne, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne ve Türkiye'de insan haklarını ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeveye ve mevzuata tam uyumu hedefleyerek gerçekleştiriyoruz.

Çalışan ve insan haklarına dair düzenlemeler 30 Kasım 2012 itibari ile TSKB Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak devreye giren “TSKB Sürdürülebilirlik Politikası ve Klavuzu'nda” da önemli bir yer tutuyor.

Çalışan ve İnsan Hakları

Çalışanlarımıza, insan haklarına saygılı ve eşit fırsatlarla katılımı teşvik edici modern bir iş ortamı sağlamak için çalışıyor. Başarıyı ödüllendiren, eğitime önem veren, bireysel gelişimi ve inisiyatif almayı teşvik eden, güvenli bir iş ortamını sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz.

Dünyada ve ülkemizde her türlü zorla çalıştırılmaya ve çocuk işgücünü kullanımına karşı olup bu tip kanun dışı uygulamaların engellenmesine yönelik inisiyatifleri destekliyoruz.

TSKB İnsan Hakları Politikası’na buradan ulaşabilirsiniz.

Çeşitlik ve fırsat eşitliği, TSKB insan kaynağı politikasının önemli bir bileşenidir.

TSKB’de görev alan farklı kademedeki çalışanlar, Sürdürülebilirlik Politikamız gereği fırsat eşitliği alanında da yenilikçi ve katma değer yaratan çalışmalarına devam ediyor. 

TSKB Fırsat Eşitliği ve Kapsayıcılık Politikası’na buradan ulaşabilirsiniz.

TSKB Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikası’na buradan ulaşabilirsiniz.

Çeşitliliğe ve fırsat eşitliğine dayanan bir insan kaynakları politikası izleyen TSKB’de kadın-erkek çalışan oranının dengeli olması gözetiliyor ve TSKB üst yönetiminde görev alan kadın çalışan sayısının, Banka'nın çeşitlilik ve fırsat eşitliği politikalarının en somut göstergesidir.

TSKB kapsayıcı işyeri uygulamaları geliştirmek ve erişilebilirlik konularını işlerine entegre etmek için çalışıyor. Bunun bir parçası olan engelli istihdamını da yasal mevzuat uygun şekilde gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, Banka'da çalışan engelli çalışan sayısı 10'dur.

TSKB çalışanlarının bireysel sözleşmeleri bulunmakta olup, sendikaya bağlı çalışan bulunmamaktadır.

İş Ortamı 

İnsan haklarına saygılı ve katılımı teşvik edici modern bir iş ortamı sunmayı önemli bir hedef olarak benimsiyor, çalışanlarımızın yetkinlik ve uzmanlık bazlı gelişimlerinin sürekliliğini sağlıyoruz. 

Sağlık ve Güvenlik 

Çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir yaşam kalitesi sunma hedefimizi insan kaynakları politika ve uygulamalarında içselleştirdiğimiz bir kurumsal yaklaşım sergiliyoruz. 

TSKB'nin İstanbul'daki Genel Müdürlük binaları ile Ankara Şubesi'nde, Türkiye'de geçerli iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına tam uyum gözetiliyor. Bunlara ek olarak, dünyadaki çağdaş iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını dikkate alarak süreçlerimizi geliştirmeyi önemsiyoruz. 

İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında fiziksel koşullarımızı ve teknik alt yapımızı periyodik olarak kontrol ediyoruz.