search

Teknik Durum Değerlendirme

Sanayi tesisi ve enerji santrallerinin üretim operasyonları ve tedarik zinciri detaylı bir şekilde incelenerek verimlilik, kapasite kullanımı, güçlü ve gelişime açık yönleri teknik açıdan yorumlanır. Yatırımların inşaat dönemlerinde ise fiziksel ve mali ilerleme ile proje işleyişi değerlendirmesi yapılır. Üretim, bakım ve kalite kayıtları gözden geçirilir. Üretim hatları, makine ve ekipmanların performansları spesifikasyonlar ile karşılaştırılır, talep edilmesi halinde makine ve ekipman kondüsyonları ile kalan faydalı ömür tespitleri çalışmaya dahil edilir. İşletme giderleri incelenerek tasarruf imkanları yorumlanır. Tesisteki çevre yönetimi ile iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları gözden geçirilir. Tüm süreçleri kapsayacak şekilde kısa-orta-uzun vadelerde kapasite artışı, modernizasyon ve yenileme yatırımı ihtiyaçları değerlendirilir.

Teknik Fizibilite

Proje konusu yatırımın teknik ve finansal olarak yapılabilirliğinin tespiti için gerekli tüm teknik araştırmaların ve ayrıca detaylı mühendislik hesaplamalarının yapılması temel içeriktir. Projenin izin, lisans, anlaşma ve belgelerin tespiti, iş programının hazırlanması, güçlü ve zayıf yönlerin tespiti, fırsat ve risk potansiyellerinin belirlenmesi, temel düzeyde çevresel ve sosyal değerlendirme, teknolojik analiz, sonuç ve öneriler sunulması da temel içeriğe dahildir.

Proje Bazlı Teşvik Danışmanlığı

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, öncelikli ve hedef sektörlere yönelik olan ve proje bazlı teşvik sisteminden faydalanmak isteyen firmaların büyük ölçekli yatırım başvurularını kalkınma bankaları ve dış danışmanlar aracılığı ile almaktadır. Başvuru formatı içerisinde yatırım konusu üretim süreçleri, yatırıma yönelik iş planı ve tutarları ile yatırım sonrası oluşacak işletme maliyetleri detaylı olarak analiz edilir. Projelerde ayırt edici unsurlar olarak arz güvenliği, dışa bağımlılığı azaltma ve teknolojik dönüşümü sağlama kriterleri aranmaktadır. ‘’Etki Analizi’’ başlığında yatırımın getirileri; sektördeki arz güvenliğine ve ülkemizin rekabet gücüne yapacağı katkı, kapasite analizi, yer seçimi, yerli girdi oranları, Ar-Ge gelişimi, çevresel etkiler ve doğal kaynakların kullanımı, ithalatı azaltma, ihracatı ve istihdamı arttırmaya katkılar gibi birçok alt başlıkta detaylı olarak incelenir.

Sanayi Yatırımları Danışmanlığı

İmalat sanayii firmalarının yeni üretim hattı veya fabrika, modernizasyon ve kapasite artışı yatırımlarında, projenin tasarım aşamasından devreye alınmasına kadarki sürecin tamamında değişen kapsamlarda teknik destek verilir. Finansal danışmanlık ekibimizin sektör ve pazar araştırmasını takiben, ürün grupları ve yıllık üretim kapasiteleri belirlenir. Yatırımın hayata geçirilmesi için gerekli temel mühendislik hizmetinin alımı için teknik şartname oluşturulur ve doğru tedarikçi seçimi için teknik analizler yapılır. İnşaat, makine-ekipman ve diğer yatırım tutarları ile geleceğe dönük yıllık işletme giderlerinin belirlenmesini takiben, finansal danışmanlık ekibimiz ile birlikte yatırım fizibilitesi hazırlanır. Yatırım kararını takiben sırasıyla detay mühendislik çalışmalarının yaptırılması, yatırım iş planı ve zaman etüdünün hazırlanması, tedarikçi ve yüklenici seçimleri, tedarik süreci süreçlerinin yürütülmesi ve nihayet inşaat ve tesisin devreye alınması süreçlerinin tamamında teknik danışmanlık hizmetleri sağlanır. Yatırımcının yatırımından en yüksek getiriyi elde etmesi ve projeyi en doğru şekilde hayata geçirebilmesi için bir çözüm ortağı olarak çalışmalar yapılır.

Yatırım ve Operasyon İzleme

Sanayi tesisi ve enerji santrallerinin yatırımlarına ilişkin çalışmaların proje takvimine uygunluğu, yatırım harcamalarının kontrolü, yatırımın fiziki ilerleme durumu (inşaat, mekanik, elektrik), idari izin süreçlerinin güncel durumu gibi parametrelere bakılarak yatırımın güncel durumu tespit edilir. Kapsam, takvim ve bütçe bakımından plandan sapmalar analiz edilerek raporlanır.

Yatırım sonrasındaki işletme dönemine ilişkin iş süreçlerinin, etkinlik ve verimlilik açılarından sektör geneliyle karşılaştırma yapılarak fotoğrafı çekilir. Ürün grupları ve proseslere ait girdi-çıktılar analiz edilir, darboğazlar belirlenir, hedeflenen performansa kıyasla gerçekleşen üretimler değerlendirilir.