search

Global Kaynaklarımız

Dünyadaki iş birliklerimizle büyüyoruz

TSKB olarak kurulduğumuz günden bu yana büyüme hedeflerimiz doğrultusunda global iş birlikleri kuruyor, varlığımızı kaynaklarımızdan aldığımız güçle büyütüyoruz.

Dünya Bankası (International Bank for Reconstruction and Development - IBRD)

1950 yılında Dünya Bankası’nın da desteği ile kurulan TSKB, kuruluşundan bu yana Dünya Bankası (IBRD) ile Türkiye ekonomisine katma değer sağlayan muhtelif sektörlerdeki projelerin finansmanı amacıyla yakın iş birliği içinde çalışmaya devam etmektedir. Bu iş birliği ile TSKB, özel sektör kuruluşlarına kredi verdiği gibi, toptancı bankacılık (APEX Bankacılığı) kapsamında finansal kiralama ve faktoring şirketleri, ticari bankalar ve katılım bankaları aracılığıyla KOBİ ve ihracatçı firmalara da kredi sağlamaktadır. Son dönemde, 2016 yılında imzalanan ve 2021 yılında ek finansman sağlanan “Jeotermal Geliştirme Projesi”ne ek olarak, 2018 yılında imzalanan “Kapsayıcı Finansmana Erişim Projesi” ile kadın istihdamı ve geçici koruma altındaki Suriyelilerin (GKAS) yoğunlukta yaşadığı gelişmekte olan bölgeler desteklenmeye devam edilmektedir.

Avrupa Yatırım Bankası Grubu (EIB Group)

-Avrupa Yatırım Bankası (European Investment Bank - EIB)

Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve TSKB işbirliğinin temelleri, 1966 yılına dayanmaktadır. Süregelen yıllar içerisinde her iki kurumun sürdülebilir kalkınma misyonları ve Türkiye’nin içinde bulunduğu dönemdeki ihtiyaçları doğrultusunda sanayi sektörünün desteklenmesi, otoprodüktörler, endüstriyel kirliliğin önlenmesi, depremden etkilenen bölge ve sektörlerdeki yatırımların desteklenmesi, Kobi’ler ve orta ölçekli firmaların finansmanı, sürdürülebilir turizm, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, kaynak verimliliği ve çevre yatırımlarının finansmanı gibi temalarda işbirliği yapmıştır. 50 yılı aşan bu iş ortaklığı yelpazesinde TSKB ayrıca EIB’nin toptan bankacılık (APEX) ve risk sermayesi iştiraki kredilerine de aracılık etmiştir.

Sırasıyla 2014 ve 2016 yıllarında imzalanan Avrupa Yatırım Bankası Enerji ve Çevre/A ve B Kredileriyle Türkiye genelinde yenilenebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliği ve sınai süreçlerin çevresel verimliliklerini önemli ölçüde artıracak nitelikteki küçük ve orta ölçekli yatırımlara finansman sağlanmaktadır. Söz konusu kredi programları Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın geri ödeme garantisi ile temin edilmiştir. AYB Kredisi ile bir projeye azami olarak yatırım tutarının %50’si kadar finansman sağlanabilmekte olup, vade yapısı finanse edilmesi planlanan projenin niteliğine göre belirlenmekte beraber asgari alt-kredi vadesi 4 yıldır.

-Avrupa Yatırım Fonu (European Investment Fund - EIF)

TSKB, AYB Grubu üyesi Avrupa Yatırım Fonu’nun (EIF) 2006 yılında küçük hissedarlar grubu olan finansal kurumlar arasına katılmıştır. TSKB, 2015 yılında EIF’in davetiyle Türkiye Büyüme ve İnovasyon Fonu’na (Turkish Growth and Innovation Fund) 20 milyon Avro tutarında finansal taahhüt ile katılımda bulunmuştur. 2016 yılında ise Türkiye genelinde özel sektörde yer alan inovatif KOBİ’ler ve orta boy şirketlerin finansmana erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla EIF ile InnovFin Garanti Anlaşması ile katkısını devam ettirmiştir.

Alman Kalkınma Bankası (Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW)

1969 yılında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Federal Almanya Hükümeti arasında imzalanan ilk anlaşmanın ardından TSKB ve Alman Kakınma Bankası (Kreditantalt für Wiederaufbau - KfW) arasında ilk kredi sözleşmesi imzalanmıştır.

2019 yılında iş ortaklıklarının 50. yılını kutlayan TSKB ve KfW, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma yolculuğuna önemli katkılarda bulunmuştur. Ortak misyon ve hedefler kapsamında KOBİ’lerin finansmanı, sanayide çevre koruma önlemlerinin desteklenmesi, belediye altyapı yatırımlarının finansmanı ve özellikle 2008 yılında imzalanan ilk İklim Koruma Programı ile başlayan kredi anlaşmaları ile iklim değişikliği ile mücadele kapsamında yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, kaynak verimliliği temalarında finansman desteği sağlanmaktadır. TSKB ayrıca KfW’nin toptan bankacılık (APEX) kredisine de aracılık etmiştir.

Uluslararası inisiyatifler altında kurumsal işbirliklerini devam ettiren iki kurum arasındaki sinerji KfW’den sağlanan teknik danışmanlık ve çalışan değişimi programları ile zenginleştirilmiştir.

İslam Kalkınma Bankası (Islamic Development Bank - IsDB)

TSKB ile IsDB işbirliği 1980 yılına dayanmaktadır. Söz konusu dönemde iş birliğimiz ilk olarak IsDB’nin Türkiye’deki firmalara yaptığı sermaye yatırımlarına aracılık faaliyetleri ile başlamıştır. Daha sonra 2010 yılında uygun finansman modelinin belirlenmesi amacıyla IsDB ile görüşmeler başlamış ve yapılan görüşmeler neticesinde “Kısıtlı Mudaraba” finansman yönteminin uygulanmasına karar verilmiştir. Sağlanan toplam 220 milyon USD kaynak Türkiye genelinde yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin finansmanında kullanılmış olup söz konusu Kısıtlı Mudaraba modeli IsDB’nin diğer ülkelerde de uyguladığı başarılı bir model haline gelmiş ve IsDB’nin Başarı Hikayeleri “Success Story” arasına girmiştir.

Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (Council of Europe Development Bank - CEB)

TSKB, 2004 yılından bu yana yakın iş birliği içinde olduğu Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası’ndan (CEB) Türkiye genelinde mikro, küçük ve orta ölçekli firmaların yeni istihdam olanakları yaratma veya mevcut istihdamı koruma hedefleri doğrultusunda gerçekleştirecekleri yatırımların finansmanı amacıyla kaynak temin etmektedir. Toptancı Bankacılık (APEX Bankacılığı) modeli kapsamında TSKB, finansal kiralama şirketleri aracılığı ile çok sayıda KOBİ’ye finansman desteği sağlamaktadır.

Fransız Kalkınma Ajansı (Agence Française de Développement - AFD)

2005 yılından bu yana devam eden Fransız Kalkınma Ajansı (Agence Française de Développement, AFD) ve TSKB iş birliği ile geçmiş yıllarda KOBİ, enerji ve sürdürülebilir turizm temalarında uygun projelere kaynak sağlanmıştır. TSKB, kaynak temalarına Aralık 2016’da AFD ile imzaladığı kaynak anlaşması ile “İş Sağlığı ve Güvenliği” ile birlikte “Kadın İstihdamı” alanlarını da eklemiştir. 2019 yılında bu kredinin devamı niteliğinde imzalanan anlaşma ile, Türkiye’de faaliyet gösteren, çalışma ortamında cinsiyet eşitliğini gözeten ve kadınların istihdama katılmasına fırsat tanıyan veya bunu aksiyon planları ile taahhüt eden firmaların yatırımlarına finansman sağlanmaya devam edilmektedir.

Japon Uluslararası İşbirliği Bankası (Japan Bank for International Cooperation - JBIC)

Kökleri 1985 yılına dayanan ve 2000 yılında sağlanan depremlerden etkilenmiş KOBİ’leri desteklemeyi amaçlayan kredi ile zenginleşen Japon Uluslararası İş Birliği Bankası (JBIC) ve TSKB iş birliği, en son 2015 yılında imzalanan “JBIC Yeşil Kredisi” ile devam etmiştir. Bu kredi ile, Türkiye’nin enerji üretim kapasitesinin artırılması amaçlanırken, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin finansmanı ile düşük karbonlu ve daha verimli bir üretim düzeyine geçişi sağlayan yatırımlara yönelik destek sağlanmaktadır. 2022 yılında ise, Türkiye genelinde sera gazı emisyonlarının azaltılmasını amaçlayan yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımları ile ileri teknoloji destekli projelere finansman sağlamak amacıyla, “JBIC Yeşil Kredisi 2” kredi sözleşmesi imzalanmıştır.

Uluslararası Finans Kurumu (International Finance Corporation - IFC)

IFC, 1963 yılında 15%’lik bir pay ile TSKB’nin en büyük ikinci sermayederi olmuş, sermayedarlığı 1979 yılına kadar devam etmiştir. IFC’den 2004 yılında Sermaye Benzeri Kredi alan TSKB ile IFC arasında temalı kredilerde iş birliği 2012 yılında başlamış ve takip eden yıllarda ivme kazanmıştır. 2012, 2013, 2015 ve 2017 yıllarında temin edilen krediler ile iklim değişikliği ile mücadele çatısı altında çevre, yenilenebilir enerji, enerji verimlliği, kaynak verimliliği, yeşil bina, ar-ge ve inovasyon, ve diğer iklimle ilişkili özel projelere finansman desteği sağlanmıştır. 2022 yılında temin edilen kredi ile kadınların istihdama katılmasını destekleyen ve çalışma ortamında cinsiyet eşitliğini gözeten firmalara finansman desteği sağlanmaktadır.

2011 yılında ise TSKB ve IFC arasında Küresel Ticaret Finansmanı Programı başlığı altında imzalanan garanti anlaşması ile dış ticaret işlemlerinin zenginleşmesine olanak sağlamaktadır.

Asya Altyapı Yatırım Bankası (Asian Infrastructure Investment Bank - AIIB)

Temelleri 2016 yılında atılan kuruluş ile TSKB ilk kredisini 2018 yılında imzalamıştır. Söz konusu kredi ile AIIB dünya çapında ilk kez bir bankaya özel sektör yatırımlarına aktarılmak üzere fon sağlamıştır. Aynı zamanda AIIB’nin T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi altında Türkiye’ye verdiği ilk kredi olma özelliğini taşımaktadır Söz konusu kredi kapsamında Türkiye genelinde özel sektörde yer alan firmaların yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, ulaşım, enerji iletimi, atık su yönetimi ve telekomünikasyon yatırımlarının finansmanı sağlanmaktadır.

AIIB ve TSKB iş birliği, 2020 yılında “Covid-19'un Ekonomiye Olumsuz Etkilerini Azaltmaya Yönelik AIIB Kredisi” ile devam etmiştir. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi altında sağlanan bu kredi ile Türkiye’nin altyapı ve üretim sektörlerinde faaliyet gösteren ve Covid-19’dan olumsuz etkilenen firmaların işletme sermayesi ve likidite ihtiyaçlarının desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction and Development - EBRD)

EBRD ile TSKB arasındaki ilk iş birliği 2011 yılında imzalanan tarım kredisi ile başlamıştır. İlerleyen dönemlerde artan iş birliği ile birlikte sırasıyla 2014 ve 2017 yıllarında yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve kaynak verimliliği projelerinin finansmanına yönelik kredi sözleşmeleri imzalanmıştır. Bunun yanı sıra EBRD ile birlikte kofinansman alanında da iş birliğimiz bulunmaktadır. Söz konusu iş birliği kapsamında en son 2019 yılında firmalara toplamda 100 milyon Euro tutarında finansman aktarılmasına imkan sağlayan kofinansman anlaşması imzalanmıştır. 2022 yılında ise EBRD ile Yeşil Ekonomi Finansman Fonu ("GEFF") çerçevesinde Türkiye'de yeşil ekonomiyi destekleyen teknoloji ve hizmetlere finansman sağlamak üzere firmaların iklim değişikliği ile mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji de dahil olmak üzere, yeşil ekonomi yatırımlarının desteklenmesi amacıyla kredi sözleşmesi imzalanmıştır.

Çin Kalkınma Bankası (China Development Bank – CDB)

TSKB, Çin Kalkınma Bankası (CDB) ile ilk kredi anlaşmasını T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı geri ödeme garantisi ile 2019 yılında imzalamıştır. Bu kredi CDB’nin T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi altında Türkiye’ye verdiği ilk kredi olma özelliğini taşımaktadır. Aynı zamanda, bu kredi CDB’nin Türkiye’de sağladığı ilk uzun vadeli kaynaktır. Kredi, Çin Halk Cumhuriyeti tarafından yürütülen “Bir Kuşak Bir Yol Girişimi” (Belt and Road Initiative) kapsamında temin edilmiş olup, Türkiye’deki üretim sanayi, KOBİ, enerji, altyapı, sağlık ve eğitim projelerinin desteklenmesini amaçlamaktadır.

Avusturya Kalkınma Bankası (Oesterreichische Entwicklungsbank - OeEB)

Avusturya Kalkınma Bankası (Oesterreichische Entwicklungsbank, OeEB) ile 2014 yılında imzalanan kredi sözleşmesi ile TSKB, yenilenebilir enerji ile enerji verimliliği projelerine destek vermektedir.