search

Dijital Dönüşüm Durum Analizi

Endüstri 4.0 kapsamında kağıtsız ve otonom fabrikalar yaratabilmek için değer zinciri boyunca tüm süreçlerin dijital dönüşümü tamamlaması gerekir. ‘’Endüstri 4.0 Olgunluk Testi’’ kullanılarak, üretim süreçleri 6 farklı boyutta ve 18 başlıkta analiz edilir. Saha ziyaretleri, gözlemler ve incelemeler yardımıyla firmanın ve üretim tesislerinin dijital dönüşüm stratejilerinin etkinliği, değer zinciri üzerinde kullanılan dijital teknolojiler, sensör, haberleşme ve büyük veri analitiği altyapısı, veri toplama, işleme ve son kullanıcı entegrasyonu gibi birçok farklı boyuttaki olgunluk seviyeleri 0-5 puan arasında değerlendirilir. Yapılan durum analizi çalışması, dijital dönüşüm yol haritası çalışmasına girdi teşkil etmekle beraber, geliştirilebilecek dijital dönüşüm projeleri için aydınlatıcı bir görev görmektedir.

Endüstri 4.0 Yol Haritası Danışmanlığı

Endüstri 4.0 Durum Analizi çalışmasından faydalanılarak, uzun vadeli bir vizyon içerisinde katma değerli ürün ve hizmetler, yeni iş modelleri ile Ar-Ge ve dijital inovasyonu geliştirecek adımların atılmasını sağlayacak stratejiler belirlenir. Kısa, orta ve uzun vadede odaklanılacak stratejileri gerçekleştirmek için SMART hedefler oluşturularak, organizasyonel boyutlar değerlendirilir. Belirlenmiş hedeflere ulaşmak için gereken aksiyon planları hazırlanarak, hedeflerin sahibi olacak kurumsal ekiplerle birlikte şekillendirilerek nihai şekline getirilir. Yol Haritası raporunun, üst yönetimin oluru ve desteği ile resmi bir strateji belgesi haline getirilmesinde yönetsel ve teknik destek verilir.

Dijital Dönüşüm Proje Danışmanlığı

Endüstri 4.0 Yol Haritası belgesi rehber alınarak süreç modellemeleri yapılır ve dijital dönüşüm kullanım senaryoları oluşturulur. Belirlenen dijital dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesi sürecinde teknik şartnamelerin hazırlanması, tedarikçilerden alınan tekliflerin kapsam açısından şartnameye uyumunun değerlendirilmesi ve tekliflerin aynı baza getirilmesine destek olunur. Tekliflerin fiyat, kalite ve termin açılarından kıyaslanması ile doğru tedarikçi seçimine yönelik görüş oluşturulur. Hayata geçirilecek projelerin saha uygulaması ve şartnameye uygunluk kontrolü yapılarak projelerin sorunsuz yürütülmesi için tarafsız görüş bildirimi yapılır.