search
logo

Dünyada kabul görmüş sürdürülebilirlik yaklaşımlarını iş dünyasına entegre ediyoruz.

Sürdürülebilirlik alanındaki güçlü iştirakimiz Escarus – TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş. ile geliştirdiğimiz sinerjik işbirliği kapsamında, dünyada kabul görmüş sürdürülebilirlik yaklaşımlarını iş dünyasına entegre ediyoruz.

arrow
STRATEJİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
arrow
Sürdürülebilirlik Stratejisi Geliştirme
arrow
Paydaş Analizi ve Önceliklendirme
arrow
Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemleri
arrow
İklim Riskleri Yönetimi
arrow
Sürdürülebilir Finans Danışmanlığı
arrow
OPERASYONEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
arrow
Çevresel ve Sosyal Durum Değerlendirme ve İzleme
arrow
Enerji Verimliliği Danışmanlığı
arrow
Kaynak Verimliliği Danışmanlığı
arrow
Cinsiyet Eşitliği Programı Sertifikası (CEPS)
arrow
ARAŞTIRMA, RAPORLAMA ve EĞİTİM
arrow
Sürdürülebilirlik Raporlaması
arrow
Entegre Raporlama
arrow
CDP ve Karbon Envanteri Raporlaması
arrow
İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü (TCFD) Raporlaması
arrow
Eğitimler ve Çalıştaylar
arrow
Avrupa Yeşil Mutabakatı Araştırmaları
arrow
İhtiyaca Özel Araştırma Raporları

STRATEJİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilirlik Stratejisi Geliştirme

Her kurumu sürdürülebilirlik konusunda harekete geçmeye teşvik eden farklı gereklilikler, beklentiler veya hedefler bulunmaktadır. Sürdürülebilirlik stratejisinin kurgulanmasında bu parametreler büyük önem arz etmektedir.

Stratejik yönetim; koşulların hızlı değiştiği günümüz şartlarında şirketlerin hedeflerine ulaşabilmesi için doğru stratejiler geliştirilmesini, bu stratejilerin etkin bir şekilde uygulanmasını ve sonuçların değerlendirilerek öngörülen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının izlenmesini sağlayan bir yönetim yaklaşımıdır.

Sürdürülebilirlik stratejisi ise, bir şirketin/kurumun sürdürülebilirlik politikası çerçevesinde amaçlarına ulaşmak üzere hangi kaynakları ne şekilde kullanacağının, hangi yönetsel ve operasyonel adımları atacağının, mevcut faaliyet ve iş süreçlerini bu politikaya nasıl uyarlayacağının belirlendiği yol haritasıdır.

Sürdürülebilirlik stratejisi çalışmalarında Escarus; birlikte çalıştığı şirketlerin/kurumların mevcut durumda hangi seviyede olduklarını boşluk analizi çalışmasıyla saptamakta, mevcut durumla hedeflenen durum arasındaki farkı ortadan kaldıracak önlemleri belirlemekte ve bunları hayata geçirmeye odaklanmaktadır. İşin niteliğine ve beklentilerin kapsamına göre değer zinciri analizi, rekabet analizi, paydaş analizi, pazar analizi ve sektörel analiz gibi çeşitli yöntemlere de başvuran Escarus, strateji geliştirme çalışmalarında her bir sektör ve kurum/şirket bazında farklılaşan çözümler sunmaktadır.

Geliştirilen sürdürülebilirlik stratejisinin danışan kurumlar tarafından planlı bir şekilde uygulanması ve yönetilmesi büyük önem arz etmektedir. Escarus tarafından oluşturulan ve danışan kurumlarca uygulamaya konulan stratejinin düzenli olarak denetlenmesi ve geliştirilmesi sürdürülebilir kalkınmayı kalıcı hale getirecek önemli bir adım olarak değerlendirilmelidir.

Paydaş Analizi ve Önceliklendirme

Bir kurumun sürdürülebilirlik stratejisini belirlerken dikkate alması gereken en önemli veriler arasında, paydaş analizi sonuçları yer almaktadır. Kurumların paydaşları nezdinde sürdürülebilirlik önceliklerinin ve algılarının belirleneceği analitik çalışmalar paydaş analizi kapsamında yapılmaktadır.

Escarus paydaş analizi çalışmalarında nicel yaklaşımın yanı sıra nitel bir perspektif de sunmaktadır. Paydaş analizi projelerinin yürütülmesi nitel ve nicel araştırma olmak üzere iki aşamaya bölünmektedir. Her iki metodolojinin kullanılmasıyla gerçeğe en yakın paydaşlık deneyimi öyküsüne ulaşılmaktadır. Yapılan analizin bir bütünlük arz etmesi için hem derinlemesine görüşme hem de anket aşamalarında aynı kavramsal çerçeve kullanılmaktadır. Böylece nitel ve nicel araştırma kısımları birbirini besleyen bir çerçeve içerisinde ele alınmaktadır.

Escarus, paydaş analizinin nicel araştırma kısmında online anket metodunu kullanmakta, yönlendirdiği sorularla kurumun algısını ve sürdürülebilirlik önceliklerini ölçmektedir. Nitel araştırma kısmında ise, hedef kitlenin kendi doğal iş ortamında yürüttüğü derinlemesine görüşmeler yoluyla algı ve tutumları ortaya çıkarmaktadır.

Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemleri

Sürdürülebilirlik başlığının çok farklı bölüm ve disiplinleri etkileyen bir kavram olması sebebiyle, çoğunlukla kurum içinde sahiplenilmesi ve etkin yönetilmesi zor olabilmektedir. Escarus tarafından kurumlara özel olarak tasarlanan Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi (SYS) ve Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi (ÇSYS) Projeleri, sürdürülebilirlik, çevresel ve sosyal yönetişiminin kurum için bir iş modeli olarak kurgulanmasını ve kurumun tüm süreçlerine entegre edilmesini amaçlamaktadır.

Escarus 2011’den bu yana yurt içi ve yurt dışında birçok farklı kuruluşa SYS ve ÇSYS altyapısı kurulması hizmeti sunmuştur. Bu projelerin ana amacı, sürdürülebilirlik performansını takip etmek ve çevresel, sosyal/itibari risklerin sistematik bir şekilde yönetilmesini sağlamaktır. Sürdürülebilirlik / Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi ile kurumların birbirinden bağımsız “ekonomik-çevresel-sosyal-yönetsel” faaliyetlerinin doğrudan kurum stratejisi ve iş sonuçlarıyla ilişkilendirilmesi, konunun kurum kültürü çerçevesinde içselleştirilmesi ve stratejik sürdürülebilirlik yol haritasının oluşturulması hedeflenmektedir.

Bugün gelinen noktada Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi / Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi olarak anılan sistemler; kurumsal yönetişim yapılanmasının ve politikalar/taahhütler geliştirilmesinin yanı sıra; çevresel etkilerin ölçümü, atık yönetimi, karbon emisyon yönetimi, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, çalışma şartları, eğitim, paydaş iletişimi ve sürdürülebilirlik raporlaması alt yapısı gibi farklı olguları da içeren entegre sistemlere dönüşmüşlerdir.

Escarus’un SYS/ÇSYS proje yaklaşımı farklı sürdürülebilirlik temalı endeks metodolojileri, ISO 14001, ISO 14064 ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları gibi temel yaklaşımlar üzerine inşa edilmiş bir yapıdır. Etkin bir yönetim sisteminin temel içerikleri kurumun dinamikleri, iç işleyişi ve hassasiyetleri özelinde kurgulanmalıdır ve kuruma özel uyarlanmış olmalıdır. Bu sebeple Escarus tarafından kurulan altyapı, müşterinin beklentisi doğrultusunda ve işbirliği yaptığı/yapmayı planladığı paydaşların beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlanmaktadır.

Tasarlanan sitemler kurumun görüşleri doğrultusunda son haline getirilirken aynı zamanda kuruma özel olarak hazırlanan eğitimler ve atölye çalışmaları ile konunun kurum içinde sahiplenilmesi ve kapasite gelişimi sağlanmaktadır. Escarus tarafından tercihe göre sunulan uzaktan destek sürecinde ise kurum içinde sistemin içselleştirilmesi sürecinde yardımcı olunmaktadır.

İklim Riskleri Yönetimi

İklim değişikliğinin etkilerinin güçlü biçimde hissedildiği günümüzde, şirketler bu değişimin stratejileri, operasyonları ve hedeflerine olan etkilerini anlamak ve bu etkileri yönetmek için çözüm arayışı içerisindedir.

Escarus tarafından kurumlara özel olarak tasarlanan İklim Riskleri Yönetimi (IRIY) projeleri iklim değişikliğinin şirketler için bir iş modeli olarak kurgulanmasını ve kurumun tüm süreçlerine entegre edilmesini amaçlamaktadır.

Escarus şirketlere iklim değişikliği kaynaklı risklerinin belirlenmesi, söz konusu risklerin gerçekleşme olasılığı ve etkilerinin değerlendirilerek bunların önlenmesi için atılacak adımların tespit edilmesi, söz konusu risklerin gerçekleşmesi durumunda yaşanması muhtemel finansal ve finansal olmayan etkinin tanımlanması ve tespit edilen risklerin mevcut yönetim/karar verme süreçlere entegrasyonu konusunda hizmetler sunmaktadır.

Escarus’un İRİY proje yaklaşımı; farklı sürdürülebilirlik temalı endeks metodolojileri olan CDP, TCFD, Bilim Temelli Hedefler gibi temel yaklaşımlar üzerine inşa edilmiş bir yapıdır. Etkin bir yönetim sisteminin temel içerikleri; kurumun dinamikleri, iç işleyişi ve hassasiyetleri özelinde kurgulanmalıdır ve kuruma özel uyarlanmış olmalıdır. Bu sebeple, Escarus tarafından kurulan altyapı müşterinin beklentisi doğrultusunda ve iş birliği yaptığı/yapmayı planladığı paydaşların beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlanmaktadır.

Sürdürülebilir Finans Danışmanlığı

Çevresel, sosyal ve yönetişimle ilgili (ESG) unsurları iş ve yatırım kararlarına entegre eden ürün ve hizmetler, sürdürülebilir finans dünyasının temelini oluşturmaktadır. Yeni yatırımların ve finansman araçlarının doğaya, topluma ve insana olumlu katma değer sağlaması anlayışı giderek daha fazla yatırımcının ilgisini çekmektedir. Sürdürülebilir finans ürünleri, aynı zamanda çevresel ve sosyal gelişim yatırımları için alternatif finansman kaynağı da yaratmaktadır. Bu noktada sürdürülebilir finansman mekanizmalarının ve araçlarının doğru kurgulanması stratejik önem taşımaktadır.

Escarus, finans kuruluşları ve şirketlere sürdürülebilir finans alanında stratejik danışmanlık hizmetleri vermektedir. Kurumun ihtiyaç ve kapasitesi doğrultusunda;

 • Sürdürülebilir finansman portföyünün analizi
 • Yeşil/sosyal/sürdürülebilir tahvil danışmanlık hizmetleri (SKA, cinsiyet eşitliği, su vb. temalı tahvil çerçevelerinin geliştirilmesi)
 • İkinci taraf görüş hizmetleri
 • Etki raporlaması
 • Sürdürülebilir finans ürün ve hizmetlerinin kurgulanması
 • İklim finansmanı araçlarının geliştirilmesi hizmetleri sunulmaktadır.

OPERASYONEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Çevresel ve Sosyal Durum Değerlendirme ve İzleme

Teknik, çevresel ve sosyal riskler çoğu zaman zor/az görünür bir nitelik taşırlar. Az görünür ya da görünmez olan riskler bir yatırımın farklı aşamalarında ortaya çıkarlar ve genellikle de yönetilmesi açısından önemli sorunlara yol açarlar. Escarus tarafından çeşitli projeler için; fizibilite aşamasında planlanan boyutlar ve olası riskler, yatırımcının tecrübesi ve yetkinliği, yatırımın hayata geçeceği ev sahibi ülkenin beklentileri, yatırımın değer zincirinin uygunluğu gibi birçok unsur dikkate alınarak bir “Mevcut Durum Değerlendirme” çalışması yapılmaktadır.

Bu çalışma projeye kredi veren veya yatırım yapan kuruluşlar için oldukça önem taşımaktadır. Çünkü oluşabilecek herhangi bir teknik, çevresel ve sosyal risk; projenin beklenen üretimi sağlayamamasına ve/veya üretimin durmasına ya da yatırımcının ciddi bir maddi ve/veya itibari hasara uğramasına yol açabilmektedir. Süreçlerden herhangi birinde oluşabilecek bir uygunsuzluk kredi veren/ yatırımcı kuruluşlar için itibari risk, teminat riski ve/veya kredinin geri ödemesini aksatacak finansal riskler doğurabilmektedir.

Escarus bu ihtiyaçların karşılanması amacıyla sektördeki tecrübesi ve uzman kadrosu ile inşaat ya da işletme aşamasında olan tesislerde teknik, çevresel ve sosyal durum değerlendirme ve izleme çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bahsedilen çalışmalar isteğe ve ihtiyaca göre, hem Ekvator Prensipleri, IFC Performans Standartları, Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Çevre Standartları, Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası (EBRD) Performans Kriterleri gibi Uluslararası Finans Kuruluşlarının kriterleri hem de yerel mevzuat ışığında hazırlanabilmektedir.

Enerji Verimliliği Danışmanlığı

Şirketlerin kârlılıklarını artırmaları ve finansal sürdürülebilirliklerini sağlamaları için en etkili araçlardan biri enerji verimliliğidir. Özellikle de bugünün imalat sanayiinde, rekabetçiliğin artmasına ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına destek sağladığı için enerji verimliliği öncül bir role sahiptir. Her ne kadar bir sektörden diğerine değişkenlik gösterse ve temelde proseslerin enerji yoğunluğuna bağlı olsa da bütün tesislerde hayata geçirilmeyi bekleyen bir enerji tasarrufu imkânı daima mevcuttur. Bu dinamik potansiyelin büyüklüğü ise ancak esaslı ve düzgün bir enerji yönetim sisteminin kurulmasıyla anlaşılabilir.

Enerji verimliliği önlemlerin bir kısmının (güçlendirilmiş iş sağlığı ve güvenliği, iş kazası sayılarının azaltılması, daha iyi sağlık ve konfor şartları vb.) finansal faydasını hesaplamak güçtür. Yine de kalite artışı, operasyon ve bakım maliyetlerindeki düşüş, artan işgücü verimliliği, su kullanımının azaltılması, çevresel etkilerin en aza indirilmesi vb. gibi bazı faydaların parasal karşılığını ölçmek mümkündür. Bu olgu, enerji verimliliğinin bütüncül bir bakış açısıyla, finansal sürdürülebilirlik, kaynak verimliliği ve çevresel riskler gibi ilgili diğer konularla birlikte ele alınması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Sürdürülebilirlik ilkeleri ışığında faaliyetlerini yürüten bir şirket olarak Escarus, enerji verimliliğine yönelik hizmetleri bütünleşik yaklaşımla ele almaktadır. Mali analizdeki güvenilir yetkinliği ve doğrulanmış performansı güçlü sürdürülebilirlik altyapısıyla zenginleşmektedir. Escarus Türkiye’nin ilk kalkınma bankası olan TSKB’nin enerji verimliliği projelerini değerlendirme ve finanse etmeye yönelik engin tecrübesinden yararlanmakta, aynı zamanda bu birikimi sürdürülebilirlikle ilgili proje ve araştırmalarla daha da güçlendirmektedir.

Kaynak Verimliliği Danışmanlığı

Escarus müşterilerinin kaynaklarını ve operasyonlarını daha verimli yönetmesini ve farklı alanlardaki maliyetlerini azaltmasını sağlayan çözümler sunmaktadır. Kaynak verimliliği alanındaki bütünsel yaklaşımı ile malzeme ve enerji ihtiyaçlarının düşürülmesini, geri dönüşümün güçlendirilmesini ve atıkların azaltılmasını sağlayacak verimlilik artırıcı çözümler geliştirmektedir.

Uzun vadeli başarı ve performansları için müşterilerinin tüm operasyonlarını uçtan uca değerlendiren Escarus; kaynak verimliliği kapsamındaki risklerinin belirlenmesi, buna bağlı stratejilerin geliştirilmesi ve kaynaklarının sistematik bir şekilde yönetilmesi konularında katkı sağlamaktadır.

Kaynak verimliliği alanında farklı platformlarda geliştirilmiş yaklaşımlar ile ulusal ve uluslararası iyi uygulama örneklerini bir potada buluşturan Escarus, müşterilerinin faaliyet gösterdikleri sektörlerdeki ihtiyaçlarına uygun ve verimlilik artışını destekleyecek en doğru çözümleri sunmaktadır.

Cinsiyet Eşitliği Programı Sertifikası (CEPS)

Kadınlar ile erkeklerin yaşamın tüm alanlarına eşit ölçüde eşit şekilde katılımları ve fırsatlara eşit şekilde erişebilmeleri anlamına gelen toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hakları alanındaki en önemli kavramlardan biridir. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesinde iş dünyasının önemli bir rolü vardır.

Escarus tarafından geliştirilen Cinsiyet Eşitliği Programı Sertifikası (CEPS) ile kurumsal ölçekte toplumsal cinsiyet eşitliğinin ölçülmesi, şirket faaliyetleri kapsamında uygulamaların etüt edilmesi ve kurumlara özel cinsiyet eşitliği yol haritalarının geliştirilmesi ve faaliyetlerin sertifika ile belgelendirilmesi amaçlanmaktadır.

Escarus, program boyunca kurumlar tarafından yürütülen, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesine yönelik mevcut faaliyetlerin analiz edilerek kurum içi strateji ve uygulamaların geliştirilmesine destek olmaktadır. Program sonunda Cinsiyet Eşitliği Programı Sertifikası (CEPS) alan şirketler, faaliyetleri ve işe alım süreçleri ile toplumsal cinsiyet eşitliğine ve istihdamda kadın güçlenmesine duyarlı olduklarını ulusal ve uluslararası kamuoyu nezdinde tescil ettirmiş olurlar. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda sertifika sahibi olmak, müşteriler için bir tercih sebebidir ve firmaların marka değerinin artmasına katkı sağlar.

Program kapsamında gerçekleştirilen değerlendirmeler TSKB ve Escarus tarafından modellenen Cinsiyet Eşitliği Ölçme ve Değerlendirme Aracı (CEODA) kullanılarak gerçekleştirilmektedir. CEODA aracı firmalar tarafından gerçekleştirilen cinsiyet eşitliği uygulamalarının mevcut durumunun değerlendirilmesine, yapılandırılmasına, cinsiyet eşitliği konusunda kurumsal strateji ve aksiyon planlarının oluşturulmasına olanak sağlamaktadır.

CEODA hakkında detaylı bilgi almak için www.escarus.com/ceoda adresini ziyaret edebilirsiniz.

Program kapsamında hesaplanan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Değerlendirme Puanı neticesinde farklı türdeki sertifikalar belirli yeterliliği sağlayan firmalara özel olarak Cinsiyet Eşitliği Programı Sertifikası* düzenlenir.

*Sertifika geçerlilik süresi 2 yıldır. 2 yıl sonunda gözden geçirme değerlendirmesi yapılarak yenilenmesi gerekmektedir.

ARAŞTIRMA, RAPORLAMA ve EĞİTİM

Sürdürülebilirlik Raporlaması

Sürdürülebilirlik raporlaması, finansal olmayan raporlama türünün en bilinenidir. Sürdürülebilirlik raporlamasının temel adımlarına aşağıda kısaca yer verilmektedir.

Kurum için en öncelikli konuların belirlenmesi: Finansal raporlamanın aksine yasal zorunluluklar ve standartlara tabi olmayan finansal olmayan raporlamanın verimli yapılabilmesi için, her şirketin kendi öncelikli konuları dahilinde raporlama yapması önem taşımaktadır. Bu öncelikli konuların belirlenmesi sürecinde kurumlar kendi kontrollerinde olan ve ekonomik, çevresel ve sosyal etki yaratan tüm faaliyetlerini, üzerlerinde etkileri olan tüm paydaşlarını bir arada değerlendirmelidir.

Önceliklendirme matrisinin oluşturulması: Belirlenen öncelikli konuların kendi aralarında öncelik sırasına dizilmesi gerekmektedir. Hem paydaşlar hem şirket gözünden çeşitli konuların önemlilik sırasına dizilmesi için paydaş analizleri yapılmalı, şirket yöneticileri ile birebir görüşmeler gerçekleştirilmeli, yerel ve küresel rakiplerin önceliklendirme analizleri ve küresel konjonktür incelenmelidir.

Sürdürülebilirlik raporu hazırlanması: Escarus, içerik ve tasarım konusunda uzman iş ortakları ile birlikte çalışarak kurumların iletişim stratejisi ile paralel raporlama gerçekleştirmesi konusunda da destek sunmaktadır.

Entegre Raporlama

Şirketlerin günümüzde ne yaptıklarının yanı sıra gelecekte ne yapacakları, bu gelecek faaliyetlerini nasıl bir strateji, yapılanma, insan kaynağı; özetle ne tür iş planlarıyla kurgulayacakları ve ilerleyecekleri, başta yatırımcılar olmak üzere tüm paydaşlar tarafından sorgulanan unsurlar olmaktadır.

Bu ihtiyaçları karşılamak amacıyla oluşan uluslararası uygulamalar arasında en yeni raporlama trendi olan entegre raporlama (Integrated Reporting, IR), kurumların var olan faaliyet ve stratejilerini geleceğe yönelik bir bakış açısıyla yorumlamasını, bu kapsamda faaliyetlerinin sermaye çıktılarının girdilerle değerlendirilmesini sağlayan bir raporlama yaklaşımıdır.

Escarus, entegre raporlama sürecine geçişte;

 • Kurum içi stratejinin değerlendirilmesi ve sermaye öğelerinin birbiri ve kurum stratejisi ile haritalandırılması,
 • Şirketin iş modelinin entegre iş modeli bakış açısıyla değerlendirilmesi ve revize edilmesi,
 • Sermaye öğeleri özelinde şirketin çıktıları ve bu çıktıların yarattığı doğrudan ve dolaylı etkileri raporlaması

süreçlerinde danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

CDP ve Karbon Envanteri Raporlaması

Carbon Disclosure Project (CDP), şirketlerin sebep oldukları karbon emisyon miktarlarını gönüllülük esasıyla raporladıkları bir girişimdir. Ayrıca şirketler yatırımcı talepleri, performans takibi, değer zincirindeki risklerin yönetilmesi gibi hususları daha iyi yönetebilmek için karbon envanterlerini takip etmek istemektedir.

Uluslararası bir kuruluş olan CDP’ye yapılan senelik raporlama kapsamında, şirketlerin iklim değişikliği ile mücadele konusunda stratejileri, iklim değişikliğinin getirdiği fiziksel/geçiş dönemi riskleri ve fırsatları, emisyon azaltıcı ve verimlilik artıcı uygulamaları kamuya açık olarak raporlanmaktadır. Escarus, ilk kez CDP raporlaması yapmayı planlayan şirketlere, şirketlerin var olan faaliyetleri, hedefleri ve stratejileri kapsamında yol göstererek raporlama danışmanlığı hizmeti sağlamaktadır. Rutin olarak CDP raporlaması yapan şirketlere ise iklim değişikliği konusundaki uzmanlığı sayesinde iklim değişikliği stratejilerinin şekillendirilmesi, öngörülemeyen iklim değişikliği risk ve fırsatlarının yönetilmesi, karbon envanterinin incelenmesi ve iyileştirilmesi konularında destek vermektedir.

İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü (TCFD) Raporlaması

İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü (Task Force on Climate-related Financial Disclosures - TCFD) tarafından yayınlanmış olan TCFD Tavsiyeleri, kurumların iklim değişikliği ile ilgili risk ve fırsatlarını nasıl yönettiklerini raporlamalarına yönelik bir çerçevedir.

G20 ülkeleri Finansal İstikrar Kurulu tarafından oluşturulan İklim Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü’nün (Taskforce on Climate-Related Financial Disclosures – TCFD) önerileri, kurumları, ana akım finansal raporları içerisinde iklimle ilgili konularda gerçekleştirecekleri raporlamalar konusunda yönlendirmektedir.

TCFD Tavsiyeleri şirketlerden dört ana başlık altında raporlama beklemektedir: Yönetişim, Strateji, Risk Yönetimi, Metrikler ve Hedefler. 

TCFD raporlarında şirketlerin; üst yönetiminin iklim riskleri konusundaki sahipleniciliği (Yönetişim), bunun kurum stratejilerine yansıtılması (Strateji), iklim risklerinin yönetiminin kurumun diğer uygulamalarıyla uyum içinde olması ve risklerin izlenebilirliği (Risk Yönetimi) hususlarında paydaşlarına bilgi aktarması hedeflenmektedir.

Escarus, ilk kez TCFD raporlaması yapmayı planlayan şirketlere, şirketlerin var olan faaliyetleri, hedefleri ve stratejileri kapsamında yol göstererek raporlama danışmanlığı hizmeti sağlamaktadır. Rutin olarak TCDF raporlaması yapan şirketlere ise iklim değişikliği konusundaki uzmanlığı sayesinde iklim riskleri ve fırsatlarına yönelik stratejilerinin şekillendirilmesi, öngörülemeyen iklim değişikliği risk ve fırsatlarının yönetilmesi, karbon envanterinin incelenmesi ve iyileştirilmesi konularında destek vermektedir.

Eğitimler ve Çalıştaylar

Escarus; sürdürülebilirlik odağında yürüttüğü faaliyetlerin kalıcı olmasını, çalışılan kurumların DNA’sına işlemesini, bir adım öteye gidilerek sürdürülebilirlik bilincinin toplumun değişik katmanlarına nüfuz etmesini hedefleyen bir perspektife sahiptir. Bu bağlamda Escarus, yürütülen birçok projede mutlaka eğitim modüllerine yer vermektedir. Eğitimlerin interaktif bir nitelik taşıması için, eğitimler şartların elverdiği durumlarda çalıştay yaklaşımıyla ve katılımcıların katkısını en yüksek düzeye taşıyacak biçimde kurgulanmaktadır. Ayrıca müşterilerden gelen talepler doğrultusunda ve ihtiyaca göre tasarlanmış müstakil eğitim danışmanlığı sunmak da Escarus’un yürüttüğü faaliyetler arasındadır. Bugüne kadar yürütülen eğitimlerden bir kısmının başlıkları şöyledir:

 • Sürdürülebilirlik: Temel Kavramlar
 • Kurumsal Sürdürülebilirlik ve SKA’lar
 • Sürdürülebilir Finans
 • Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi
 • İklim Temelli Riskler ve Fırsatlar
 • İklim Değişikliği Finansmanı
 • Enerji Piyasaları
 • Yenilenebilir Enerji Yatırımları ve Finansmanı
 • Enerji Verimliliği
 • İnovasyon
 • Kaynak Verimliliği: Fırsatlar ve Uygulamalar
 • Finansal Olmayan Raporlama
 • Kapsayıcılık ve Cinsiyet Eşitliği

Toplumsal sorumlulukların farkında olan Escarus, sürdürülebilir yaşam felsefesini sahiplenecek ve ileriye taşıyacak en önemli toplumsal katman olan gençlere de seslenmekte, üniversitelerle iş birliğine giderek sürdürülebilirlik atölyeleri düzenlemektedir.

Avrupa Yeşil Mutabakatı Araştırmaları

2019 yılı Aralık ayında tanıtımı yapılan ve tanıtıldığı andan itibaren küresel bir etki yaratan Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM), Escarus yorumu ile “yeşil dönüşüm”, sadece bir düşünce tarzı veya yaklaşım değil; ekosistem odaklı bakış açısı ile sosyal, çevresel ve ekonomik sistemlerin değişimine yönelik pek çok araç ve politikanın meydana getirdiği bir yeni düzen arayışının adıdır.

AB ekonomi programının 2019-2024 yılları için belirlediği öncelikli 6 temel alandan biri olan AYM, Birliğin “2050 yılında iklim nötr olması” hedefini benimsemekte, aynı zamanda ekonomik büyümeyi iki katına çıkarmayı ve “kimseyi ve hiçbir yeri arkada bırakmamayı” da amaçlamaktadır.

AYM vasıtası ile AB; iklim hedefi, döngüsel ekonomi, sıfır kirlilik, sürdürülebilir ve akıllı mobilite, biyoçeşitlilik, renovasyon (yenileme) dalgası, sürdürülebilir tarım, temiz ve güvenilir enerji ve diğer birçok konuda dönüşüm stratejileri tanımlayarak yarının üretim, tüketim ve ticaret modellerini şekillendirmeyi hedeflemektedir.

İklim Yasası ile güçlü bir dönüşüm yaşayacak olan AB’de, 2030 yılında emisyonların azaltımını %55 oranına yükseltmeyi amaçlayan “55’e Uyum Paketi” de 2021 Temmuz ayında kamuoyuyla paylaşılmıştır. Ülkemizde ise 16 Temmuz 2021 tarihinde “Avrupa Yeşil Mutabakatı Eylem Planı yayınlanmıştır.

AB’nin yeni büyüme stratejisi olan AYM’yi daha iyi anlamak, Türkiye için önemini ortaya koyabilmek ve sanayi sektörü başta olmak üzere ilgili aktörleri konu hakkında bilgilendirmek amacıyla Escarus tarafından çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Önümüzdeki dönemde yapılması öngörülen politika değişiklikleri ve eylem adımları da dikkate alınarak firma bazlı uyum planlarının hazırlanmasına ve mevcut durumun analizine yönelik danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

İhtiyaca Özel Araştırma Raporları

Müşterilerden gelen talepler doğrultusunda Escarus, kendi uzmanlık sahasıyla ilgili çeşitli raporlar hazırlayabilmektedir. Belirli temalarda küresel yönelimlerin incelenmesi, herhangi bir şirketin değer zinciri içindeki konumunun sürdürülebilirlik stratejileri bağlamında değerlendirilmesi, sektör ve alt sektör bazında tema-spesifik analizler yapılması, kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanan politika dokümanlarına içerik katkısı sağlanması bu başlık altında verilebilecek örneklerdir.