search

Denetim Komitesi

Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu’nun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuştur. Söz konusu komite, icrai görevi bulunmayan en az iki Yönetim Kurulu Üyesi’nden oluşup, yılda en az 4 defa bir araya gelir.

Görevler:

  • İç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin etkinlik ve yeterliliğinin ilgili mevzuat çerçevesinde sağlanması,
  • Bağımsız denetim kuruluşlarının seçilmesi ve çalışmalarının düzenli olarak izlenmesi aşamalarında Yönetim Kurulu’na yardımcı olmak,
  • Konsolide denetime tâbi kuruluşların iç denetim işlevlerinin konsolide olarak sürdürülmesi ve eşgüdümünün sağlanması,

• İç sistemler kapsamında oluşturulan birimler ve bağımsız denetim kuruluşlarından görevlerinin ifası ile ilgili olarak düzenli rapor alınması ve tespit edilen aksaklıkların Yönetim Kurulu’na bildirilmesi,

• Bankanın tüm birimlerinden, anlaşmalı destek hizmeti kuruluşları ve bağımsız denetim kuruluşlarından bilgi ve belge alınması, konularında ihtisas sahibi kişilerden Yönetim Kurulunun onayına bağlı olarak danışmanlık hizmeti sağlanması,

• Yetkili müfettişlerce 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 29. maddesinin ikinci fıkrası kapsamında en az üçer aylık dönemler itibarıyla düzenlenecek iç denetim raporunun incelenmesi ve Yönetim Kuruluna tevdii edilmesi görevlerinden sorumludur.

Ayrıca, Banka’nın izleyeceği risk yönetim stratejilerinin ve politikalarının hazırlanmasından, Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmasından ve uygulamaların izlenmesinden sorumlu olan Üst Düzey Risk Komitesi’nin görev ve sorumlulukları, Eylül 2012’de Denetim Komitesi’ne devredilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi, Banka’da Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder. Yönetim Kurulu’na Kurumsal Yönetim Uygulamaları’nı iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün çalışmalarını gözetir. İcrai görevi olmayan en az iki Yönetim Kurulu Üyesi’nden ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi’nden oluşur. SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Kurumsal Yönetim Komitesi’nin doğal üyesidir. Yılda en az 4 defa bir araya gelen komitede yer alan Yönetim Kurulu Üyeleri aynı zamanda Aday Gösterme Komitesi üyesidirler.

Görevler:

Yönetim Kurulu adına Bankada kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve yönetim kuruluna uygulamaları iyileştirici önerilerde bulunmak,

• Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün çalışmalarını koordine etmek, bu kapsamda; Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün Komite bünyesinde ve Komite Başkanına bağlı olarak, ortaklar ve yatırımcılar arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve bunların bilgi edinme hakları gereklerinin eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Banka’nın yatırımcılar ile iletişimine ilişkin temel esasları belirlemek ve bunları düzenli olarak gözden geçirmek,

• Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile birlikte, Banka ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin sağlanması, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesi ve çözüme ulaştırılması amacına hizmet eden geliştirici önerileri Yönetim Kurulu’na sunmak,

• Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunu, Banka’nın yıllık faaliyet raporunda yayımlanmadan önce gözden geçirerek, görüşlerini Yönetim Kurulu’na sunmak,

• Yönetim Kurulu’nun bağımsızlığını ve etkinliğini sağlamak, Komite, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarını ve ticari sır niteliğindeki bilginin kötüye kullanılmasını önleyen iç düzenlemelere uyumu gözetmek,

• Banka’nın Bilgilendirme Politikası'nın belirlenmesine veya değiştirilmesine yönelik tavsiye ve değerlendirmelerde bulunarak, Yönetim Kurulu'na sunar. Bilgilendirme Politikası'nın Banka’nın menfaat sahipleri ile iletişimi açısından mevzuatta belirlenen asgari içeriği kapsamasını ve Banka tarafından bilgilendirme amaçlı hazırlanan doküman, sunum ve açıklamaların kapsamını, niteliğini, tutarlılığını ve doğruluğunu gözden geçirerek, Bilgilendirme Politikasına uygun olarak hazırlanmasını gözetmek,

• Kamuoyunun aydınlatılmasında yapılacak bildirimlerden sorumlu yöneticilerle yakın işbirliği içinde çalışmak,

• Banka etik kurallarının ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin Banka içerisinde her seviyedeki yönetici ve çalışan tarafından benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak,

• Yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen diğer sorumluluklar ile Yönetim Kurulu tarafından bu çerçevede verilen görevleri yerine getirmek,

• Yürüttüğü faaliyetlerin sonuçları ile görev ve faaliyet alanına giren konularda alınması gereken önlemlere ve önemli gördüğü diğer hususlara ilişkin tespit, görüş ve önerilerini Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirmek.

27 Şubat 2013 tarihli 2104 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, Aday Gösterme Komitesi görevleri de Kurumsal Yönetim Komitesi görev ve sorumlulukları içerisinde yapılandırılmıştır. Aday Gösterme Komitesi kararları, icracı olmayan üyelerce alınır. Kurumsal Yönetim Komitesi’nin aday gösterme konusundaki görev ve sorumluluklarına aşağıda yer verilmektedir:

• Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak,

• Yönetim Kurulu’nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu’na sunmak,

• SPK tarafından her yıl açıklanan Banka’nın dahil olduğu grup tarafından uygulanması zorunlu olan, Yönetim Kurulu için bağımsız üyelerin aday gösterilmesine ilişkin mevzuatta öngörülen görevleri yerine getirmek.

Kurumsal Yönetim Komitesi toplantıları yılda en az 4 kez ve gerekli görüldüğünde üyelerden birinin talebi üzerine önceden belirlenen gündem ile toplanmaktadır.

Ücretlendirme Komitesi

Ücretlendirme Komitesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları Banka’nın uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar. İcrai görevi olmayan en az iki Yönetim Kurulu Üyesi’nden oluşur ve yılda en az bir defa toplanır.

Görevler:

• Komite, banka faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapılarına uyumlu, aşırı risk alımını önleyici ve etkin risk yönetimine katkı sağlayacak yazılı bir ücretlendirme politikasından sorumlu olması,

• Yönetim Kurulu, ücretlendirme politikasının etkinliğinin sağlanmasını teminen ücretlendirme politikasını yılda en az bir kez gözden geçirilmesi,

• Ücretlendirme Komitesi, her yıl, Ücretlendirme Politikası ve uygulamalarını risk yönetimi çerçevesinde değerlendirerek, önerileri ile birlikte bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na sunması,

• Bankanın ücretlendirme ile ilgili uygulama kriterleri ve esaslarına ilişkin prosedürlerinin hazırlanması, yayınlanması, güncellenmesi ve etkin bir biçimde uygulanmasının sağlanması ile ilgili görev ve faaliyetler İnsan Kaynakları Bölümü bünyesinde yürütülmesi, yönetilmesi ve koordine edilmesi,

• Bankanın her kademedeki tüm personeli, Ücretlendirme Politikası ve prosedürlerin etkin bir biçimde uygulanması için üzerine düşen görev ve sorumlulukları devamlı surette doğru ve eksiksiz olarak yerine getirmesi.

Bankanın ücretlendirme ile ilgili faaliyetleri; ilgili mevzuat ve politika hükümleri doğrultusunda uygulandığına dair düzenli olarak denetim ve değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

Kredi Revizyon Komitesi

Genel Müdür, 3 Yönetim Kurulu Üyesi, 2 Genel Müdür Yardımcısı ve ilgili departmanların müdürlerinden oluşan Kredi Revizyon Komitesi yılda en az bir kere kredi portföyünün değerlendirilmesi ve limitlerin revizyonu konularını görüşmek üzere toplanır. 

Sürdürülebilirlik Komitesi

4 Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür ve ilgili 2 Genel Müdür Yardımcısı’ndan oluşan Sürdürülebilirlik Komitesi, İklim değişikliği ve cinsiyet eşitliği başta olmak üzere Banka’nın çevresel, sosyal ve yönetişim konularındaki vizyon, strateji, hedef ve iş planlarına paralel olarak sürdürülebilirlik faaliyetlerinin Banka geneline yayılması ve farklılaşan iş süreçlerine entegrasyonunu sağlamak amacıyla her 2 ayda bir toplanır.

Risk Komitesi

Bankamızın maruz kaldığı risklerin değerlendirilmesi, risk yönetimi politikalarının oluşturulması, risklerin yönetimine ilişkin uygulamalar ile risk limitlerinin tespit edilmesi ve izlenmesi, icra birimler ile iç sistemler arasındaki koordinasyonun sağlanması amacıyla kurulmuştur. Denetim Komitesi Üyeleri, Genel Müdür, ilgili Genel Müdür Yardımcıları ve Müdürlerden oluşan Komite, yılda en az dört defa toplanır ve faaliyet sonuçlarını Denetim Komitesi aracılığıyla Yönetim Kurulu’na raporlar.