search

TSKB, kurumsal yönetim ve yasalara tam uyumu, bankacılığın sorumlu bir anlayışla icrasında önemli bir temel taşı olarak kabul eder.

Banka, tüm faaliyetlerinde kurumsal yönetimin gerektirdiği şeffaflık, hesap verilebilirlik ve risk yönetimi yaklaşımlarına uygun hareket etmektedir. TSKB’nin kurumsal yönetim alanında aldığı yüksek derecelendirme notu bunun en önemli göstergesidir. Banka, BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’ne alındığı günden bugüne, en yüksek kurumsal yönetim derecelendirme notu alan kuruluşlar arasında yer almaktadır.

TSKB, yönetim kurulunun sorumluluklarını gerektiği şekilde ve yürürlükteki yerel düzenlemelere uygun olarak yerine getirebilmesi için gerekli bilgi, beceri ve sektörel uzmanlığa sahip üyelerden oluşmasını sağlar.

Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası

A. Amaç ve Kapsam

Bu politika, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) Yönetim Kurulu'nda çeşitliliğin sağlanmasına ilişkin ilke, esas ve hedefleri belirler.

B. Tanımlar

Yönetim Kurulu'nda çeşitlilik; üyelerin farklı bilgi, deneyim, yetkinlik ve niteliklere sahip olmaları yoluyla sağlanır.

C. İlke ve Esaslar

1. TSKB’de yönetim kurulu yapısı, çeşitlilik ilkesi dikkate alınarak Banka’nın ihtiyaçlarına uygun şekilde oluşturulur.

2. Yönetim Kurulu üye seçiminde bilgi, deneyim ve yetkinlik açısından çeşitlilik gözetilirken; kadın üyeler ve erkek üyeler arasında dengeli bir dağılım olması amaçlanır.

3. Banka 3 yıl içerisinde, 11 üyeden oluşan Yönetim Kurulu’nda, en az 3 kadın üye olmak üzere kadın üye oranının yüzde 27 ve üzerinde olmasını hedefler.

4. Yönetim Kurulu bu hedefe ulaşma hususunda sağlanan ilerlemeyi yıllık olarak değerlendirir.

D. Yürürlülük

Bu politika, Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Etik İlkeler ve Politikalar

Etik İlkeler

25 Eylül 2014 tarihli 2192 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile; 20 Ağustos 2014 tarihinde güncellenen TBB Bankacılık Etik İlkeleri’nin, Yönetim Kurulumuz ve tüm çalışanlarımızı kapsayacak şekilde, “TSKB Etik İlkeleri” olarak benimsenmesine karar verilmiştir.

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

İnsan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele başlıkları altında 10 temel prensibi içeren BM Küresel İlkeleri’nin Banka tarafından benimsendiğine ilişkin Genel Müdürümüzün taahhüdü bulunmaktadır. TSKB, her yıl yayınladığı ilerleme raporu (“Communication on Progress”) ile BM Küresel İlkeleri çerçevesinde Banka uygulamalarındaki gelişmeleri raporlamaktadır.

Banka’nın Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’na ve Banka’nın BM Küresel İlkeler Sözleşmesi taahhüdüne aşağıda yer verilmektedir.

Ücretlendirme Politikası

Ücretlendirme Politikasının temel amacı; Bankanın ücretlendirme ile ilgili uygulamalarının TSKB’nin faaliyet alanları, stratejileri ve uzun vadeli hedefleri çerçevesinde risk yönetim yapılarına uyumlu, aşırı risk alımını önleyici ve etkin risk yönetimine katkı sağlayacak şekilde yürütülmesi ve yönetilmesini sağlamaktadır.