search
Adnan Bali
Adnan Bali Yönetim Kurulu Başkanı
Ece Börü
Ece Börü Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Murat Bilgiç
Murat Bilgiç Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür
Banu Altun
Banu Altun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Doğan
Murat Doğan Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Ş. Nuray Duran
Dr. Ş. Nuray Duran Yönetim Kurulu Üyesi
İzlem Erdem
İzlem Erdem Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
M. Sefa Pamuksuz
M. Sefa Pamuksuz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mithat Rende
Mithat Rende Yönetim Kurulu Üyesi
Abdi Serdar Üstünsalih
Abdi Serdar Üstünsalih Yönetim Kurulu Üyesi
Cengiz Yavilioğlu
Cengiz Yavilioğlu Yönetim Kurulu Üyesi