search

B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu İçtüzük ve İzahname Değişikliği

15 Şubat 2012
- 2 dk Okuma

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu İçtüzük ve İzahname Değişikliği

“Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu” içtüzüğünün 7., 8.8., 8.21.,10.5 maddeleri ile İzahnamenin II., V. ve VII. Maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 07/02/2012 tarih ve B.02.1.SPK.0.15- 102-1390 sayılı izin doğrultusunda değiştirilmiş, aynı izin ile 8.10. maddesi içtüzükten çıkarılmıştır. Yeni içtüzük metni 13/02/2012 tarihinde Ticaret Sicili’ne tescil ettirilmiştir.

Değişiklikler 01/01/2012 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU :

1. Fon Tebliği’nde fon tanımında yapılan son değişiklik çerçevesinde, portföyün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 45 gün iken, bu süre “en az 25 gün” olacak şekilde değiştirilmiştir.

2. Türk Devleti, İl Özel İdareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi ve belediyelerin sermaye piyasası araçları, Devletin kefalet ettiği diğer kuruluşların sermaye piyasası araçları, Türk Devleti dış borçlanma araçları ve/veya Türk Özel Sektör Tahvilleri, Finansman Bonoları, Banka Bonoları’nın toplam değeri fon portföy değerinin en az % 51( yüzdeellibir ) en çok % 100 ( yüzdeyüz )’ ünü oluşturur.

3. Fon Tebliği’nin Geçici 3. Maddesinin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle fon toplam değerinin %0.010 (yüzbindeon)’undan % 0.006 (yüzbindealtı)’sına düşürülmüş olan Fon yönetim ücretine ilişkin olarak İç Tüzük ve İzahnamenin ilgili maddelerinde güncelleme yapılmıştır.