search

A. AMAÇ

Sürdürülebilir bankacılığın ülkedeki öncü kurumları arasında yer alan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB), sürdürülebilirlik kavramını ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetişim eksenlerinde tanımlayarak ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına ve büyümesine destek olmayı hedeflemiştir. Bu kapsamda oluşturulan Sürdürülebilirlik Politikası, TSKB faaliyetlerine yön veren temel ilkeleri belirler.

B. KAPSAM

TSKB’nin Genel Müdürlük ve şubelerinde yürütülen tüm faaliyetlerini kapsar.

Aşağıdaki politikalar, işbu Sürdürülebilirlik Politikası’nın tamamlayıcı prensiplerini içerir.

-TSKB Çevresel ve Sosyal Etki Yönetimi Politikası

- Ek: TSKB Finanse Edilmeyen Faaliyetler Listesi

-TSKB İklim Değişikliği ile Mücadele ve Uyum Politikası

-TSKB İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

-TSKB Fırsat Eşitliği ve Kapsayıcılık Politikası

-TSKB İnsan Hakları Politikası

-TSKB Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikası

-TSKB Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

-TSKB Hediye ve Ağırlama Politikası

-TSKB Sürdürülebilir Tedarik Yönetimi Politikası

-TSKB Sorumlu İletişim Politikası

C. İLKE VE ESASLAR

TSKB Sürdürülebilirlik Politikası aşağıdaki temel ilke ve esasları içerir:

Banka tarafından;

1.        Yürütülen faaliyetlerin olumlu ve olumsuz tüm çevresel ve sosyal etkileri belirlenir ve ulusal ve uluslararası standatlara uygun şekilde yönetilir.

2.        İklim değişikliğinin ekonomik ve sosyal refah ile büyüme üzerindeki bütüncül etkilerini dikkate alarak düşük karbon ekonomisine geçişte aktif rol oynanması, sürdürülebilirlik ekseninde mevcut ve yeni kredi temalarıyla toplumun taleplerine karşılık verilmesi benimsenir.

3.        İklim değişikliğinin etkileri ve buna bağlı riskler ile fırsatlar dikkate alınır, sürdürülebilir ve sorumlu bankacılık faaliyetleri kapsamında iklim değişikliği ile küresel mücadeleye katkı sağlanır.

4.        Finanse Edilmeyen Faaliyetler Listesi’nde yer alan faaliyetler hiçbir şekilde finanse edilmez.

5.        İş Sağlığı ve Güvenliği gerekleri ve yasal düzenlemeler çerçevesinde çalışanlarına fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı bir iş ortamı sağlar, eğitim ve bilgilendirme yapar ve gereken önlemleri alır.

6.        Fırsat eşitliği ve kapsayıcılık ilkesine aykırı olarak, cinsiyet, cinsel yönelim tercihi, fiziksel görünüm, zihinsel yada bedensel engel, din, siyasi düşünce, ırk, kültürel ya da toplumsal köken doğrultusunda kişileri ayırt eden, dışlayan ya da seçmeye yönelik her türlü ayrımcılık reddedilir. İş gücünde çeşitlilik entelektüel sermayenin temel bir bileşeni olarak benimsenir.

7.        Sürdürülebilir büyüme, eğitim ve fakirliğin azaltılmasında kadın iş gücünün ekonomideki payı desteklenir. Banka’nın müşterilerinin ve tedarikçilerinin de cinsiyet eşitliği konusunda duyarlılığı gözetilir.

8.        Faaliyet alanlarıyla ilgili olan ve sürdürülebilirliği destekleyen ulusal ve uluslararası inisiyatiflerle; sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumları başta olmak üzere çeşitli paydaşlar ile iş birliği içinde karşılıklı deneyim paylaşımında bulunulur.

9.        Eğitim, çevre ve kültür-sanat alanları başta olmak üzere, sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen sosyal sorumluluk projelerine katılım sağlanır ve destek verilir.

10.    Oluşturulan ve biriktirilen değerler, hissedarlar, müşteriler, çalışanlar ve diğer paydaşlar ile eşit koşullarda, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve hesap verilebilir şekilde paylaşılır.

11.    Sorumlu bankacılık anlayışına paralel olarak, pazarlama ve satış faaliyetlerinde sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin tüm bilgilerin eksiksiz, açık ve kolay anlaşılır bir biçimde müşterilerle   paylaşılması ilke olarak benimsenir. Pazarlama ve satış faaliyetlerinde adil rekabet kurallarına tam uyum gözetilir.

12.    Marka ve pazarlama iletişimi faaliyetlerinde sürdürülebilirlik ve sorumlu bankacılık anlayışını gözetir. İç ve dış iletişim strateijisine ilişkin prensipler TSKB Sorumlu İletişim Politikası’nda tanımlanır.

13.    İnsan haklarına saygılı, sosyal adaletin ve çalışma haklarının sürekli geliştiği, çağdaş ve güvenli bir iş ortamı yaratılır. Bu anlayışın bütün paydaşlar nezdinde benimsenmesi için ortak bilinç oluşturulur ve farkındalık artırılır. Farklı kademelerde bulunan tüm yönetici ve uzmanlık pozisyonlarındaki yetkin iş gücü, fırsat eşitliği ilkesi dikkate alınarak  global olarak rekabet eden Banka olma hedefini destekleyecek şekilde yetiştirilir. Sürdürülebilirliğin içselleştirilmesi ve yönetimine ilişkin çalışan farkındalığının artırılması amacıyla eğitimler düzenlenir.

14.    Etik değerleri, stratejik hedefleri ve çalışanın başarıya olan katkısını dikkate alan ve ortak çalışma kültürünü içeren adil bir ücretlendirme ve ödüllendirme anlayışı Banka’nın Ücretlendirme Politikası kapsamında desteklenir.

15.    Sürdürülebilirlik Yönetimi yapılanması içerisinde görev alan tüm çalışanların performans değerlendirilmesinde komite ve çalışma gruplarındaki görev ve sorumlulukları da dikkate alınarak değerlendirme yapılır. TSKB Ücretlendirme Politikası kapsamında ücretlendirme ve ödüllendirme süreçlerinde bu değerlendirmeler kullanılır.

16.    Çalışanlarının anayasal bir hak olan sendikalaşma ve toplu sözleşme hakkına saygı duyar.Rüşvet ve yolsuzluğa hiçbir şekilde müsamaha gösterilmez; ilgili durumlarda Banka’nın Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası çerçevesinde hareket edilir.

17.    Çalışanları, müşteri veya herhangi bir paydaşından doğrudan veya dolaylı olarak Banka’nın Hediye ve Ağırlama Politikası hükümlerine aykırı hediye talep veya kabul edemez ve bu anlamı doğuran davranışlarda bulunamazlar.

18.    Tedarik zinciri dolayısıyla oluşan, iş sağlığı ve güvenliği risklerini, çevresel ve sosyal etkileri yönetmek için tedarikçilerle yakın ilişki içerisinde olunur. Tedarikçilerin iş sağlığı ve güvenliği, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik performansının artırılması için destek verilir. Bu konu Sürdürülebilir Tedarik Yönetimi Politikası’na göre yürütülür.

19.    Orta ve uzun vadeli stratejiler tüm paydaşların hak ve çıkarları ile kamu yararını gözetecek şekilde kurgulanır.

20.    Sürdürülebilirlik ile ilgili uygulamalar sürekli olarak gözden geçirilir ve geliştirilir, ilgili faaliyet performansı ve hedefler paydaşlar ve tüm kamuoyu ile düzenli olarak şeffaflık ilkeleri doğrultusunda hazırlanan denetime tabi raporlamalar ile beyan edilir.

D. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Banka’da sürdürülebilirlik uygulamaları Banka’nın üst yönetimi ve sürdürülebilirlik konularında tecrübeli çalışanlardan oluşan Sürdürülebilirlik Yönetimi yapılanması tarafından yürütülmektedir. Sürdürülebilirlik Komitesi, Banka’nın sürdürülebilirlik alanındaki stratejisi, vizyonu ve hedefleri kapsamında oluşturulan iş planlarının Yönetim Kurulu düzeyinde sahiplenilmesi ve yönetilmesi amacı ile kurulmuştur. Komite, Yönetim Kurulu tarafından seçilen, en az üç Yönetim Kurulu üyesi, Genel Müdür ve iki Genel Müdür Yardımcısı’ndan oluşur. Sürdürülebilirlik Komitesi’nin çalışmaları, TSKB’nin farklı departmanlarından temsilcilerin aktif üyesi olduğu Sürdürülebilirlik Yönetim Komitesi ve çalışma grupları ile desteklenir. Yıl içerisinde düzenli olarak toplanan Komite, Sürdürülebilirlik Yönetim Komitesi ve çalışma gruplarının faaliyetlerini takip etmektedir. Sürdürülebilirlik Yönetimi yapılanmasında koordinasyonu sağlamak ve Sürdürülebilirlik Komitesi sekretarya işini yürütmek amacıyla “Sürdürülebilirlik Koordinatörü” görevlendirilir.

E. GÖZDEN GEÇİRME

TSKB Sürdürülebilirlik Politikası, tamamlayıcı politikaları ile birlikte yılda en az bir kez olmak üzere, gereksinimler ve faaliyet koşullarındaki değişiklikler doğrultusunda Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından düzenli olarak gözden geçirilir. Gerekli görülen güncelleme ve değişiklikler, Sürdürülebilirlik Komitesi’nin önerisiyle Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Söz konusu politikalar, kurumsal internet sitesi aracılığıyla tüm paydaşların ayrıca Banka’ nın kurumsal intranet sitesi üzerinden çalışanların erişimine sunulur.

F. YÜRÜRLÜK

İlk defa 2012 yılında yürürlüğe girmiş TSKB Sürdürülebilirlik Politikası’nın iş bu hali Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.