search

A. AMAÇ

Bu politikanın amacı Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB)’nin faaliyetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında etki yaratan konularda esas alacağı ilkeleri belirlemektir.

B. KAPSAM

TSKB’nin Genel Müdürlük ve şubelerindeki tüm çalışanları ve faaliyetlerini kapsar.

C. İLKE VE ESASLAR

TSKB İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası aşağıdaki temel ilke ve esasları içerir.

Banka (tarafından);

1.  Türkiye'de geçerli İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Yönetmelikleri’ne tam uyum sağlar, çalışanının sağlığı ve güvenliği ile ilgili güncellemeleri zamanında uygular ve dünyada kabul görmüş iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını dikkate alır.

2.  İş Sağlığı ve Güvenliği gerekleri ve yasal düzenlemeler çerçevesinde çalışanlarına fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı bir iş ortamı sağlar, eğitim ve bilgilendirme yapar ve gereken önlemleri alır. Sahip olduğu ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standarlarına tam uyumu gözetir. Tedarikçi ve müşterilerinin de ISO 45001 standartlarına uyumunu gözetir. Tedarikçi firmaların ISO 45001 sistemi kurması için gerekli teknik destek verilir.

3. İş kazası, yaralanma, ölüm ve kaybedilen gün gibi İSG verileri takip edilir ve periyodik olarak raporlanır. Aynı bilgilerin tedarikçi firmalar tarafından da takip edilmesi ve raporlanması teşvik edilir.

4. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince TSKB bünyesinde oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, çalışanlar için sağlık ve güvenlik konularında karar alıcı rol oynar.

5. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yönetmelikler kapsamında yıllık eğitim ve çalışma planlarını hazırlar ve uygular. Eğitim programları ile çalışanların bilinçlenmelerini ve görevlerini risklerden kaçınarak güvenli bir şekilde yerine getirmelerini sağlar.

6. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında riskleri önceden tespit eder, önleyici ve bertaraf edici faaliyetlerde bulunarak çalışanların sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışmasını mümkün kılar. Uzaktan, hibrit ve yerinde çalışma modellerinde görev yapan tüm çalışanlar için fiziksel koşulları ve teknik alt yapıyı periyodik olarak kontrol eder.

7. Çalışma yaşamında özel politika gerektiren grupların fiziksel, psikolojik ve sosyal refahını korumak için güvenli bir çalışma ortamı sağlar.

8. Yatırım projelerinin finansmanında iş sağlığı ve güvenliği konularında oluşabilecek risklerin azaltılması ve kanuni yükümlülüklere uyum konusunda müşterilerini destekler.

D. YÜRÜRLÜK

Bu politika, Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.